Právo »odpojit se« ztroskotalo na sociálních demokratech

Bylo mi nesmírně líto, že jsem nemohla v hlasování podpořit usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi k právu »odpojit se«. Toto usnesení inspirovalo zjištění nadace Eurofound, podle níž mají pracovníci, kteří pravidelně pracují z domova, dvakrát větší pravděpodobnost, že budou pracovat více než předepsaných maximálních 48 hodin týdně a že budou mezi pracovními dny odpočívat méně než předepsaných 11 hodin, jak stanoví právní předpisy Unie, než pracovníci, kteří pracují v prostorách zaměstnavatele.

Téměř 30 % těchto osob pracujících na dálku uvádí, že pracují ve svém volném čase každý den nebo několikrát týdně, ve srovnání s méně než pěti procenty pracovníků »z kanceláří« a že osoby pracující na dálku mají také větší pravděpodobnost, že budou mít nepravidelnou pracovní dobu. To považuji v době, kdy práce na dálku není volitelnou, ale pro společnost zcela nutnou součástí pandemické reality, za velmi problematické a chtěla jsem, aby Komise v tomto směru konala.

Kudla do zad

Bohužel však prošel pozměňovací návrh od politické frakce sociálních demokratů, který text natolik zprznil, že samy evropské odbory ETUC, do kterých patří i ČMKOS, europoslance žádaly, abychom hlasovali proti. Hlasy (i české) pravice a »sociálních« demokratů tak zase jednou pomohly tomu, že se odborům a zaměstnancům vrazila kudla do zad.

I mezi státy EU jsou daňové ráje!

Tématu daňových rájů se věnuji již nějakou dobu, a tak jsem usnesení Evropského parlamentu o reformě unijního seznamu daňových rájů přivítala a v hlasování podpořila. Primárně jsem ocenila, že usnesení zdůrazňuje nutnost reformy unijního seznamu, jelikož nevyužívá plného potenciálu, neboť jurisdikce, které na něm v současné době figurují, představují méně než dvě procenta celosvětových daňových ztrát, takže jde o výčet matoucí a neúčinný. Podpořila jsem pozměňovací návrhy, které zdůrazňují, že přinejmenším pět členských států EU by bylo označeno za daňové ráje, pokud by se na ně vztahoval proces zařazování na seznam EU (Kypr, Irsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko). Souhlasím také zcela s tím, že Spojené království by mělo být po završení svého vystoupení z EU prověřeno podle kritérií pro zařazení na seznam EU. Nejde samozřejmě o žádnou odplatu, ale britská závislá území mají dlouhodobě pověst jedněch z nejvyhlášenějších daňových rájů (Bermudy, Kajmanské ostrovy, Jersey a Britské Panenské ostrovy).

Je nutné se tomuto tématu věnovat, jelikož všichni víme, že pandemie vytvoří ještě větší tlak na dostupnost veřejných prostředků a ztráty plynoucí z vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob se v současnosti odhadují na 500 miliard USD ročně!

Bydlení je právo!

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. ledna 2021 o přístupu k důstojnému a dostupnému bydlení pro všechny jsem v hlasování podpořila, přestože jsem k němu měla určité výhrady. Přístup k vyhovujícímu bydlení je však základním právem, na nějž musíme nahlížet jako na základní podmínku uplatňování ostatních základních práv a přístupu k nim a jako na podmínku důstojného lidského života. Přitom téměř 38 % domácností ohrožených chudobou vynaložilo více než 40 % svého disponibilního příjmu na bydlení a zohledníme-li náklady na bydlení, došlo v EU ke zvýšení počtu lidí ohrožených chudobou na neskutečných 156 milionů. Mnoho Evropanů žije v prostorách, které jsou nezdravé, nekvalitní, vykazují energetickou chudobu nebo jsou přeplněné nebo ještě hůře, hrozí jim vystěhování nebo bezdomovectví.

I když EU nemá přímý mandát v oblasti bydlení, politiky, programy financování a finanční nástroje EU mají na trhy s bydlením velký dopad. Věřím, že členské státy by měly mít v rámci fiskálních pravidel EU možnost více investovat do sociálního, veřejného a cenově dostupného bydlení a je tedy třeba, aby se to odrazilo v reformě Evropského paktu stability a růstu.

(KK.)

28. 1. 2021  (KK.)