Rozhovor Haló novin s vedoucí kandidátkou KSČM pro komunální volby v Liberci Danou Lysákovou

Jsme pro řešení běžných každodenních problémů lidí

Pro čtenáře Haló novin určitě nejste neznámou političkou, přesto se prosím ve stručnosti představte. Co vás přivedlo do politiky?

Do politiky mě přivedl rozpad okresní organizace po III. sjezdu KSČM v roce 1993, kdy její vedení přešlo k zakládané Straně demokratické levice. A tak jsem nečekaně zpoza školní katedry v průběhu prázdnin přesídlila na sekretariát KSČM i jako členka ÚV KSČM. Postupně jsem byla zvolena do Výkonného výboru ÚV KSČM a stala jsem se také předsedkyní KV KSČM.

Jak hodnotíte nynější koalici, která vládne ve Statutárním městě Liberci (SML)?

Po volbách vytvořily koalici hnutí Změna pro Liberec a ANO. Následně zrušil předseda hnutí ANO Andrej Babiš organizaci ANO v Liberci a došlo k rozpadu koalice jejím vypovězením Změnou. Za připomenutí ale stojí, že posty náměstků a radních si rozpadlá koalice ponechala. Změně se nepodařilo sestavit koalici novou, možná i proto, že to je již třetí případ, kdy se koalice s ní rozpadla. Poslední rok je to již opozice v rámci koalice. Obyvatelé Liberce se ptají: Rozpadlá koalice, domníváte se, že každý z nás, byl stvořen pro vás?

Je něco, co byste mohla této koalici připsat k dobru? V čem byla podle vás pro město přínosem.

Naivní byla představa, že koalice, jejíž součástí je Změna pro Liberec, vydrží. Samozřejmě nevydržela a jak jsem již řekla, koalici již potřetí Změna zbortila. Nicméně byl dokončen projekt hřišť nastavený bývalým zastupitelstvem, pozornost byla věnována podpoře sportu. Tyto výsledky však jsou orientovány zejména na mladší generaci. V sociální oblasti je to bída s nouzí. Pomoc matkám samoživitelkám, pomoc s bydlením ve formě startovacích sociálních bytů či třeba pomoc seniorům byla velmi sporá. Na tyto věkové kohorty si opět vzpomněli až ve volební kampani.

To znamená, že toho, co jí naopak vyčítáte, je zřejmě více. Která její rozhodnutí občanům Liberce nejvíce ublížila?

Bídné výsledky jsou důsledkem špatné komunikace, neschopnost kompromisů vedla k rozpadu, nyní to hlavně ze strany Změny dotáhla až v nenávist a tím neschopnost řídit město. Hlasování není o meritu věcí, ale o tom, kdo to předkládá, o některých bodech se hlasuje na stejném zastupitelstvu třeba třikrát. Ze strany Změny se tato povinnost změnila v agresivní volební kampaň napadáním jiných, a to i na jednání zastupitelstva. Mnozí vyzývají: Neuvažujete-li alespoň tak často, jak jednáte, jednejte alespoň tak často, jak uvažujete! Předvolební sliby skončily na pohřebišti jako ty předchozí. Koalici vyčítám vnášení zcela nepřijatelné formy jednání na zastupitelstvu – nedůstojné napadání dalších zastupitelů, preference osobních a skupinových zájmů, ubohé politikaření a kšefty co za co. Příkladem je veřejná nabídka Změny Starostům pro podporu koupě ekologicky zatíženého pozemku po Textilaně výměnou za koupi zámku, ve kterém chtějí zřídit kasino a muzeum zaměřené na problematiku »Sudet«. Ano, Hanz Korytar, jak se umí prezentovat náměstek pro ekonomiku Jan Korytář, a to nejen na sjezdu landsmanšaftu, má k nim blízko. Zneužívání Libereckých komunitních služeb pro kampaň Změny na úkor úklidu města, zneužívání témat, které mohli realizovat v průběhu celých čtyř let až na volební kampaň jako třeba slevy jízdného MHD či nulová tolerance k hazardu, kterou slibovali již před čtyřmi roky, ale finance z hazardu se hodili do městské kasy. Tak to bývá, když myšlenky bojují roztroušeně a zájmy ve velikých houfech. Velkým problémem je i nesystémovost a chaos v předkládání projektů. Bídná příprava materiálů, které musí být často stahovány z jednání. Bezduché navýšení úředníků, kdy Statutární město Liberec má větší počet úředníků než kraj. Jejich počet včetně dohod se navýšil na více než 500 pracovních pozic. Považuji za vhodné zde provést v tomto smyslu audit. Stížnosti jsou i na vyřizování podnětů, dotazů a připomínek od občanů i zastupitelů, převládá tu formálnost od stolu, a to určitě není dobrou vizitkou některých úředníků. Závěrem možno říci, že někteří radní v tomto období jsou natolik ponořeni do svých specifických problémů, že jim uniká nejen celkový obraz života, ale i jejich zastupitelské sliby.

Jaké jsou momentálně podle vás nejpalčivější problémy vašeho města a jaká máte řešení?

Největším problémem je zadluženost Liberce. Dluh ve výši 1,7 mld. a tři miliardy skrytých dluhů výrazně omezují možnosti rozvoje města. Proto jsme proti kupování dalších zbytných budov a pozemků. Jsme pro řešení běžných každodenních problémů lidí, jako je oprava komunikací, chodníků a jejich řádnou a včasnou údržbu po celý rok, zastřešení zastávek, dostatek laviček. Je nezbytné upřednostnit rekonstrukci stávajícího majetku, jako jsou lázně, rekonstrukci obou divadel, Oblastní galerie a např. objekt Uranu, kde by mohla být i řada bytů. Právě obnova bytového fondu je nezbytná a to i s minimálně 20 % sociálních bytů s dostupným nájemným, neboť za éry ODS byl téměř celý bytový fond privatizován. Je potřeba zlepšit i vnitřní vybavenost škol. Kde na to vzít? Lépe využívat dotace a fondy počínaje EU, přes ministerstva až po kraj, ale i lépe plánovat v rozpočtu města a eliminovat chaos a nahodilost.

S jakými tématy jde KSČM v Liberci do voleb?

Nabízíme zcela reálná témata, která jsou skutečně v možnostech města i z hlediska financí. Naše priority jsou maximální omezení běžných každodenních problémů, se kterými se Liberečané běžně potýkají a pomoci v základních potřebách jako je např. bydlení, dostatek obvodních a zubních lékařů, kdy jim město poskytne byty apod. Prosazujeme průběžnou aktualizaci programu rozvoje sociální sítě - financování provozu současných zařízení pro seniory a domů s pečovatelskou službou, zřízení jeslí, azylů pro osamělé matky s dětmi a SAS pro podporu sociálně slabých rodin, dostupnost jeslí zvýšením počtu míst. Dále pak prevenci kriminality a protispolečenského jednání, zaměřenou na jednotlivé konkrétní cílové skupiny, posílení městské policie a její přiblížení občanům podle zásady »každý občan zná svého strážníka«, aby prvořadým cílem činnosti městské policie bylo bezpečné město. Zvýšit dotační činnost pro kulturní akce a vzdělávání v kultuře, pro ZOO a botanickou zahradu. Rozvoj cestovního ruchu, společné projekty kulturních a vzdělávacích akcí, zahraniční kontakty škol a kulturních institucí, spolupráci v Euroregionu NISA a poskytování finančních dotací na bezplatné využívání školních prostor pro zájmovou činnost, tělovýchovu a další volnočasové aktivity, dotace pro sport směrovat zejména na amatérské sportování. Podporujeme třídění a ekologickou likvidaci odpadů a zejména zřízení dalších sběrných dvorů. Jako nezbytné považujeme schválení územního plánu města Liberec zejména se zaměřením na urbanistickou budoucnost, zpracování kvalifikovaných studií nevyužívaných ploch a nemovitostí v Liberci, včetně zapojení občanů prostřednictvím anket, průzkumů a spolupráce s místními školami. Za nutné považujeme zastavit byrokratickou rozbujelost magistrátu, když za poslední čtyři roky došlo k nárůstu zhruba o čtvrtinu. V ekonomice pak budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet s cílem snižovat zadlužení města a maximální využití dotačních fondů a programů Libereckého kraje, jednotlivých ministerstev a Evropské unie a aktivně působit při vyhledávání dotačních možností S tím souvisí i potřeba úpravy pravidel dotačních programů města Liberce. Odmítáme populismus a výmysly, které jsou v kompetenci Sněmovny či kraje, a sliby typu potěmkinových vesnic, na které nám chybí finance!

V Zastupitelstvu Liberce momentálně sedí pouze dva představitelé KSČM, přesněji řečeno dvě představitelky. Jak byste si přála vidět jeho složení po volbách?

Zajíc ještě běhá po poli a již se mluví o nové koalici po volbách. Volební kampaň není korektní, ale klamavá. Je zde nabídka slibů a témat, které nejsou reálné ať již z hlediska pravomocí města, tak i kvůli vysokým dluhům. Věřím, že voliči rozlišují skupinové či osobní zájmy jednotlivců, či to, co je prezentováno »špásem«.

Do jakých oblastí by podle vás měli mít komunisté možnost mluvit?

Zastáváme názor, že zastoupení ve výborech a komisích by mělo být dle poměrného zastoupení, tak, aby každý subjekt měl informace a možnost se vyjádřit k problematice. Informace pak následně využít k hlasování.

V zastupitelstvu jste členkou komise pro vzdělávání. Jaké jsou největší problémy regionu týkající se této oblasti?

Chybí prostředky na včasné opravy budov, školy mají požadavky i na obnovu vybavení. Nejsem příznivcem stejných dotací např. na obědy u městských a církevních škol či soukromých škol.

Co můžete obyvatelům slíbit v případě, že by komunisté mohli výrazněji zasahovat do rozhodování města?

Podporu všech návrhů, které jsou v souladu s naším programem. Nepolitikaříme a nekšeftujeme podporu něco za něco, jak to zcela veřejně nyní dělá Změna. Příkladem budiž poslední zastupitelstvo, kdy vyčetl ekonomický náměstek Změny Jan Korytář, že kdyby Starostové podpořili koupi libereckého zámku, tak Změna podpoří koupi byť problematického pozemku po Textilaně.

S jakým mottem jdete do voleb?

»Mosty lidskosti, solidaritě a slušnosti. Hráze bezohlednosti, ignoranci a sobectví.«

Jana DUBNIČKOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.2, celkem 17 hlasů.

Jana DUBNIČKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.