Trestní oznámení za odstranění Koněva se dále šetří

Občanka Prahy Marta Semelová, která podala 4. května 2020 trestní oznámení ve věci odstranění sochy maršála I. S. Koněva z náměstí Interbrigády v Praze, obdržela v těchto dnech z policie vyrozumění. Policejní orgán dosud nezajistil veškeré podklady potřebné pro své rozhodnutí, proto šetření případu nadále pokračuje.

Trestní oznámení bylo podáno »na starostu městské části Praha 6 Ondřeje Koláře a ostatní podezřelé pro jejich jednání v souvislosti s odstraněním sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6, dále z důvodu zneužití pro své politické cíle nouzového stavu vyhlášeného vládou a Parlamentem ČR a porušení své povinnosti při správě cizího majetku«. Podezřelými jsou ti zastupitelé městské části Praha 6, kteří hlasovali pro odstranění sochy.

Semelová je přesvědčena, že Kolář a jeho spolupracovníci uvedenou činností porušili smlouvu o přátelství a spolupráci uzavřenou mezi ČR a Ruskou federací dne 26. srpna 1993, v níž je mj. uvedeno, že »každá smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim«.

Urážka a pošpinění osvoboditelů

Socha maršála Sovětského svazu je nepochybně vojenský pomník podle této smlouvy, je přesvědčena Semelová. »Starosta Ondřej Kolář památník cíleně a úmyslně neudržuje a omezuje občanům přístup k této soše. Proto mám za to, že se dopustil výše uvedeného trestného činu.«

[o]

Semelová také uvedla, že socha je důležitým symbolem porážky nacismu a osvobození Československa, přičemž nejde jen o samotnou osobu velitele 1. ukrajinského frontu Rudé armády I. S. Koněva, ale odstranění sochy je urážkou a pošpiněním památky téměř tří milionů vojáků Rudé armády, kteří se podíleli na osvobození Československa, a zejména 140 tisíc vojáků, kteří při osvobozování padli.

Dále byla podle ní porušena dohoda mezi vládami ČR a Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů, porušen zákon o válečných hrobech a pietních místech, který stanovil práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů. Dále se domnívá, že byl porušen ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o hlavním městě Praze a vyhlášky hlavního města Prahy, které ukládají péči o veřejný majetek.

Objednávka podepsána před půlnocí

V trestním oznámení je uvedeno, že v noci z 2. na 3. dubna 2020 byla ve 23.10 hodin podepsána objednávka na demontáž bronzové Koněvovy sochy a její transfer do blíže neurčeného ani nijak specifikovaného depozitáře. »Objednávka k odstranění sochy I. S. Koněva byla narychlo zhotovena a podepsána v noci, a to osm hodin před začátkem prací na odstraňování sochy. Z tohoto skutku je důkazné, že měli napilno a nezabývali se ani řádným vyhlášením veřejné soutěže na odstranění sochy. K tomu byl zneužit nouzový stav kvůli boji s epidemií koronaviru. Socha Koněva s nouzovým stavem nesouvisela, proto se jednalo o zcela evidentní zneužití pravomocí veřejného činitele,« domnívá se Marta Semelová.

Památník podle Semelové podléhá režimu obecných předpisů, zejména zákonu o státní památkové péči, neboť se nachází v památkové zóně. »Památková zóna je chráněna jako územní celek s významnými kulturně-historickými a urbanisticko-architektonickými hodnotami. Proto by se mělo kvalifikovaně posoudit, zda se rovněž nejedná o přečin výtržnictví, kdy podezřelí zhanobili historickou a kulturní památku.«

Vyšetřování provádí Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor extremismu a terorismu, v Praze 4.

(mh)

10. 7. 2020  (mh)