Bytová poradna: Zeptali jste se - František Beneš odpovídá

Do bytové poradny Haló novin (e-mail: halonoviny@halonoviny.cz, písemně na adresu redakce Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1) chodí stále řada dotazů. O odpovědi jsme požádali experta na bytovou problematiku a stínového ministra KSČM pro místní rozvoj Františka Beneše.

Členství ve výboru bytového družstva

Může být ten, kdo už není členem družstva a svůj byt prodal, zapsán jako člen představenstva družstva ve výpisu z Obchodního rejstříku? P. P., Olomouc

Nejprve si ověřte, zda po převodu bytu nezůstal členem družstva jako nebydlící či zda nově do družstva nevstoupil. NEČLEN družstva totiž nemůže být volen do jeho orgánů. Podle zákona o obchodních korporacích ale obecně mají velkou váhu podrobnosti ve stanovách.

Informace o dlužníkovi

Může předseda SVJ zveřejnit v zápisu dlužníka? Na schůzi byli i nájemníci. A. Z., zasláno mailem

Jde o obrovský problém, když některé soudy zveřejnění jména dlužníka z preventivních a obdobných důvodů připouštějí, ale Úřad pro ochranu osobních dat to odmítá, asi si tím ospravedlňuje svou existenci. Velkým problémem je ale fakt, že dluh fakticky vzniká až po nezaplacení ročního vyúčtování, přičemž pro společenství vlastníků (SV) již neplacením záloh. Kontrola placení záloh a vymáhání nedoplatků proto musí být pravidelnou součástí činnosti výboru. Doporučuji však dlužníka v zápisech raději neuvádět. Mnohem snazší je také vymoci dluh v bytovém družstvu, když např. soudem nařízený prodej bytu ve SV je značně obtížný. Náprava je vhodným námětem pro legislativní návrh KSČM.

Obnova katastrálního operátu

V katastrálním území, kde máme rekreační chatu, prý probíhá obnova katastrálního operátu, ale já jsem o ní vůbec nebyl informován. O co jedná a jak je to možné? J. Z., zasláno mailem

Možné to je, protože se tato schválená akce týká všech (vlastníků) nemovitostí v katastrálním území, tak se o zahájení (i ukončení) obnovy informuje veřejnou vyhláškou. Ta bývá zcela jistě uvedena i na webových stránkách obce, kam uvedené katastrální území spadá. Vlastníci nemovitostí, kteří nemají v OBCI trvalý pobyt, jsou informováni doporučeným DOPISEM až o ukončení obnovy a možnosti podat námitky. Na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (http://www.cuzk.cz) naleznete mnoho informací týkajících se mj. i katastru nemovitostí. Z nich ocitujeme:

Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru geodetických informací (katastrální mapa) ve formě grafického počítačového souboru a nového souboru popisných informací (údaje o nemovitostech). V rámci obnovy může dojít k upřesnění některých údajů (průběh hranice, výměra). Obnova probíhá třemi základními způsoby.

Prvním je nové mapování, kdy katastrální pracoviště provádí šetření v terénu. Vlastníci mají povinnost označit hranice svých pozemků, o nichž není sporu, a zúčastnit se místního šetření. Vzhledem k časové a finanční náročnosti se ale tento druh obnovy děje vzácně.

Druhým způsobem je obnova přepracováním, kdy dochází k převodu katastrální mapy z grafické formy (mapa na plastové fólii) do elektronické formy (tzv. digitalizace). Při tomto způsobu obnovy nedochází k mapování v terénu.

Po ukončení obnovy je v obou případech obnovený katastrální operát vyložen k nahlédnutí. Vlastníci a jiní oprávnění pak mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo vyložení, podat proti výsledku obnovy námitky. O námitkách rozhoduje katastrální pracoviště a proti jeho rozhodnutí je možné se odvolat k zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu.

Třetím způsobem je obnova na podkladě výsledků pozemkových úprav. V tomto případě se námitky proti výsledku obnovy nepodávají. Je třeba se bránit v rámci řízení o pozemkových úpravách.

Právo nájemníka bytu

Jaká práva mám jako nájemník bytu, aniž by byla uvedena v nájemní smlouvě? V. K., Praha 6

Zákony, které souvisejí s novým občanským zákoníkem, zaručují nájemcům BYTŮ především právo bydlet v bytě, a vše, co s tím souvisí. Tedy i užívat společné prostory domu (chodby, sklep, půdu a jiné), a to v rozsahu a podle pravidel stanovených nájemní smlouvou, která ale může užívání některých prostor omezit, a za úplatu využívat služby spojené s užíváním bytu (jako jsou dodávky elektřiny, vody, tepla a výtah). To vše mohou užívat i příslušníci domácnosti i návštěvy. Nesmí však přitom omezit uživatele dalších bytů.

Stavba na cizím pozemku

Náš dům stojí na cizím pozemku. Podle nového občanského zákoníku je stavba součástí pozemku, mohu o dům přijít? F. H., zasláno mailem

Stavba, která byla 1. 1. 2014, v době nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku, se nestala součástí pozemku, ale zůstává samostatnou věcí (nemovitou). Vlastníkovi pozemku však vzniklo tímto zákonem předkupní právo ke stavbě a současně vlastníkovi stavby vzniklo zákonné předkupní právo k pozemku. Nemusíte se obávat, že byste o dům přišel, přesto doporučuji vlastnictví domu a pozemku, na kterém stojí, sjednotit a záležitost vyřešit se zápisem do katastru nemovitostí.

Zbyšek KUPSKÝ

ILUSTRAČNÍ FOTO – Haló noviny/Miroslav KANTEK, archiv


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 7 hlasů.

Zbyšek KUPSKÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Pisatel66
2018-01-04 11:23
Užitečné, pokračujte ... :-)
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.