Kouzlo statistiky při zjišťování míry nezaměstnanosti

V pondělí 10. října přinesla tisková zpráva ministerstva práce a sociálních věcí další informace o stavu nezaměstnanosti v ČR. Tentokrát za měsíc a k měsíci září.

Z vyjádření různých médií je zřejmé určité překvapení, neboť se obecně neočekával pokles nezaměstnanosti z 8,2 na osm procent, ale spíše nárůst či stagnace nezaměstnanosti. Tisková zpráva konstatuje snížení celkového počtu uchazečů o zaměstnání o 1,3 procenta. Ovšem tento stav komentuje neúplně.

Zásadní úbytek uchazečů o zaměstnání nebyl totiž způsoben žádným výrazným oživením ekonomiky, ale zvýšeným odchodem občanů v předdůchodovém věku do předčasných (trvale krácených) starobních důchodů, a dále zvýšeným počtem pracujících seniorů, kteří odešli do řádného starobního důchodu.

Toto konání lidí, kteří takto snížili počty nezaměstnaných či uvolnili svá pracovní místa, bylo mj. motivováno zavedením méně příznivého výpočtu důchodů od 30. září 2011 pro občany se středními příjmy. Toto řešení prosadila koalice jako jednu z možností, jak se vypořádat s nálezem Ústavního soudu ČR.

A o tom to je! Problémy nezaměstnanosti jsou totiž již řadu let přenášeny i na důchodové pojištění a desetitisíce nových předčasných důchodců tak každoročně způsobují deficit na důchodovém účtu. Není to však jejich vina. Většina by určitě raději dále pracovala.

Bylo by proto zajímavé znát i statistický vývoj dalších důvodů snižování nezaměstnanosti. Například počty absolventů, kteří nenašli pracovní příležitost a nastoupili na další »překlenovací« studium. Či konkrétní důvody pro vyřazení uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR ze zákona a celkový počet takto vyřazených, kteří stojí mimo státní evidenci, ale zaměstnání nemají.

Samostatnou kapitolou je rozšiřování tzv. švarcsystému, kdy se nezaměstnaný vrací do zaměstnání jako OSVČ. Nezajímavé nejsou ani celkové počty pracujících důchodců, studentů, cizinců a pracujících načerno, což v součtu překračuje celkový počet registrovaných uchazečů o zaměstnání, kteří jsou tzv. dosažitelní – mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání.

Statistika je podpůrná metoda práce s exaktními fakty pro správná rozhodnutí. Ale jen úplná analýza může přispět ke správným politickým závěrům. Jinak jde jen o manipulaci.

Miroslav OPÁLKA, poslanec a místopředseda stínové vlády KSČM pro sociální strategii

13. 10. 2011  Miroslav OPÁLKA