Rozhovor Haló novin s projektovým manažerem Mikroregionu Ivančicko Bohumilem Smutným

Slibuji usilovnou a poctivou práci pro obyčejné lidi!

Opět kandidujete do Zastupitelstva Jihomoravského kraje za KSČM. Proč? Jaké máte dosavadní výsledky práce, zkušenosti, poučení?

Baví mě pracovat pro lidi. Žijeme v krásném kraji, který má obrovský potenciál pro další rozvoj v budoucnosti. Ať se to týká cestovního ruchu, vysokého školství, vědy, techniky, zemědělství, vinařství, kultury a jiných oblastí. Myslím, že by bylo škoda v rozdělaném díle nepokračovat. Ale o tom samozřejmě rozhodnou voliči.

Můj osobní pocit je, že jsem na vrcholu svých sil a chci je intenzivně vynaložit na prosazování cílů, které povedou ke zlepšování života obyčejných lidi v našem kraji. Mé zapojení do krajského zastupitelstva byly pro mě čtyřmi velmi hezkými a intenzivními roky práce, které mě zcela naplňovaly. Také jsem velmi dobře poznal, jak na kraji vše procesně funguje, co a jak kde lze ovlivnit, kdo pracuje ve prospěch lidí, kdo naopak sleduje jen své osobní zájmy. Těšilo mě, že jsem měl možnost svými podněty v komisích rady kraje, výborech jeho zastupitelstva či pracovních skupinách přímo ovlivňovat obsah dokumentů, které byly předkládány ke schválení samosprávě našeho regionu. Ať už to byl nejen sociálně-zdravotní výbor, komise pro cestovní ruch nebo komise pro informační otevřenost, ale i spolupráce v podpoře rozvoje obcí. Zde jsme se snažili lépe nastavit dotační politiku vůči malým jihomoravským obcím. Např. bych zmínil, že vznikl velmi důležitý nový dotační program na podporu malých venkovských prodejen. Co se týká zdravotnictví, zde považuji za úspěch, že neprošel návrh pravice privatizovat krajská zdravotnická zařízení, a byli jsme schopni podporovat a udržet všechny nemocnice, které se dostaly do finančních problémů. Osobně jsem se také snažil pomáhat obcím ve svém okolí, které potřebovaly podporu ze strany kraje, ať už se to týkalo financování jejich projektů nebo prosazování zájmů. Věřím, že to starostové či zástupci těchto obcí ocenili.

Řídíte organizaci Mikroregionu Ivančicko. Co se vám podařilo v této organizaci udělat pro lidi užitečného, z čeho mají prospěch?

Mikroregion Ivančicko je fungující a činorodý mikroregion v jihozápadní části Brněnska, který je z hlediska aktivit v porovnání s ostatními podobnými mikroregiony velmi dobře hodnocen. Každý rok získáváme spoustu dotací na naši činnost, abychom byli schopni realizovat užitečné projekty pro lidi. Stavíme cyklostezky, staráme se o propagaci území z hlediska rozvoje cestovního ruchu. Zmínit mohu naše projekty na podporu malých obcí, na obnovu jejich kulturního života, pořízení potřebného vybavení. Pro občany členských obcí jsme např. pořizovali domácí kompostéry. Nyní podobně řešíme společný nákup nádob pro tříděné odpady. Za velmi zajímavý a užitečný projekt pro občany bych zmínil »Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované«, který jsme uskutečnili v první polovině letošního roku díky podpoře Jihomoravského kraje. Pro seniory a handicapované jsme v rámci tohoto projektu zajistili zcela bezplatnou právní poradnu, dluhovou poradnu, zájezdy za kulturou, utužování fyzické kondice – bezplatné plavání, zvýhodněné vstupy do kina, společné setkání seniorů a spoustu dalších aktivit. Vzhledem ke kladným ohlasům od důchodců budeme v uskutečňování tohoto projektu pokračovat i od podzimu letošního roku, kdy plánujeme i vzdělávací aktivity. Ukázalo se, že zejména bezplatná právní poradna je pro seniory v současné době obrovským a potřebným přínosem.

Co se vám naopak nepodařilo, nedaří udělat? Proč tomu tak je?

Z hlediska mého působení na kraji mě velmi mrzí, že je stále neuspokojivý stav některých krajských komunikací v mém blízkém okolí. Objektivně i já vidím, že s tím vážně nemůžeme být spokojeni. I když se však sebevíc snažíte, trvá dlouhé roky, než se dostaví výsledek. Na realizaci spousty projektů pouze jedno volební období nestačí, protože třeba u dopravních staveb, ať to jsou rekonstrukce komunikací, výstavba cyklostezek apod. uplyne mnoho let, než se od iniciování přenesete přes vypracování projektových dokumentací, územních, stavebních řízení, vypořádání pozemků, »vyjadřovačky« různých orgánů... To vše v našem státě nepřiměřeně dlouho trvá, je to boj s úředníky, který jako krajský politik neovlivníte. A nepřejte si, aby se našly nějaké spolky, které jednají v něčím zájmu, aby zablokovaly veřejně prospěšné projekty, zkrátka jak lidově říkáme, »hodily do toho vidle«. Potřebovali bychom mít větší možnost prosazovat veřejný zájem.

V oboru zdravotnictví mám jako osobní úkol dlouhodobý cíl, aby v rámci ivančické nemocnice vzniklo dětské oddělení. To nám zde přece jen velmi chybí. Dojíždění do Dětské nemocnice FN v Brně je často dopravně komplikované a spádová oblast je velká. Tento cíl se nám v končícím volebním období prosadit nepodařilo. Důvodem je to, že celé čtyři roky se jihomoravské krajské nemocnice (vč. ivančické) nacházejí ve svízelné hospodářské situaci. Byli jsme rádi, že se z krajského rozpočtu podařilo sanovat alespoň potřebné provozní výdaje, aby nemocnice vůbec měly na mzdy a další nezbytné výdaje. Pokud dostanu šanci být ještě jednou členem krajského zastupitelstva, bude to jeden z cílů, o který budu nadále usilovat. Nejprve je však nutné jihomoravské zdravotnictví stabilizovat. Pokud se reforma zdravotnictví tohoto regionu neuskuteční, rozvojové záměry zřejmě zůstanou i nadále pouze na papíře. Považuji proto vytvoření nové krajské soustavy zdravotnictví, sloučené pod jednu příspěvkovou organizaci, za základní východisko pro všechny následné kroky.

Před čtyřmi roky jste sliboval, že se postaráte o uspokojování potřeb důchodců, rodin s dětmi a handicapovaných. Jaké máte výsledky?

Ano, to je společenská oblast, které jsem se věnoval čtyři roky nejen z pozice místopředsedy sociálně-zdravotního výboru, ale i svými aktivitami v Mikroregionu Ivančicko, viz výše. Snažil jsem se podporovat prorodinnou a seniorskou politiku na úrovni kraje na základě teze, že rodina není jen soukromá záležitost jednotlivců, ale je to i zdroj prosperity celé společnosti. Podařilo se nám zvýšit počet smysluplných projektů pro rodinu, seniory i handicapované. Každoročně šly krajské dotace na podporu rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí, či na podporu pečujících osob. Podařilo se udržet a rozvíjet fungování nejen rodinných a senior-pasů, family-pointů, ale podporovat rodinu i prostřednictvím řady volnočasových příspěvkových organizací Jihomoravského kraje. Moji plnou podporu mělo také zlepšení přístupu k seniorům a handicapovaným spočívající v postupném rozšiřování služeb (např. rozvoj komunitních sociálních služeb pro seniory, chráněné bydlení apod.). Opomenout nemohu též záměry na výstavbu nových domů pro seniory, které se nyní začínají realizovat. Mnoho lidí ani netuší, že se podařilo také prosadit zkvalitňování sítě záchranné služby na území kraje, což jsou např. investice do nákupu sanitek a modernizace výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Pozitivní je, že se uskutečnily první kroky k výstavbě dalších nových výjezdových základen. I když financování zdravotních a sociálních služeb jihu Moravy je každoročním bojem, podařilo se udržet vše potřebné.

Co jste udělal, a budete dělat, aby současný vládnoucí systém nedostával poctivě pracující lidi na okraj společnosti?

To je vážný problém! Je těžké najít řešení, které může zásadním způsobem změnit současný vládnoucí systém. Co dělám a budu dělat v sociální oblasti? Snažím se, abychom dlouhodobě a systémově řešili situace, kdy se poctivě pracující lidé dostali na okraj společnosti jen kvůli tomu, že je, nebo členy jejich rodiny, postihlo onemocnění. Choroba může přijít rychle a nečekaně, avšak mnoho lidí je v situaci, kdy i za plných fyzických sil už taktak zvládají své živobytí. Jak se říká, mají co dělat, aby to vše finančně »utáhli«. Nečekaně jim vypadnou příjmy, naopak vzrostou výdaje za léčbu a potřebnou péči. Roztočí se dluhový kolotoč, nevědí, kde naráz vzít na nájem, na jídlo, na léky apod. Proto považuji za důležité nastavení služeb sociálního systému v našem kraji, abychom těmto lidem byli schopni v budoucnu maximálně pomoci. Bohužel, pravicové politiky tyto nešťastné lidské příběhy příliš nezajímají. Řeknou vám, od toho jsou tady přece charity, aby pomáhaly. Charity jsou těmto politikům mnohdy nakloněné, protože se tam »točí« peníze. Ale my nesmíme dopustit, aby neprivilegovaní lidé padali na společenské dno a jedinou spásou pro ně byly charity! Jen charity nejsou řešením. Měli bychom pomáhat důstojně, systémově, včasně cílenou a potřebnou sociální pomocí, a to z pozice příspěvkových organizací kraje, státu…

Z opozičních lavic krajského zastupitelstva považuji za svůj úkol bedlivě sledovat, co je nám předkládáno ke schválení. Důsledně se tím také zabývat a nedopustit, aby si koaliční vládnoucí strany prosazovaly zájmy, které by případně mohly mít nepříznivý dopad na poctivě pracující lidi. A taky chci i nadále předkládat alternativní návrhy. Ale vážné problémy lidí na okraji společnosti, třeba kvůli exekuci, nelze vyřešit jen z krajské pozice. Z úrovně kraje můžeme do určité míry ovlivňovat zdravotnictví, sociální služby, dopravu, školství, životní prostředí, regionální rozvoj atd. Ale zásadní rozhodnutí ovlivňující život lidí se odehrávají především v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Co očekáváte od nadcházejícího sjezdu KSČM, zvláště ve vaší specializaci?

Byl bych rád, abychom do budoucna ještě více uchopili a zdůrazňovali právě sociální témata. Kdo jiný než my? Za důležité považuji řešení problémů spojených se stárnutím populace a zajištění péče na sociálně-zdravotním pomezí. Lidé se sice dožívají vyššího věku, ale kvalita dožití klesá. Česká společnost není na stárnutí své populace dostatečně připravena. Proto by se také naše politika měla začít zaměřovat tímto směrem, kdy zvládnutí budoucích populačních trendů se neobejde bez úzkého propojení zdravotní a sociální péče a jejich financování. Poslední roky života jsou spojeny se spoustou nemocí, stále častějších civilizačních chorob. A současný systém je bohužel nastaven tak, že se pro stárnoucí spoluobčany se zdravotními problémy mnohdy těžko hledá odpovídající péče zdravotní i sociální. Nechci, aby dožití těchto lidí bylo jen smutnou zátěží pro ně samotné, problémem pro jejich blízké a rodiny. Odborníci sice na tyto lidské svízele poukazují, avšak pro mnohé pravicové politiky to není dostatečně atraktivní téma. Domnívám se, že by zde mohl být prostor pro práci KSČM. Nastavme naši politiku tak, abychom pomáhali těmto lidem.

Co byste sám rád zdůraznil nebo řekl tzv. od plic jihomoravským voličům?

Jihomoravských voličů si velmi vážím, protože většina z nich si uvědomuje skutečné životní hodnoty. Hodnoty, jakými jsou pracovitost, poctivost, tradice, vztah k přírodě, udržování dobrých mezilidských vztahů. S tím se i já ztotožňuji. O to víc je mi líto, že právě především lidé na venkově si prošli zkušeností, kdy se v našem kraji po převratu v roce 1989 prakticky zlikvidovalo zemědělství a zdevastovaly fungující podniky. Podívejte se např. na Znojemsko, co všechno zde dřív bylo a jak to zde vypadá dnes. Proto si myslím, že si všichni zasloužíme, aby se konečně budovalo, obnovovalo, a ne likvidovalo. Voliče prosím, hlavně aby se nedali ovlivnit současnou módní antikomunistickou propagandou, která v poslední době prostupuje napříč celou společností a je stále agresivnější. Snaží se ve vás vyvolat pocit, že »normální« je volit kohokoliv jiného, jen ne ty komunisty. Největším nebezpečím je vyvolání umělé hysterie, a ti, kdo ji vyvolávají, sami nemají moc co jiného voličům nabídnout. Také se, prosím, nenechte při vaší volbě ovlivnit tím, že vám někdo před volbami slíbí nebo přidá pár set korun navíc. O tyto peníze jste už teď dopředu přišli, protože vám je z peněženek hned vytáhnou v podobě zdražování a zvyšování poplatků. Celková životní úroveň se tak, i přes vstřícné kroky, bohužel nezvyšuje. V krajských volbách jde o hodně, proto k nim běžte! Jde zejména o budoucnost nastavení systému fungování jihomoravského zdravotnictví, jde o záchranu naší krajiny před suchem, jde o zachování fungování a života na malých obcích, jde o řešení zásadních dopravních problémů, jde o lepší sociální služby. Prosím, nedopusťme, aby uvedená témata řešily politické subjekty, které pod zástěrkou hájení veřejného zájmu by opět dohazovaly kšefty svým kamarádům, či budou chtít snadno přijít k majetkům. Ostatně to, co se několik let dělo v dnes policejně stíhaných kauzách v »brněnských stokách«, je důkazem, že obezřetnost je i v našem kraji stále namístě. Osobně vám nebudu slibovat zázraky, ale usilovnou a poctivou práci pro vás, obyčejné lidi!

Václav ŽALUD

26. 8. 2020  Václav ŽALUD