O boji proti praní peněz

Návrh legislativního usnesení Evropského parlamentu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva jsem v hlasování podpořila.

[o]

Praní peněz a související financování terorismu a organizované trestné činnosti jsou nadále závažné problémy na úrovni Unie a poškozují tak integritu, stabilitu a pověst finančního sektoru a ohrožují vnitřní bezpečnost a vnitřní trh Unie, veřejnou bezpečnost a individuální bezpečnost občanů Unie.

Stávající unijní právní rámec není ani komplexní, ani dostatečně soudržný, aby mohl být plně účinný. Praní peněz je v členských státech trestným činem, avšak existují zde značné rozdíly v definici praní peněz, v tom, co představuje predikativní trestný čin, i v úrovni sankcí.

Rozdílů mezi právními rámci členských států pak mohou využívat pachatelé trestné činnosti a teroristé, kteří se mohou rozhodnout provádět své finanční transakce v těch členských státech, kde se jim opatření proti praní peněz jeví jako nejslabší.

Opatření přijatá Unií v oblasti boje proti praní peněz by proto měla být slučitelná s dalšími opatřeními přijatými na mezinárodních fórech a přinejmenším stejně přísná. Tím by vznikl posílený právní rámec Unie, který by umožňoval účinněji řešit problematiku financování terorismu a omezit hrozbu ze strany teroristických organizací tím, že by ztížil jejich schopnost financovat svou činnost.

Kateřina KONEČNÁ

20. 9. 2018  Kateřina KONEČNÁ