Jaderná elektrárna Temelín je trnem v oku rádoby ekologů.

Velký klimatický a energetický rébus

Sucho v České republice i v celé Evropě trvá již čtyři roky. Vodohospodáři jej u nás zvládají hlavně díky velkým přehradám z dob dnes tolik proklínaného socialismu. Také zemědělství se vcelku drží, navzdory velké degradaci půdy. Pokles úrody o 10 procent je přijatelný. Německo hlásí propad o 30 %. Hroutí se naše smrkové lesy. Vedra a sucha podpořila kůrovce, lesní hospodářství poněkud zaspalo, decimováno nekvalifikovanou transformací, hromy a blesky Václava Klause staršího o řízení neviditelnou rukou trhu a skandálním jednáním radikálních ekologů v čele s panem Bláhou z Hnutí Duha, kteří se rozhodli si v Národním parku Šumava provést divoký experiment, v rozporu s platným zákonem i zdravým rozumem. Výsledkem není jen ekologická katastrofa v důsledku zničení podstatné části šumavských lesů kůrovcem, ale také demoralizace skandalizovaných lesníků.

Smrkové lesy tvoří polovinu lesů ČR. Jejich rychle postupující zkáza kůrovcovým holožírem je největší ekologická katastrofa v lesích na našem území. Podle všeho výrazně překoná i sežrání třetiny smrkových lesů Čech bekyní mniškou v letech 1917-27 v důsledku válečného zanedbání péče o lesy, a také následky imisní kalamity z 60.-80. let 20. století v severní třetině ČR.

Změny klimatu rychle postupují

Zatímco v Praze zasedá konference o obnovitelných zdrojích energie (OZE), Floridu pustoší velmi silný tajfun. Ve stejnou dobu jiný tajfun pustoší Filipíny, Hongkong a přilehlé regiony Číny. Škody jsou rekordní. Těm v Asii věnují novináři jen malou pozornost, na rozdíl od těch na Floridě. Jinde zuří obří požáry. Ano, klimatické změny nabírají stále větší síly a začínají ohrožovat přežití lidstva na Zemi. Lidstvo zřejmě bude snadnou kořistí, protože se věnuje tisíci a jedné mnohem méně významné věci…

Teplota na povrhu Země proti roku 1750 předindustriální éry se zvýšila podle různých odhadů o 1,1-1,3 oC. Nemají-li nastat drastické a nevratné změny klimatu, nesmí stoupnout o víc než 2 oC, spíše ne více než o 1,5 oC proti roku 1750. Setrvačnost klimatu a jeho změn je obrovská.

Příčinou sílící klimatické změny jsou masivní antropogenní emise skleníkových plynů (GHG) – oxidu uhličitého, metanu, oxidu dusného, freonů a některých dalších látek. Nedávné zprávy o zastavení růstu emisí a koncentrací GHG v ovzduší Země a o zastavení růstu průměrné teploty povrchu Země vyvrátila nová měření. V roce 2017 dosáhly průměrné koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší alarmujících 408 ppm a dále se zvyšují.

Nemá-li dojít k nejhoršímu, musí lidstvo zásadně snížit své emise GHG. Znamená to v prvé řadě urychleně odejít od využívání fosilních paliv. Problém je, že málokterý stát se k takovému kroku reálně chystá.

Pro snižování emisí neudělalo lidstvo dosud nic podstatného. V prosinci 2015 byla uzavřena v Paříži světová dohoda o snižování emisí GHG, která má nahradit neúspěšný Kjótský protokol. Suma závazků tvoří ale jen asi třetinu potřebného snížení těchto emisí. Plnění přitom závisí na odpovědnosti jednotlivých vlád. Při dominující neodpovědnosti velké části z nich, včetně podřízení většiny velmocím, Pařížská dohoda, stejně jako ta Kjótská, neuspěje. Vycouvaly z ní USA (dle prezidenta Trumpa není v jejich zájmu), vycouvala z ní Kanada, vycouvalo z ní Španělsko. Vedení Evropské unie mu to sice zakázalo, ale své závazky z dohody stejně nesplní. ČR sice své mírné závazky plní a překračuje, ale má jedny z nejvyšších emisí GHG na obyvatele a rok. Před ní jsou zejména USA a Kanada. Mnozí nám to budou právem otloukat o hlavu.

Obří finanční tunel limituje

Šéf poradce ministra životního prostředí Petr Kalaš a senátorka Jitka Seitlová o rozvoji OZE mluví vcelku střízlivě. Bylo by chybou bagatelizovat situaci. Horší to je s dalšími panelisty. Jistě, konference má téma OZE. Problém je, že tyto zdroje nám mohou, ale také nemusí pomoci problém klimatických změn řešit, a že samotné zjevně nestačí. Za trapas považuji hlasování o podílu pěti příčin na stagnaci využívání OZE v ČR po roce 2010. V nabídce odpovědí totiž chybí ta nejdůležitější, totální kompromitace využívání OZE obřím finančním tunelem, zrežírovaným radikálními ekology v čele s tehdejším ministrem životního prostředí a předsedou Strany zelených Martinem Bursíkem.

Podnětem byla velmi špatná směrnice EU o podpoře využívání OZE z roku 2003. Páni a dámy v Bruselu a po jejich vzoru Martin Bursík, pracující pro tehdejšího ministra životního prostředí Libora Ambrozka, řešili neřešitelnou úlohu, jak efektivně rozvíjet využívání v řadě směrů kontroverzních a hlavně technicko-ekonomicky zjevně nezralých OZE, zvláště pak fotovoltaických elektráren. Vymysleli hrubě chybný mechanismus - zavedení povinnosti vykupovat veškerou elektřinu z nových OZE po dobu 15-20 let za cenu, zajišťující jejím výrobcům rentabilitu s tím, že vzniklé vícenáklady zaplatí spotřebitelé elektřiny její vyšší cenou. Prostě, podpořit využívání jakéhokoliv OZE prakticky za jakoukoliv cenu! Ekonomickou, energetickou, ekologickou… Současně paralyzovat rozvoj klasické energetiky na bázi fosilních a jaderných paliv. Totiž, klasická energetika vyžaduje velké investice a je návratná jen dlouhodobě. K tomu potřebuje mít zaručený odbyt za přijatelné ceny. Takzvaný trh s elektřinou v kombinaci se zběsilou podporou OZE reálně bere tradiční velké energetice jistoty prodeje elektřiny za rentabilní ceny.

Proto nadšení ekologů energetiků nad trhem s elektřinou, který navenek toto obludárium maskuje. Chtějí trh, který ale trhem není! Využívání OZE tak podporu dotacemi nepotřebuje, protože ji má zajištěnou nepřímými křížovými dotacemi na úrovni královské! Tedy, hlásají, že OZE nepotřebují dotace a zároveň pro ně vymáhají další a další výhody.

Na výše uvedených zásadách byl připraven návrh zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE s tím, že výkupní cena elektřiny z podporovaných OZE se může snížit z roku na rok maximálně o 10 %. Z parametrů návrhu jsem spočítal, že v ČR hrozí finanční ztráta asi 100 miliard korun a totální kompromitace využívání OZE. Přitom jsem nekalkuloval, že takto se jeden rok ceny elektřiny z OZE mohou zvýšit o 100 % a další budou moci klesnout jen o 10 %.

Energetický zisk z výroby bionafty je plus minus nula, zato škody na půdě citelné. Bioplyn z kukuřice znamená další pěstování této naší nejerozivnější plodiny. Nové vodní elektrárny nesou další ničení beztak těžce narušených říčních ekosystémů. Instalace větrných elektráren obnáší »jen« hyzdění krajiny a nejvíce rozvrací elektrizační soustavu, protože vítr fouká nepravidelně a obtížně se předpovídá. Rozvoj fotovoltaiky obnáší zejména extrémní náklady, a tím i velmi vysoké ekonomické ztráty, dále rozvrací elektrizační soustavu, byť předvídatelně. Neomezení podpory na menší jednotky znamená, že namísto drobných střešních instalací, v Německu a v Rakousku demokratizujících energetiku, a tím i společnost, nastoupí velkopodnikatelé či spíš velkospekulanti!

Obrovská kompromitace

Při projednávání citovaného zákona došlo schválením poslaneckého návrhu k úpravě parametru procenta možného snížení výkupních cen elektřiny z podporovaných OZE z roku na rok - bylo sníženo z 10 na pět procent. Má varování vyzněla naprázdno, úředníci poslouchali pochopitelně svého ministra a mnozí poslanci a poslankyně byli přesvědčeni, že konečně dělají něco dobrého pro ochranu životního prostředí.

Zákon byl schválen v roce 2005. Do roku 2008 se mnoho nedělo, zájem o využívání OZE byl i při těchto královských podmínkách minimální. Následný obrat vyvolalo zásadní zlevňování fotovoltaických panelů, které byly vyráběny na emise GHG mimořádně náročným způsobem v Číně. Spekulanti ucítili příležitost. Nikdo nezatáhl za záchrannou brzdu, nikdo nezrušil těch nesmyslných pět procent. Vláda prý nemohla, protože by ji Zelení shodili. V březnu 2009 stejně za pomoci Zelených padla, ale Zelení zůstali i v nové Fischerově vládě a dál blokovali záchranné změny. Předčasné volby zrušil Ústavní soud. Kalamita dál rychle narůstala. Když po volbách v roce 2010 nová Nečasova vláda konečně změnila zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE a podstatně snížila zvýhodnění nových OZE, bylo v zásadě pozdě. Později Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) vypočítal, že na podporu OZE v ČR padne v úhrnu 400-1000 mld. Kč, bez ztrát způsobených nepodporovaným výrobcům a elektrizační soustavě, viz první tabulka.

Uvedená podpora nezahrnuje ztráty nepodporovaných elektráren a zatím relativně nízké ztráty z negativního dopadu fotovoltaických a větrných elektráren na elektrorozvodnou síť ČR. Ohrožování elektrizační soustavy až po hrozbu obávaného blackoutu v ČR způsobovaly obrovské přetoky německé větrné elektřiny od pobřeží Severního moře do Rakouska přes naše území, nikoliv domácí OZE.

Nejhorší na věci je, že u rozhodující fotovoltaiky nejde ani tak o podporu OZE, jako o podporu bezpracných super zisků solárních baronů. Bylo slíbeno vyšetření věci, ale brzy bylo utnuto. Kolik politiků a jejich přátel – podnikatelů - si zde nahrabalo, se už asi nedozvíme. Kompromitace využívání OZE v ČR tak byla a je obrovská.

Podpora OZE byla nákladná v celé EU. Kromě Španělska ale nikde jinde nevznikl tak obří tunel jako u nás.

Velké zelené energetické dogma

Mnozí vystupující připomínají inkvizitory. Kacíři hodní upálení však podle nich nejsou fosilní paliva, jejichž spalování je hlavní příčinou zhoubného oteplování klimatu, ale jaderné elektrárny.

Hlavními tezemi racionální energetické politiky by ale měly být:

1. Základním pilířem energetické politiky jsou razantní úspory paliv a energie.

2. Protože se hlavní tlak na zvyšování spotřeby paliv a energie odvíjí od růstu přepravních výkonů v silniční a letecké dopravě, je nutná minimalizace dopravních potřeb a zrušení enormního zvýhodňování silniční a letecké dopravy.

3. V této etapě rozvoje lidstva se nelze obejít bez mírového využívání nízkoemisní jaderné energie, kterou možná časem nahradí energie jaderné fúze.

4. Rozvoj využívání OZE jen tam, kde je to efektivní.

Plány některých států na odchod od jádra se nedaří naplnit. Jádro nemají čím nahradit, viz Švédsko, Švýcarsko, Francie. V Německu odklon od jádra i přes vysoký růst využívání OZE způsobuje citelný nárůst emisí GHG. To je pro ochranu klimatu ta nejhorší varianta.

Až do roku 2008 v ČR existovaly v zásadě čtyři koncepce státní energetické politiky, které se lišily jednak věcně, jednak systémově. Jasno měla vnést práce tzv. Pačesovy komise se zastoupením hlavních politických a ideových směrů. Základní výstup byl zpochybňován. Ne pro předpokládané nízké úspory paliv a energie, ale pro nereálně vysoké využívání OZE, které mělo být zajišťováno v rozhodující míře v biomase. Kde se vzala údajná, i dnes citovaná rezerva zemědělské půdy ve výši jednoho miliónu hektarů, nevím. Zelená zpráva o stavu zemědělství v ČR v roce 2012 uvádí v letech 2004-12 rozsah neobdělané zemědělské půdy ve výši 20-50 tisíc hektarů, nikoliv ve výši 1 mil. ha. Reálná situace je ale o mnoho horší, neboť:

1. ČR ztratila soběstačnost ve výrobě potravin našeho klimatického pásma, v první řadě ve výrobě masa. Vzniká tak zásadní problém zajištění úrodnosti zemědělské půdy. Chlévská mrva na hnojení často chybí, jeteloviny se téměř nepěstují, degradace půdy narůstá. Dovoz masa do ČR i nadále neutěšeně roste.

2. Zejména orná půda je v ČR stále více degradována, mimo jiné rozsáhlým pěstováním kukuřice na bioplyn a řepky olejky na bionaftu, tj. OZE.

V této situaci rozvíjet ve velkém využívání zemědělské půdy pro potřeby pěstování energetických plodin je hazard.

Úspory i nadále nízké

V letech 1990-92 došlo k významnému snížení spotřeby paliv a energie v ČR, a to cestou poklesu průmyslové výroby o třetinu. S příslušnou výrobou se ona spotřeba energie přesunula do Číny, Indie a dalších zemí a nula od nuly pošla.

V letech 1992-2010 probíhal vývoj spotřeby paliv a energie podivně, viz druhá tabulka. Nevím, jak přesná jsou uváděná data. Abnormální je výše u stavebnictví v roce 2010, ale také obří pokles průmyslu v letech 2010-11. Problémem je jistě i metodika, kdy se podniky řadí do odvětví podle převažující výroby, takže se občas přesmyknou z odvětví do odvětví.

Pro ekology je jistě zklamáním, že ač se od roku 2009 realizuje velmi užitečný program Zelená úsporám, konečná spotřeba energie v domácnostech se zvyšuje.

Konečná spotřeba energie v ČR se v letech 1992-2010 lehce zvýšila. Čtyři sektory vykazují pokles, zatímco sektor doprava vykazuje růst, který pokles čtyř sektorů převyšuje. V rámci sektoru doprava celý přírůstek spotřeby zajišťuje silniční a letecká doprava. Metro i přes citelné rozšíření vykazuje stagnaci, ostatní obory dopravy pak významné snížení konečné spotřeby energie. Jisté je, že politika maximalizace přepravních potřeb spolu s preferencí silniční a letecké dopravy paralyzuje úsilí o absolutní snižování konečné spotřeby paliv a energie. Podobné trendy vykazují i mnohé jiné státy.

Dálkovou dopravu zásadně zvýhodňuje osvobození mezinárodní veřejné dopravy od placení daně z přidané hodnoty včetně paliv a energie, které spotřebovává. Leteckou a vodní dopravu dále zásadně zvýhodňuje jejich osvobození od placení spotřební daně za pohonné hmoty. V číslech ČR je tak tato doprava daňově zvýhodněna ve výši asi 44 mld. Kč/rok 2010, z toho podpora spotřeby paliv a energie činí asi 13 mld. Kč!

Závěr

Nechci vzbudit dojem, že sezení k OZE bylo jen ve znamení kritiky velké energetiky. Řešilo i problém skladování v zásadě neskladovatelné elektřiny. Naše legislativa neřeší podmínky instalace baterií větších výkonů. Připravovaná novela energetického zákona má situaci napravit. První větší baterie v ČR jsou již instalovány. Nebude to ale levné.

Jan ZEMAN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 8 hlasů.

Jan ZEMAN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2018-11-03 13:39
Ovšem úplně nejhorší je, že se nikdo neodváží ani vyjmenovat
darebáky, spojené s tunelováním, natož aby je nějak postihl. I KSČM
se chová v této věci „opatrně“. Asi jí to z „nějakých
důvodů“ nestojí za volební hlasy, které by jí to přineslo.
pleningeri
2018-11-02 13:01
Spekulanti v ČR větří - po barónech "solárních" se
blíží doba "bateriových" ... Nepředpokládám, že budou
naši "kormidelníci" schopni zabránit dalšímu tunelu.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.