Vláda chce zpřehlednit a vyčistit český právní řád

Vládní návrh na zrušení osmi stovek zastaralých zákonů, nařízení a vyhlášek Sněmovna pravděpodobně schválí. Zahrnuje předpisy, které jsou sice formálně platné, ale už nepoužívané. Komunisté však s doporučením ústavně-právního výboru nesouhlasí, zdůraznil místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič.

Předloha má podle vlády i řady poslanců vyčistit český právní řád a tím pomoci k jeho zjednodušení a zpřehlednění. Diskusi o obdobném, dříve podaném návrhu opoziční ODS na zrušení 150 zákonů z roku 1919 ústavně-právní výbor přerušil. Vrátí se k ní až poté, co dolní komora projedná vládní předlohu. Ta obsahuje i většinu předpisů, které navrhli ke zrušení občanští demokraté. Asi nikdo nečeká, že by dnes nějaký úředník chtěl dávat začínajícím učitelkám povolení k sňatku, nebo by snad někdo chtěl vybírat daň ze zapalovadel pro Slovensko. Některé vláda naopak nepřevzala kvůli pochybám o tom, zda jsou skutečně překonané.

»Právní řád České republiky obsahuje velké množství právních předpisů (přibližně 42 000), přičemž nemalá část z těchto právních předpisů je obsoletních. Adjektivem obsoletní se označuje právní norma, která je sice stále formálně platná, neboť nebyla předepsaným způsobem zrušena, avšak je již nepoužívaná, nepůsobí právní účinky. Prakticky má tedy stejné účinky, jako kdyby byla zrušena, neboť obsoletní právní norma již nemůže nikoho zavazovat, nemůže zakládat, měnit a ani rušit individuální práva a povinnosti,« odůvodnilo ministerstvo vnitra návrh zákona s tím, že z hlediska reálné praxe je existence těchto předpisů zcela nadbytečná, »nicméně jedním z hlavních problémů je právě skutečnost, že nelze začasto přesně říci, které právní předpisy jsou stále platné, a které nikoliv«.

Ruší se i předpisy z dob nedávných

Vládní návrh ruší zejména předpisy z období první republiky a protektorátu, ale také z doby socialismu. Zahrnuje i některé vlastně již také vyhaslé zákony a vyhlášky přijaté po roce 1989.

Pokud zákonodárci vládní předlohu schválí, český právní řád přijde například o zákon z roku 1918, který zrušil zabavení jmění pro činy velezrádné, o zákon o ustanovení výpomocných sluhů z roku 1919 a o zákon o zřízení lidových soudů cenových z téhož roku, o zákon o důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině z roku 1969 nebo o nařízení vlády z roku 1993 o ukončení omezení placení v hotovosti.

Vládní předloha zruší třeba také vyhlášky o vydání pamětních stříbrných mincí k 100. výročí narození Vladimira Iljiče Lenina a 25. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou z roku 1970 a o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí založení Komunistické strany Československa z roku 1971. Rušené předpisy vycházejí z rozborů jednotlivých ministerstev.

Jedná se spíše o doklady dané doby a z dnešního pohledu kuriozity, které najdeme v právních řádech všech zemí. Třeba ve Francii stále platí zákon z roku 1799, který zakazuje ženám nosit kalhoty. Účinný samozřejmě už dávno není.


Co je správně?

Obsoletní nebo také obsolentní znamená zastaralý, bez reálného uplatnění, vyšlý z užívání, neaktuální, neúčinný, stárnoucí. Ačkoliv je termín obsoletní obecný, nepoužívá se běžně.

A když je výraz obsoletní používán, jedná se obvykle o oblast práva, lékařství nebo i politiku nebo o vědu operující s latinskými výrazy. Lze se setkat i s výrazem obsolentní, který však neodpovídá latinské předloze slova. Pravdou však je, že dnešní politici dávají tomuto výrazu přednost.

Odpovídají odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky: »Náležitá podoba je obsoletní – tak je slovo uvedeno ve Slovníku spisovného jazyka českého, v Novém akademickém slovníku cizích slov a v Příručním slovníku jazyka českého. Objevuje se však i druhá podoba, obsolentní, a to dokonce tak často, že byla nedopatřením uvedena i v Akademickém slovníku cizích slov (ve verzi z roku 1995).«

A ještě další vysvětlení z abz online slovníku cizích slov, rovněž připomínající chybu v akademickém slovníku cizích slov: »Latinskému completus odpovídá české kompletní – a podobně latinskému obsoletus (i anglickému obsolete) odpovídá obsoletní. Tuto podobu uvádí Slovník cizích slov L. Klimeše, zatímco ASCS uvádí podobu obsolentní; ta je sice zakončená tak, jak je tomu u velmi početné skupiny adjektiv (transparentní, permanentní, kompetentní, evidentní…), ale předlohy těchto adjektiv jsou jiné (v latině adjektiva na -ens, 2. p. -entis, v západních jazycích na -ent).« (Zdroj: Jezzina na Frau.cz)


Otázky pro místopředsedu ústavně právního výboru Sněmovny, místopředsedu ÚV KSČM Stanislava Grospiče

Osm stovek vyhaslých zákonů by nemělo jen tak spadnout do koše!

Ústavně právní výbor Sněmovny doporučil poslancům schválit vládní předlohu, která se týká zrušení osmi set tzv. obsolentních, tedy již překonaných a vyhaslých, zákonů. Jaký na to máte jako místopředseda tohoto výboru za KSČM názor?

Nesouhlasím s tím, ani nepodpoříme při konečném projednávání ve Sněmovně tento návrh. Jednak je to věc velice neobvyklá, a nenašel jsem obdobný případ u žádného evropského státu snad od doby Velké francouzské revoluce, že by přistoupil k rušení zákonů z minulosti, byť jsou již obsolentní. A je to věc i velmi komplikovaná. Mnohdy se totiž na zákony, které se navrhují zrušit, vážou další právní normy a zachovávají určitou kontinuitu.

V našem právním řádu byl takovýto historický pokus v období první republiky ve smyslu vztahu k Rakousku-Uhersku. Nakonec se od toho upustilo, protože existoval právní dualismus rakouské části a maďarské části Rakouska-Uherska, a vlastně se vytvořila neřešitelná situace pro část, kterou v Československu tehdy tvořila země slovenská a Podkarpatská Rus. Upustilo se tedy od toho.

[o]

Dnes bych to viděl jako velice chybný, špatný krok. Byť se možná může pro leckoho jevit jako naprosto bagatelní, bezvýznamný. A řekne si – to, co pozbylo platnosti, zrušme. Ale ono to už samo o sobě pozbylo platnosti, takže vlastně není co rušit a vyřazovat z právního řádu.

Když vláda chce zrušit 800 vyhaslých, časem už dávno překonaných norem, považujete to tedy za zbytečné?

Ale tyto právní předpisy v našem právním řádu budou vždycky. Musí být zveřejněno, že tyto normy existovaly, ale přestaly platit. Pokud však navržené zákony formálně zrušíme, ony nepřestanou existovat, nezmizí, součástí našeho právního řádu už zůstanou navždycky, stejně jako jejich účinky jsou součástí naší historie.

Co vám tedy hlavně vadí?

To, co vláda tímto krokem myslí, je, jako by se tyto právní normy vygumovaly a nikdy nebyly. A to je ta chyba. Tam je to čertovo kopýtko – třeba na některé zákony navrhované ke zrušení odkazovaly některé dekrety prezidenta republiky. A to by mohlo způsobit třeba i složité procesní posuzování.

Já mám pocit, že ten, kdo toto prosazuje, se snaží vskrytu vytvořit právní předpolí zase znovu pro otázku, která se nyní tolik otevírá – a to znamená vyrovnání s Německem, vyrovnání se s druhou světovou válkou. A zde bych chtěl podtrhnout, že Česká republika - Slovensko to zatím nevznáší, dostala vlastně jen sedm procent válečných reparací z Německa, resp. od nástupníků. Řada tzv. nevinných kroků, a mezi ně patří vyřazení těchto obsolentních předpisů z našeho právního řádu, může mít opravdu i své následky.

Před vládou přišla s obdobným návrhem ODS, jejíž předloha je zatím zaparkována ve vašem výboru...

Vláda se k návrhu občanských demokratů postavila neutrálně a řekla, že předloží vlastní návrh. To také udělala, a mě mrzí, že je to spojeno s ministerstvem vnitra. Sociální demokracie, její předseda a ministr vnitra Jan Hamáček by si také měli uvědomit, že taková změna skrývá řadu jinotajů, na které budou odpovídat soudy, až to někdo začne využívat třeba v různých občansko-právních sporech a poukazovat na to.

Takže opakuji – já bych to nečinil. Zákony, které byly kdysi přijaty, a jsou mezi nimi i mnohé normy kuriózní, třeba i z doby Rakouska-Uherska, v podstatě pozbyly platnosti, protože se změnila právní situace apod. A mimo jiné by se zrušením jedné právní normy také změnilo i to, že se v ČR opět budou moci používat šlechtické tituly. To by se mohlo znovu otevřít. Přijetí této vládní předlohy by zkrátka mohlo přinést řadu složitostí.

Marie KUDRNOVSKÁ

26. 5. 2020  Marie KUDRNOVSKÁ