Dál převládají export zvířat a dovoz masa

Loni se v České republice vyrobilo celkem 450 774 tun masa, meziročně o 0,8 procenta více. Od tuzemských producentů pak bylo nakoupeno 2992,7 milionu litrů mléka, o 1,3 % více.

Produkce hovězího dosáhla 72 892 tun (meziročně o 1,8 % více), vepřového se vyrobilo 209 604 tun (o 0,6 % méně) a drůbežího 168 044 tun (nárůst o 2,3 %).

Ceny zemědělských výrobců se u jatečného skotu mírně snížily (o 2,7 %), naopak výrazně vzrostly ceny jatečných prasat (o 16,6 %) a jen nepatrně se zvýšily u jatečných kuřat (o 0,7 %).

Skot a hovězí maso

Mírného meziročního navýšení výroby hovězího masa bylo dosaženo i přes klesající počty zvířat ve výkrmu, a to v důsledku sníženého vývozu a zvýšeného dovozu zvířat určených k porážce.

Ceny jatečných krav se snížily o 1,9 %), zatímco u telat se propadly o 11,9 %. Ceny býků klesly o 2,5 %, jalovic o 2,7 %. Průměrná cena, za kterou prodávali chovatelé vykrmené býky, byla 46,15 korun za kilogram v živém nebo 84 Kč/kg jatečné hmotnosti.

Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu v období od prosince 2018 do listopadu 2019 se obrat v případě živého skotu vyjádřený v početních jednotkách meziročně zvýšil o dvě procenta, přičemž ve finanční hodnotě se téměř nezměnil, a to v souvislosti s poklesem cen vyvážených telat. Dovoz živého skotu (5,3 tisíce kusů) zůstal vzhledem k vývozu (243,9 tis. ks) trvale zanedbatelný. Na straně vývozu převládala zvířata určená k dalšímu chovu (170,8 tis. ks), zvláště telata a mladý skot. Vzrostl export plemenných zvířat. Vývoz telat zůstal meziročně téměř na stejné úrovni, v množství 69,9 tis. ks se dodávala převážně do Španělska, Nizozemska a Belgie. Mladého skotu se vyvezlo 68 tis. ks (meziroční nárůst o osm procent), nejvíce do Turecka, Slovinska a Chorvatska. Vývoz jatečných zvířat klesl na 73,1 tis. ks (o 7,1 %) a tradičně směřoval do Rakouska a Německa.

Schodek obchodu s hovězím masem se meziročně prohloubil. Dovoz hovězího masa se zvýšil na 40 640 tun (o 6,8 %), jeho vývoz vzrostl na 12 725 tun (o 10,3 %). Dovezené maso pocházelo především z Nizozemska, Německa, Polska a Irska, vývozy směřovaly hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska a Polska.

Prasata a vepřové maso

Mírný pokles produkce vepřového masa za sebou skrývá snížené stavy prasat ve výkrmu částečně kompenzované nižším počtem jatečných prasat vyvezených do zahraničí.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat zaznamenaly v roce 2019 prudký vzestup (o 16,6 %). Zatímco v prvním čtvrtletí byly ještě pod úrovní předcházejícího roku, od dubna se začaly zvyšovat a tento trend pokračoval až do konce roku. Průměrná cena byla 31,82 Kč/kg v živém nebo 41,36 Kč/kg v mase.

Ve zahraničním obchodu s živými prasaty pokračoval trend zvyšování jeho aktivního salda. Meziročně se propadl dovoz živých prasat v důsledku výrazného poklesu importu selat na 103,6 tis. ks (o 34,9 %). Dovážela se tradičně z Dánska a Německa. Naopak vývoz selat se zvýšil na 173 tis. ks (o 26,4 %) a směřoval do Maďarska, na Slovensko, do Německa, Rakouska a Rumunska. Prasata určená k porážce se téměř nedovážela a jejich vývoz se snížil na 251,9 tis. ks a 30 077 tun živé hmotnosti (o 12,7 %). Vykrmená prasata se vyvážela hlavně na Slovensko, do Německa a Maďarska.

U vepřového masa se záporná bilance nepatrně zlepšila především díky meziročně nižšímu importu. Dovezeno bylo 270 204 tun vepřového masa (o tři procenta méně), hlavně z Německa, Španělska a také z Polska a Belgie, vyvezeno pak 28 147 tun (o 0,6 % více), převážná většina na Slovensko.

Drůbež a drůbeží maso

Cena jatečných kuřat se během roku s malými odchylkami pohybovala kolem 23,18 Kč/kg živé hmotnosti.

Zahraniční obchod s živou drůbeží vykázal kladnou bilanci jak v kategorii jednodenních mláďat, tak v případě jatečné drůbeže. Dovoz jednodenních mláďat se meziročně nezměnil (7,8 mil. ks), jejich vývoz se však snížil o 9,3 % na 103,1 mil. ks. Výraznější pokles byl zaznamenán u vývozu kachňat. Jednodenní brojleři se vyváželi především na Slovensko, do Rumunska a Polska, kuřata nosného typu do Polska, Rumunska, Bulharska a Ruska. Vývoz kuřat a slepic určených k porážce vykázal nepatrný meziroční pokles o 0,8 % na 23 339 tun, který však v sobě zahrnuje snížení vývozu vykrmených brojlerů a zvýšení vývozu vyřazených slepic určených k porážce. Toto zboží směřovalo na Slovensko a do Polska.

Meziročně nepatrně nižší schodek zahraničního obchodu s drůbežím masem byl způsoben mírným poklesem dovozu, přestože vývoz také klesl. Ve sledovaném období se dovezlo 108 995 tun (o 5,6 % méně), nejvíce z Polska, ale také z Maďarska, a vyvezlo 18 445 tun (o 18,4 % méně), hlavně na Slovensko, do Německa a Rakouska.

Mléko a mléčné výrobky

Ceny zemědělských výrobců mléka dosáhly loni průměrné hodnoty 8,85 Kč za litr mléka v třídě jakosti Q a byly meziročně o 2,7 % vyšší.

Výrazný přebytek zahraničního obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se meziročně nepatrně snížil na 814 160 tun. Dovoz se zvýšil na 263 024 tun (o 1,9 %), zatímco vývoz klesl na 1 077 183 tun (o 2,5 %). Největší podíl na zvýšeném dovozu měly sýry, tvaroh a syrovátka. Na straně vývozu došlo k poklesu všech mléčných komodit kromě syrovátky. Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a navývozu Itálie.

(ici)

5. 2. 2020  (ici)