Loňská těžba dřeva byla rekordní

Těžba dřeva v České republice vloni dosáhla rekordního objemu. Došlo také k výraznému nárůstu plochy zalesňování. Těží se zejména stromy napadené kůrovcem a polomy.

Uvádí to Josef Kahuda v aktuálním čísle měsíčníku Českého statistického úřadu Statistika&My.

Z celkové těžby o objemu 32,6 milionu metrů krychlových (kubíků) dřeva bez kůry podle něj tvořila naprostou většinu těžba nahodilá (95 procent). Při ní se zpracovávají zejména kůrovcem napadené stromy a polomy. V roce 2019 bylo takto vytěženo téměř 31 mil. kubíků dřeva. Nepříznivý trend v lesích zaznamenaný už v předchozích letech tak dále pokračuje. Nejvíce se opět těžil smrk (90,1 %), dále borovice (čtyři procenta), buk (1,7 %) a modřín (1,5 %). Jehličnaté dřeviny představovaly 96,1 % celkového objemu těžby, množství vytěžených listnatých dřevin se oproti předchozímu roku snížilo o 203 tisíce kubíků (o 13,8 %).

Plocha zalesňování (sadba a síje) loni podle Kahudy činila 28 670 hektarů. Meziročně došlo k jejímu významnému navýšení o 7425 ha, což představuje nárůst o 35 %. »Je zde patrná souvislost se vzrůstající těžbou dřeva. Lokality po těžbě je třeba znovu zalesnit. V rámci zalesňované plochy již mírně převažovaly listnaté dřeviny (51,3 %), a situace v lesním hospodářství se tedy mění. Z jednotlivých druhů stromů se ale i přesto při zalesňování nejvíce uplatňoval smrk (30,5 %), následovaný bukem (25 %), dubem (16,6 %) a borovicí (8,2 %),« uvádí Kahuda a doplňuje: »Při výsadbě se spotřebovalo 178,1 mil. sazenic, podíl listnatých sazenic činil 62,7 %.«

Ke zvětšení ploch podle něj došlo také u přirozené obnovy, a to na 5224 ha (+28,2 %). Zde naopak převažovaly jehličnany s podílem 57,2 %.

»Na konci loňského roku lesní pozemky zaujímaly výměru 2 675 670 ha, což oproti předchozímu roku znamenalo nepatrný nárůst (o 2278 ha),« dodává statistik.

(ici)

16. 7. 2020  (ici)