Ještě pár slov k epidemii COVID-19

Epidemie nastavila zrcadlo připravenosti bezpečnostního systému ČR na zvládání velkých krizových situací. Vzhledem k cílené likvidaci systému Civilní obrany (CO), který zde byl vybudován v době socialismu, a jeho nahrazení, nebo lépe podřízení pod ministerstvo vnitra, potažmo pod Hasičský záchranný sbor (HZS), ubyly síly a prostředky, které vláda mohla využít pro nasazení na potlačení epidemie nebo i jiných velkých krizových situací, vyhlášení nouzového stavu apod. Pod MV byly převedeny jen štáby CO a výkonné jednotky, záchranné brigády, byly zrušeny. Usměrňování a sjednocování na tomto úseku byla v podstatě předána jedné ze služeb bývalého systému CO.

[o]

Nešlo však jen o tyto výkonné jednotky, ale o celý systém komplexních opatření, se kterými se dříve počítalo a která byla zahrnuta v krizových plánech např. nemocnic, ukrytí obyvatelstva, ubytovacích služeb apod. V neposlední řadě také připravenost Státních hmotných rezerv (SHR) na krizové situace. Ve skladech SHR však může být uloženo jen to, co si vyhodnotí jednotlivé resorty ve svých krizových plánech. Z této skutečnosti vyplývá, že krizové plány resortů byly zpracovány formálně, protože praxe to ukázala, ve skladech SHR ani v jiných organizacích nebyly ochranné prostředky v potřebném množství. V tomto směru měla tedy vláda při řešení nouzového stavu ztíženou situaci. Ve společnosti je stále ještě v podvědomí z doby socialismu možnost využití armády pro tyto účely. Armáda ČR však jako v dřívější době není schopna většího masového nasazení pro zvládnutí takových situací. Vláda se mohla spolehnout v první fázi nouzového stavu především na složky IZS, který standardně odvedl dobrou práci. Málokdo si také uvědomuje, že v současné době je významná i práce dobrovolných jednotek Požární ochrany, které vypomáhají jednotkám HZS.

V dalším období by bylo vhodné:

- prosazovat jednotné řízení CO nezávisle na jednotlivých složkách bezpečnostního systému, a to nejlépe z nezávislého orgánu podléhajícímu úřadu vlády, což by přineslo odpovědnější přístup jednotlivých resortů k plnění úkolů na úseku krizového řízení.

- posílit úlohu AČR ve směru ochrany obyvatelstva a obnovit zrušené útvary CO.

- podporovat přerozdělení finančních prostředků určených na zahraniční mise AČR ve prospěch ochrany obyvatelstva před následky mimořádných událostí, krizových situací a vybavení m základních záchranných složek IZS.

- podporovat energetickou a potravinovou soběstačnost státu.

- podporovat změnu zákona o pojišťovnictví s cílem rozšíření fondu zábrany škod a širší oblast působnosti pojišťoven, nejen na oblasti prevence dopravních nehod. Získané prostředky zapojit do ekonomiky pro všechny záchranné složky v systému IZS.

Zdeněk MARŠÍČEK, vedoucí Sekce bezpečnostní politiky ÚV KSČM

20. 6. 2020  Zdeněk MARŠÍČEK