Konečně průvan

Zdá se, že rozhodnutí Rady České televize odvolat členy své dozorčí komise, tedy svého poradního orgánu, vyvolalo poprask mezi některými politiky a vlivovými skupinami. Konečně někdo udělal průvan, i když ono větrání teprve začalo. A ihned se ozvaly potrefené husy, například generální ředitel televize a ti, kteří jdou současnému vedení na ruku, což je kupříkladu senátor Smoljak či senátorka Němcová. Reakce jsou hysterické a na podporu ČT byla dokonce svolána demonstrace před Kavčí hory. Vyšlo jim to hezky, zrovna na 17. listopadu. Demokracie je ohrožena, protože je ohrožena nezávislost České televize – zněly slogany účastníků této akce. Příznačné je, že i sama televize zařadila akci pořádanou na svou vlastní podporu do zpravodajství. Marně hledám v paměti, zdali stejně aktivní byli televizní redaktoři, když se konaly akce kritické vůči ČT, které poukazovaly na to, že zpravodajství je nevyvážené a mnohdy neobjektivní.

[o]

Co se tedy událo? Rada ČT dne 11. listopadu deseti hlasy ze třinácti odvolala členy dozorčí komise. V jejím usnesení stojí, že vyslovila vážné výhrady k práci této komise. Měli, či neměli radní právo na odvolání členů dozorčí komise? Podívejme se na dikci zákona o České televizi č. 483/1991 Sb. »Do působnosti Rady náleží: k) zřizovat dozorčí komisi (§ 8a), schvalovat její kontrolní řád (§ 8a odst. 7) a stanovit výši odměn členů dozorčí komise (§ 8b odst. 4).

§ 8a (1) Dozorčí komise je poradním orgánem Rady ve věcech kontroly hospodaření České televize. Jejím úkolem je sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek ČT účelně a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu České televize v souladu s právními předpisy a s požadavky práva Evropských společenství. Dozorčí komise je povinna upozorňovat Radu na zjištěné nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich odstranění. (2) Dozorčí komise má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni Radou z občanů České republiky s odbornými předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí komise.« Podle tohoto znění zákona neshledávám na odvolání komise nic nezákonného.

Na serveru Info.cz jsem našla vyjádření radního Pavla Kysilky, který na otázku »Proč jste hlasovali pro odvolání dozorčí komise? V čem spatřujete důvody pro její odvolání?« odpověděl: »I přes krátké období svého členství v Radě ČT jsem opakovaně zažil situaci, kdy Dozorčí komise předložila Radě ČT dokumenty a návrhy, jež byly neúplné a nedostatečné pro přijetí navrhovaného rozhodnutí, které by tak bylo v rozporu s principy péče řádného hospodáře. Posledním z těchto případů bylo předložení návrhu na uplatnění předkupního práva k pozemku pod budovou studia ČT v Ostravě za vyšší než odhadní cenu, u něhož chyběla jakákoliv analýza ekonomické výhodnosti a rizik, která by se mohla naplnit v případě neuplatnění předkupního práva.«

Připomenu, že Pavel Kysilka je předním ekonomem, byl členem bankovní rady a viceguvernérem České národní banky, také generálním ředitelem České spořitelny. Že by nerozpoznal, že je dozorčí komise neprávem z čehokoli obviňována? To považuji za nemožné.

Monika HOŘENÍ

21. 11. 2020  Monika HOŘENÍ