Rozhovor Haló novin s ředitelkou Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Hanou Pejpalovou

SFRB je kvalitní a profesionální tým

Jaké jste měla plány a cíle, když jste nastupovala do pozice ředitelky SFRB, a jak se je daří plnit?

Když jsem nastupovala na pozici ředitelky SFRB, měla jsem za sebou dlouholetou zkušenost s prací na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), kde jsem pracovala v oblasti podpory bydlení, a více než roční zkušenost v pozici ředitelky sekce podpor na SFRB. Se situací SFRB jsem proto byla velmi dobře obeznámena. V té době se již také připravovala novela zákona, která měla rozšířit činnosti SFRB, a proto ho i přejmenovat na Státní fond podpory investic (SFPI). Fond jsem vždy vnímala jako stěžejní, výkonný článek naplňování cílů bytové a nově i regionální politiky. Současně jsem věděla, že pro to, aby mohl smysluplně plnit své poslání, bude nutné do budoucnosti zajistit jeho stabilní a pravidelné financování. Novela zákona je již přijata a účinná bude od 1. června 2020, teď je tedy nutné ve spolupráci s MMR zajistit financování Fondu.

[o]

A co se týká dalších cílů? Podařilo se nastartovat několik nových programů, jako je Výstavba pro obce podporující sociální a dostupné bydlení, Zateplování, z kterého mohou majitelé bytových domů získat bezúročný úvěr na energetickou modernizaci svého domu. Připravujeme novelu Programu pro mladé, která umožní i koupi podílů v bytových družstvech, zvýší věkovou hranici stávajících 36 let, která limituje možnosti podávat žádosti, a rádi bychom odstupňovali výši úrokové míry dle počtu dětí, což by podle nás byl vhodný nástroj na podporu vícečetných rodin. Zároveň připravujeme i novelu programu Nájemní domy, který podporuje vznik nájemních bytů pro seniory, mladé lidi do třiceti let nebo pro osoby s nízkým příjmem. A v neposlední řadě připravujeme nový program Brownfieldy, ten by měl nahradit program, který doposud spravovalo MMR, a umožňoval by financovat regeneraci problémových zón kombinací dotace a bezúročného úvěru. To vše se daří jen proto, že na SFRB je kvalitní a profesionální tým lidiček, kterým jde skutečně o věc.

V souvislosti s bydlením se často hovoří o jeho dostupnosti a přiměřenosti. Co podle vás tyto dva termíny znamenají?

Tyto dva termíny se skutečně dost často používají a možná ne ve zcela přesných souvislostech. Nicméně pokud se podíváte do Koncepce bydlení České republiky do roku 2020, vládou schváleného dokumentu, jímž se SFRB ve své činnosti řídí, najdete tam pojem přiměřená dostupnost ve vztahu k poskytovaným podporám, z něhož vyplývá, že přiměřená dostupnost je taková, která »odpovídá okolnostem, podmínkám či zvyklostem« při respektování elementárních ekonomických principů a udržitelnosti veřejných financí, zejména s ohledem na objemy disponibilních rozpočtových prostředků. A pokud mám definovat, co si pod dostupností a přiměřeností bydlení představuji bez ohledu na výše uvedenou koncepci, pak to, že dostupné je takové bydlení, na něž mohou finančně a fyzicky dosáhnout občané, kteří vyvíjejí snahu si bydlení nějakým způsobem zajistit. Přiměřenost znamená, že bydlení by mělo odpovídat jejich možnostem a potřebám.

Často se zaměňují pojmy dostupné bydlení a sociální bydlení. Je to slovíčkaření, nebo podstatný rozdíl?

I toto jsou pojmy, které se používají v různých významech. SFRB má program Výstavba pro obce, který podporuje obojí typ bydlení, a zjednodušeně řečeno je sociální bydlení určeno pro ty, kteří si nemohou obstarat bydlení na komerčním trhu ani v případě, kdy je nabídka bytů dostatečná, zatímco dostupné bydlení má zvýšit nabídku »nájemních« bytů tam, kde je nabídka bytů nedostatečná. Vhodná kombinace obojího má pak zajistit, aby docházelo k promísení různých sociálních skupin v daném objektu a lokalitě, a tím se předcházelo vzniku vyloučených lokalit. Sociální bydlení se podporuje dotačně a byty jsou určeny pro domácnosti, které si nemohou zajistit velikostně přiměřené, finančně dostupné, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené bydlení za tržních podmínek. Na dostupné bydlení mohou obce získat zvýhodněný úvěr, aby mohly nabídku bytů rozšířit.

Česká republika se potýká s velkým nedostatkem bytů způsobeným zejména pomalou bytovou výstavbou. Jak může stát a SFRB pomoci řešit tuto situaci?

Problém nedostatku bytů vnímáme, ale Fond nemůže mít ambice ho vyřešit plošně. Stát by měl intervenovat jen tam, kde selhává možnost, aby si některé skupiny obyvatel zajistily bydlení vlastními silami. SFRB přispívá tím, že v souladu se zmiňovanou koncepcí bytové politiky vytipovává oblasti, kam by měl stát intervenovat. V poslední době to byly třeba mladé rodiny nebo rodiče samoživitelé, sociálně ohrožení lidé nebo senioři. Na ně potom zaměřujeme podporu. Jsou to jen tyto vybrané segmenty, kde můžeme účinně pomoci a pomáháme. V současné době připravuje MMR novou Koncepci bydlení 2021+ a ta nám ukáže, jakým směrem by se měla podpora státu dále ubírat.

Jaké programy SFRB nabízí?

SFRB má v současné době především programy pro obce, ať je to již uvedený program Výstavba pro obce, který podporuje sociální a dostupné bydlení, nebo Regenerace sídlišť, ze kterého mohou obce získat dotaci či zvýhodněný úvěr na úpravy veřejného prostranství na sídlištích včetně budování a modernizací dětských hřišť, sportovišť nebo dopravní infrastruktury. Nejen pro obce, ale i pro soukromé investory je určen další důležitý program, Nájemní domy. Z něj je možné získat zvýhodněný úvěr na výstavbu nájemních bytů pro specifické cílové skupiny, a těmi jsou mladí lidé do třiceti let, senioři, zdravotně handicapované osoby nebo osoby s nízkým příjmem.

Velmi důležitý je i Program pro mladé, který je prozatím určen pro manžele, i zatím bezdětné, nebo pro osoby, které pečují o dítě do 15 let. Žadatelé pak mohou získat zvýhodněný úvěr až do výše 300 tis. Kč na modernizaci svého stávajícího bydlení nebo úvěr do 1,2 mil. Kč na nákup bytu, případně až do 2 mil. Kč na nákup nebo výstavbu rodinného domu. V neposlední řadě pak podporujeme i modernizace a opravy bytových domů. Už výše jsem zmínila náš nový program Zateplování, ze kterého poskytujeme bezúročné úvěry na energetickou modernizaci. Zajímavá u tohoto programu je skutečnost, že úvěr lze použít i na dofinancování dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Za zmínku stojí i náš nejstarší program Panel 2013+, úvěrová podpora oprav a modernizací bytových domů bez nutnosti dělat energeticky úsporná opatření.

Z jakých zdrojů je SFRB financován?

V současné době SFRB některé programy financuje z peněžních prostředků, které při svém vzniku získal z Fondu národního majetku. Tyto finanční prostředky ale docházejí, a proto jedním z hlavních úkolů do budoucnosti je i zajistit Fondu pravidelný příjem, tak aby naši žadatelé měli při přípravě projektů jistotu, že program nebude z důvodu nedostatku zdrojů zastaven. Program Výstavba pro obce bude od letošního roku financován ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly MMR a program Zateplování je financován z evropských prostředků, protože se jedná o realizaci finančního nástroje z IROP.

Byly doby, hlavně za ministra financí Miroslava Kalouska, kdy se mluvilo o zrušení SFRB. Zmínila jste, že se chystá změna SFRB na Státní fond podpory investic. V jakém stadiu tato změna je?

V současné době byl zákon o transformaci SFRB schválen a je uveřejněn ve Sbírce zákonů pod číslem 113/2020. Od 1. června 2020 bude název Fondu Státní fond rozvoje investic.

V Haló novinách jsme mnohokrát, třeba i prostřednictvím Františka Beneše, odborníka na bytovou problematiku, informovali o portálu SFRB o bydlení. Jak se tento nástroj informování veřejnosti osvědčil?

Jak se osvědčil? Myslím, že funguje tak, jak jsme si představovali, že se za dobu své existence vyprofiloval. Nedávno jsme ho redesignovali, aby byl modernější, intuitivnější. Jen pro upřesnění: SFRB má dvojí webové stránky - www.sfrb.cz a www.portalobydleni.cz.

První jsou určeny pro prezentaci Fondu a našich programů, návštěvník tu najde i plná znění nařízení vlády, podle nichž se programy řídí, formuláře, metodické pokyny a další potřebné informace.

Portál o bydlení je web, který informuje o bydlení v širším kontextu. Najdete na něm aktuální články o dění v architektuře, stavebnictví, o moderních technologiích, o tom, co se zajímavého staví v regionech. Nechybějí ani materiály o státních podporách a řada praktických doporučení pro nájemníky, majitele, předsedy bytových družstvech či SVJ.

Portál také každý měsíc přináší sérii článků na konkrétní téma: například jak se bránit výpovědi z nájmu, jak si poradit s vyúčtováním záloh, jak se připravit na rekonstrukci bytového domu nebo jak nejlépe zařídit bydlení pro seniory. Veškerá témata se týkají bydlení, a to z hlediska právního, stavebního či praktického, a autory textů jsou odborníci, s nimiž pravidelně a dlouhodobě spolupracujeme.

Součástí Portálu je i bezplatná a velmi vyhledávaná právní poradna. Nejvíc dotazů se týká nájemního bydlení, bytových družstev či fungování SVJ. Otázky zpracovává renomovaná advokátní kancelář, s níž jsme se aktuálně dohodli, že bude přednostně odpovídat na dotazy, týkající se právních důsledků současné pandemie.

Zbyšek KUPSKÝ

16. 4. 2020  Zbyšek KUPSKÝ