Rozhovor Haló novin s Jiřím Zimou, lídrem kandidátky KSČM v Olomouci

Není velká a malá politika, ale dobrá a špatná politika

V Olomouci nyní vládne ČSSD spolu s ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Jak hodnotíte tuto koalici? V čem byla pro město přínosem, co jí naopak vyčítáte?

Tato koalice vznikla po komunálních volbách v roce 2014. Volby vyhrálo hnutí ANO s dvanácti mandáty z celkového počtu 45 mandátů v olomouckém zastupitelstvu a skončilo v opozici. Tuto koalici bych nazval takovým kočkopsem, kdy má se svými 24 hlasy velice křehký mandát. Sociální demokracie, která se proklamuje jako levicová strana, vládne se středopravými stranami. Přínosem pro Olomouc je určitě skutečnost, že se podařilo zastavit a poté snížit zadlužení města. Tato koalice na veřejnosti vystupovala jako jednotná, ale uvnitř probíhal neustálý boj k naplnění programového prohlášení. To bylo vidět zejména při několika hlasováních, kdy koalice nebyla jednotná, a sháněly se hlasy k prosazení dané věci při jednání zastupitelstva.

Pravdou je, že Olomouc patřila k nejzadluženějším městům ČR a od roku 2014 se jí podařilo snížit dluhy o stovky milionů korun. Jak hodnotíte tento vývoj? Čemu to připisujete?

Dluh dosahoval pro většinu občanů Olomouce astronomické výše dvou miliard korun. Žádné vedení radnice by si nedovolilo takto vysoký dluh nesplácet přesně podle dluhové služby, nebo dokonce dluh ještě navýšit. Snižování dluhu a maximálně úsporné rozpočty s důrazem na potřebné investiční akce byly jednou ze základních podmínek, proč jsme jako zastupitelé za KSČM v tomto volebním období rozpočty tolerovali a v posledním roce podpořili. To, že se splácení dluhu dařilo, bylo podpořeno také tím, že naplánované investiční akce se nepodařilo z nejrůznějších důvodů realizovat a tak bylo možné část finančních prostředků použít právě na splacení dluhu. Nebyli jsme nadšeni tím, že investiční akce nebyly řádně připraveny, ale kvitovali jsme, že se peníze alespoň »neprojedly«. Dokázal bych si představit splácení dluhu ještě rychleji, pokud by se na splácení využila například část finančních prostředků z každoročních přebytků rozpočtu. Místo toho, aby se dotovaly některé, podle mě zbytné, projekty a aktivity.

Jaké jsou momentálně podle vás nejpalčivější problémy vašeho města?

Těch palčivých problémů v různých oblastech života našeho města je dost. Nejsem však škarohlíd a musím konstatovat, že kladů je mnohem více. Olomouc je krásné, historické, kulturní a v neposlední řadě univerzitní město. Mohl bych přidat mnoho dalších přívlastků, začínajících slůvkem nejlepší město v té či oné soutěžní oblasti.

Problémy však jsou. Mezi nejpalčivější problémy patří, tak jako i v mnoha dalších velkých městech, doprava, nedostatek parkovacích míst, špatná průjezdnost městem. Olomouci chybí funkce městského architekta a tím pádem i dlouhodobá koncepce rozvoje města. Problém, který bude gradovat, je nedostatek míst v domech s pečovatelskou službou, v domovech důchodců. Zcela chybí dostupné bydlení pro mladé a sociální bydlení pro potřebné.

Jak vidí řešení těchto nedostatků komunisté?

Komunisté umí problémy, které trápí naše město, pojmenovat. Umíme ale také navrhnout řešení, která, když problémy nevyřeší, tak alespoň zmírní jejich dopad na občany. Řešení nabízíme široké občanské veřejnosti ve svém volebním programu, který prezentujeme v letošních komunálních volbách.

S jakými prioritami jdete do voleb? Obecně, jaké jsou programové priority KSČM v Olomouci?

Olomouckou veřejnost chceme oslovit. Nabídnout řešení problémů, které souží město, občany, a sdělit, o co se zasadíme a co budeme podporovat. Naším ústředním heslem je Rozumíme Olomouci s podtextem Srdcem pro naše město – reálné plány a hlavně skutky. Soustředíme se na čtyři oblasti, a to na oblast správy města, oblast sociální, bezpečnostní a oblast dopravy. Předkládáme občanům dvanáct klíčů k modernímu městu. V našem zorném úhlu jsou všichni občané města, a to od žáků základních škol, přes mladé lidi, střední generaci a nezapomínáme ani na naše seniory. Ve všech vyjmenovaných oblastech navrhujeme řešení. Je ale pravda, že řešení je jedna věc a finanční prostředky na realizaci jsou věc druhá, ale velmi důležitá. Sdělujeme občanům našeho města, že máme reálné plány. Ke splnění našich cílů budeme účelně a hospodárně čerpat městské finanční prostředky a využívat pro naše město dotační a pobídkové programy kraje, státu a Evropské unie.

V 45členném zastupitelstvu Statutárního města Olomouc jsou v současné době čtyři zastupitelé za KSČM. Věříte, že po volbách se počet komunistů v zastupitelstvu zvýší?

Samozřejmě, že čtyři zastupitelé jsou málo. Nechci předjímat výsledky voleb, ale jak se lidově říká – zajíci se počítají až po honu. Na zřetel musíme brát i tu skutečnost, že do komunálních voleb v Olomouci staví své kandidátní listiny 16 subjektů, a to politické strany, hnutí i různé občanské iniciativy. Vynásobíme-li počet subjektů a členů na kandidátních listinách, dojdeme k číslu 720. A to je úctyhodné číslo vzhledem k počtu obyvatel Olomouce, která má něco málo přes sto tisíc obyvatel přihlášených k trvalému pobytu. Vychází to tak, že každý zhruba 140. obyvatel města by se chtěl stát zastupitelem. Dochází tedy k velkému rozmělnění volebního potenciálu.

Tuto skutečnost můžeme využít k posílení počtu našich zastupitelů. Vše musí vyústit především v dobré pojetí naší volební kampaně. Musíme oslovit co nejširší občanskou veřejnost. Poučili jsme se z posledních voleb, chyby, které jsme udělali, umíme pojmenovat a nechceme je opakovat. Zvolili jsme cestu masivní prezentace KSČM ve městě. Ať formou oslovení občanů prostřednictvím výlepových ploch, polepů tramvají, propagací našeho volebního programu ve 126 soupravách MHD, přes dvě obrazové stěny, webovou, facebookovou propagaci, placenou inzerci až po kontaktní kampaň. V této kampani rozneseme třicet pět tisíc skládaček s volebním programem. Vše v městském sedmadvacetiúsekovém segmentu rozděleném dle působnosti komisí městských částí.

Občané rozhodnou, kolik zastupitelů za KSČM bude v zastupitelstvu. Věřím však, že každý z nás, kdo se do zastupitelstva dostane, bude pracovat pro všechny občany našeho města, bez ohledu na to, zda hlasovali pro nás, nebo nám svůj hlas nedali. Budeme mluvit do všech oblastí spojených s rozhodovací pravomocí zastupitelů města, a to vždy v duchu naší levicové politiky. Samozřejmě jsme otevření i kompromisům, které by město posunuly dál. Jsme schopni spolupracovat ku prospěchu obyvatel města se všemi, kdo to myslí s městem dobře. Není velká a malá politika, ale dobrá a špatná politika.

V zastupitelstvu jste členem sociální komise a komise pro prevenci kriminality a bezpečnost. Jaké problémy jsou v těchto oblastech?

V tzv. bezpečnostní komisi působím více jak dvě volební období, zhruba deset let. Je to dané i tím, že jde o moji pracovní parketu, neboť touto oblastí se zabývám profesně více než dvacet pět let. K této problematice má blízko i sociální komise, kdy se mnohé problémy vzájemně překrývají, a proto jsem se rozhodl pracovat i v této oblasti. V sociální komisi jsem pracoval v tomto volebním období.

Mám dvě osobní priority. V oblasti bezpečnosti jde o rekonstrukci a technické vybavení operačního střediska městské policie, zejména digitalizaci městského kamerového dohlížecího systému s možností využití spolupráce na operačních střediscích složek integrovaného záchranného systému (IZS), havarijního plánování magistrátu města, včetně využití v rámci řídicí dopravní ústředny. Trvalé zvýšení nasazení sil a prostředků městské policie ve vytipovaných oblastech města se zvýšeným narušováním místních záležitostí veřejného pořádku. S touto problematikou je spojeno i zatraktivnění pracovní pozice městský strážník na základě stabilizačních a motivačních faktorů. To jsou ty základní problémy v našem krajském městě, jejich vyřešení podle mého receptu by zcela určitě přispělo ke spokojenému a bezpečnému žití občanů Olomouce.

Jaká je vaše druhá priorita?

Druhá moje protěžovaná oblast je oblast sociální, kde si kladu za cíl nastartovat proces výstavby startovacích bytů pro mladé, sociálních bytů pro sociálně potřebné, komunitního bydlení pro seniory, a to vše s podporou nebo spoluúčastí města. S tím je úzce spojeno vytvoření dlouhodobé koncepce města pro budování domů s pečovatelskou službou, domovů důchodců, domovů se zvláštním režimem a hospiců. To vše souvisí i s demografickým vývojem nejen u nás, ale i v celé republice. Populace stárne a v našem městě neexistuje dlouhodobá koncepce, jak se postarat o naše starší spoluobčany. Musí se přihlédnout i k té skutečnosti, že jednotlivá problematika je v gesci různých subjektů, a to města, kraje či soukromých organizací mnohdy dobře dotovaných státem. Chybí místa v domech s pečovatelskou službou, v domovech důchodců, problémy se řetězí a není z nich momentálně východisko. Musí se začít stavět, příklady u nás, na Moravě, jsou. Podporuji i mobilní hospicovou službu, která je v současné době takovou popelkou, kdy je tato služba nedoceněna.

Co můžete obyvatelům slíbit v případě, že by komunisté mohli výrazněji zasáhnout do rozhodování města?

Žijeme v době, kdy máme každý rok volby. Absolvovali jsme volby do Senátu, krajských zastupitelstev, Poslanecké sněmovny, nyní nás čekají komunální volby. Příští rok do Evropského parlamentu, poté opět do krajských zastupitelstev atd., stále dokola podle jednotlivých periodicit. Ve volebních kampaních, a to zejména ve formátu kontaktní kampaně, jsem slýchával a slýchávám od občanů nářky typu: sliby-chyby, slibem neurazíš, je to boj o koryta, na obyčejného člověka se rychle zapomene, náš hlas nepomůže a politici si vždy udělají to, co chtějí. Snahou nás komunistů vždy bylo a vždy bude bojovat za člověka práce, za slušného člověka. Aby se sociální nůžky nerozevíraly čím dál více. Vidíme vždy člověka a jeho potřeby.

Kdybychom díky hlasům našich voličů mohli výrazněji zasáhnout do rozhodování města, bude to pro nás velká zodpovědnost a současně závazek k naplnění jednotlivých cílů našeho volebního programu. Máme odborníky na jednotlivé problematiky, umíme se v nich orientovat, ať jde o správu města, sociální oblast, bezpečnost či úsek dopravy, infrastruktury a mobility. Ve svém středu a na kandidátní listině máme zkušené odborníky, kteří v minulosti pracovali na městské i krajské úrovni samospráv, a to jako zastupitelé či členové výborů a komisí. To vše je signál pro občany, že jejich hlas, který nám dají, nezapadne a my budeme bojovat za ně v duchu naší levicové politiky.

Závěrem bych chtěl požádat čtenáře Haló novin: Pojďme do toho! Váš hlas pro KSČM v komunálních volbách je, myslím, jasný, snažte se ale co nejvíce oslovit své bezprostřední okolí, tj. rodinu, příbuzné, známé, ulici, popřípadě čtvrť, kde bydlíte. Podle svých sil a možností přispějte k dobrému volebnímu výsledku KSČM. Děkuji vám a věřím, že nám úsměv za dobře vykonanou práci zůstane i nadále.

Jana DUBNIČKOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 10 hlasů.

Jana DUBNIČKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.