Ilustrační FOTO - Haló noviny

V pátek a v sobotu budeme volit!

Komunální a senátní volby se podle rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana budou konat v pátek 5. a v sobotu 6. října. Druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční o týden později 12. a 13. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a uzavřou ve 22 hodin. V sobotu mohou lidé volit od osmi ráno do dvou odpoledne.

V komunálních volbách kandiduje 216 472 kandidátů. Samospráva se bude volit ve více než 6000 obcích po celé ČR. O křesla zastupitelů se utká o 17 tisíc méně kandidátů než před čtyřmi lety. Největší výběr budou mít voliči v Praze a v obci Kateřinice na Vsetínsku, kde se zaregistrovalo 29 kandidátních listin. Celkem jich ČSÚ registruje 25 307. Komunální volby se budou konat ve 14 767 stálých volebních okrscích. Pouze 33 procent z celkového počtu kandidátů tvoří ženy. Průměrný věk nominantů je 47 let, dvěma nejstarším kandidátům - Zdeňku Bečkovi a Vlastě Moravcové - je 94 let. Bez politické příslušnosti je 83 procent kandidátů.

O 27 křesel do třetiny Senátu se uchází 194 mužů a 42 žen. Nejvíce je zastoupena věková skupina nad 60 let, takových uchazečů je přes 38 procent. Padesátníků je 36,5 procenta, čtvrtinu tvoří kandidáti s průměrným věkem 56 let. Nejstarším kandidátem je Rudolf Karel Mazáč za uskupení DOST JE DOST! Občané za svá práva. O zvolení bude usilovat v Praze 4. Největší výběr - z 16 adeptů - mají voliči v Praze 8. Nejmenší konkurence je na Náchodsku, Šumpersku a Vsetínsku, kde se utká šest kandidátů.

Jak se volí do zastupitelstev obcí

Ve volbách do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev jeho městských částí nelze použít voličský průkaz. Obecní volby jsou výjimečné v tom, že je možné volit kandidáty i napříč politickými stranami. K tomu slouží křížky, kterými lze označit jednotlivé lidi (malý křížek), celé strany (velký křížek) nebo oba křížky kombinovat.

Volit může občan ČR, kterému bylo alespoň druhý den voleb nejméně 18 let a který má v den voleb v dané obci, městě nebo hl. m. Praze trvalé bydliště. Voličem může být i občan jiného státu, který je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu a právo volit mu přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána – jde o občany zemí EU. Volit však mohou pouze ti cizinci, kteří jsou u obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů. Hlasování na zastupitelských úřadech ČR ve volbách do zastupitelstev obcí není možné. Protože do zastupitelstev obcí není možné volit na voličský průkaz, nemohou tak volit např. ani občané v nemocnicích či ústavech pro seniory, ani ve věznicích, pokud tato zařízení nejsou ve voličově bydlišti.

Volič, občan ČR, ve volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR, občané z jiného členského státu EU průkazem o povolení k pobytu. Bez potřebných platných dokladů není možné se voleb zúčastnit.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Zvláštností komunálních voleb je možnost křížkování. Pozor! Jde o něco jiného než o kroužkování při volbách do Sněmovny. Volič může rozdat jen tolik hlasů, kolik je v obci nebo v obvodu zastupitelů. Pokud ovšem zaškrtne celou stranu, jeho preferenční hlasy se v rámci strany už nepočítají.

Po obdržení úřední obálky, příp. hlasovacího lístku, se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, tj. za plentu, jinak nebude moci hlasovat.

Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni v pořadí určeném stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe. Obyvatel územně členěného statutárního města nebo hl. m. Prahy obdrží hlasovací lístky dva - do městského zastupitelstva a do zastupitelstva městské části, v níž má trvalý pobyt.

Volič si může vybrat jeden ze tří způsobů hlasování

1. Označí pouze jednu politickou formaci, čímž dá hlas všem jejím kandidátům.

2. Může konkrétně označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno, a to z kterékoli strany.

3. Může oba způsoby kombinovat: označí křížkem jednu stranu a zároveň i jednotlivce z ostatních stran. V tom případě volí přednostně jednotlivě označené kandidáty. Z označené strany volí podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolik kandidátů, kolik zbývá do počtu členů zastupitelstva. Volič ale nesmí označit více stran nebo více kandidátů, než je počet členů zastupitelstva.

Volič vloží za plentou hlasovací lístek do šedé úřední obálky. Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Kdy jsou hlasy neplatné

*Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a ani žádný kandidát, dále ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky přetržené, nebo ty, které nejsou vloženy do úřední obálky.

*Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.

*V místech, kde se volby do zastupitelstev obcí konají společně s volbami do Senátu, jsou úřední obálky a hlasovací lístky od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté. Důležité je, aby při souběhu voleb byl hlasovací lístek šedé barvy pro volby do zastupitelstev obcí odevzdán do úřední obálky šedé barvy, jinak je tento hlas neplatný, a aby hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu byl odevzdán do úřední obálky žluté barvy.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek, nemůže číst nebo psát, může jít za plentu jiný volič, ne však člen volební komise, a hlasovací lístek za něj vybrat a vložit do úřední obálky, popř. úřední obálku vhodit do urny.

Hlasování ve statutárních městech a v Praze

Do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města anebo městské části hl. m. Prahy má právo volit ten, kdo je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části. Tento volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do zastupitelstva hlavního města Prahy (tento hlasovací lístek je označen na levém okraji svislým pruhem růžové barvy) a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části do jedné úřední obálky.

Kdy je možné volit doma

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, ovšem pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku. Okrsková volební komise pak k němu vyšle své dva členy s přenosnou urnou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.

K tomu, aby se strana dostala do obecního zastupitelstva, musí překonat pětiprocentní hranici.

Jak se volí do Senátu

Volební lístky už přišly voličům před prvním kolem domů (stejně jako volební lístky pro komunální volby). Na každém je uvedeno jméno jednoho kandidáta. V případě senátních voleb je možné volit kdekoliv ve volebním obvodu, v němž má volič trvalé bydliště, pokud si volič vyřídil voličský průkaz. Voleb se mohou zúčastnit i občané ČR žijící v zahraničí, zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Nemohou však hlasovat na velvyslanectvích, musejí přijet do České republiky s voličským průkazem, který dostanou od velvyslanectví. Hlasovat pak mohou v kterémkoli obvodu, kde se konají volby do Senátu. Voličský průkaz odevzdá volič okrskové volební komisi ve volební místnosti. Obdrží zde prázdnou úřední obálku žluté barvy opatřenou úředním razítkem, příp. sadu hlasovacích lístků.

Hlasovací lístky pro volby jsou vytištěné pro každého kandidáta samostatně. Na každém je uvedeno číslo určené losem. V případě, že dojde k jejich poškození, ztrátě anebo volič zjistí, že je nemá k dispozici všechny, ve volební místnosti obdrží jejich novou sadu.

Volič ve volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným OP, pasem ČR nebo cestovním průkazem obdobně jako při volbách do zastupitelstev obcí.

Způsob hlasování

Za plentou volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, kterého si vybral. Hlasovací lístek se nijak neupravuje a neplatný je ten, který není na předepsaném tiskopise, je přetržený, a ten, který není vložen do žluté úřední obálky. Hlas je neplatný i tehdy, když volič vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků. Důležité je, aby při souběhu voleb byl hlasovací lístek šedé barvy pro volby do zastupitelstev obcí odevzdán do úřední obálky šedé barvy a hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu do úřední obálky žluté barvy. Jinak jsou hlasy neplatné.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vhodí volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. I v případě senátních voleb platí, že každý volič hlasuje osobně, zdravotně postiženému voliči může pomoci jiný volič, ne však člen volební komise. Také při volbách do třetiny horní komory parlamentu je možné požádat o hlasování do přenosné urny, kdy členové volební komise přijdou za nemocným či postiženým občanem domů.

Aktivní volební právo je ve volbách do Senátu podmíněno trvalým pobytem voliče v příslušném volebním obvodu. Volič, který je zapsán ve stálém seznamu voličů na území ČR, tak může hlasovat ve volbách do Senátu pouze v roce, kdy se v jeho volebním obvodu konají volby. Volební zákon neupravuje žádný institut, jakým je např. korespondenční hlasování. Pokud se tedy volič ve dnech voleb nachází na území jiného volebního obvodu nebo v zahraničí, jedná se o faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Do druhého kola, které se koná po týdnu pouze v případě, že žádný z kandidátů nezískal v kole prvním více než 50 procent odevzdaných platných hlasů, postupují dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního.

Marie KUDRNOVSKÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 6 hlasů.

Marie KUDRNOVSKÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.