Dál prodáváme živá zvířata a kupujeme maso

Loni se v České republice podle včera zveřejněných údajů Českého statistického úřadu vyrobilo 447 010 tun masa, meziročně o 2,1 procenta více. Produkce vepřového zůstala stejná jako v předchozím roce (210 910 tun), výroba hovězího se zvýšila o 5,7 % na 71 579 tun a drůbežího o 3,4 % na 164 261 tun. Nákup mléka vzrostl o 1,8 % na více než 2,95 milionu litrů.

Skot a hovězí maso

Ceny jatečného skotu se meziročně téměř nezměnily, vzrostly jen o 0,2 %. Průměrná cena jatečných býků byla 47,36 Kč za kg v živém nebo 86,19 Kč/kg jatečné hmotnosti.

Obrat zahraničního obchodu s živým skotem se podle předběžných výsledků od prosince 2017 do listopadu 2018 vyjádřený v početních jednotkách zvýšil, ve finanční hodnotě naopak klesl. Důvodem byl nárůst obchodu v mladších věkových kategoriích a pokles ceny vyvážených plemenných zvířat. Dovoz živého skotu (5,1 tis. kusů) zůstal vzhledem k vývozu (239,1 tis. ks) trvale zanedbatelný. Na straně vývozu převládala zvířata určená k dalšímu chovu, zvláště telata a mladý skot. Telata se vyvážela do Španělska, Belgie a Nizozemska; mladý skot do Turecka, Slovinska, Maďarska a Chorvatska. Zvířat k porážce se vyvezlo 77,5 tis. ks (o 5,7 % více), což představuje 27 045 tun hovězího masa, tj. více než třetina roční produkce hovězího v ČR. Jatečná zvířata se vyvážela především do Rakouska a Německa.

Dovoz hovězího masa se mírně zvýšil na 37 987 tun (o 1,8 % více), jeho vývoz vzrostl na 11 500 tun (+13,8 %). Dovezené maso pocházelo především z Polska, Nizozemska a Německa, vývozy směřovaly hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska a Polska.

Přebytek obchodu s živým skotem určeným k porážce (+26 125 tun v mase) se téměř vyrovnal schodku obchodu s hovězím masem (-26 487 tun).

Prasata a vepřové maso

Ceny jatečných prasat byly po celý rok hluboko pod úrovní roku 2017, o 16,1 %. Chovatelé prodávali vykrmená prasata v průměru za 27,27 Kč/kg živé hmotnosti nebo 35,45 Kč/kg v mase.

V zahraničním obchodě s živými prasaty došlo k podstatným změnám, které meziročně výrazně zvýšily jeho aktivní saldo. Ke značnému snížení dovozu a zvýšení vývozu došlo u obou významných kategorií, tj. u selat i jatečných prasat. Obchod se selaty představoval 159,2 tis. ks (-21,6 %) dovezených a 136,9 tis. ks (+74,2 %) vyvezených prasat. Selata se dovážela výhradně z Německa a Dánska. Vývoz směřoval do Maďarska, na Slovensko, do Rumunska a Německa. Jatečná prasata se téměř nedovážela, naopak jejich vývoz se zvýšil na 291,1 tis. ks a 34 463 tun živé hmotnosti (+28,2 %), což v jatečné hmotnosti odpovídá zhruba produkci vepřového masa v ČR za dva měsíce. Jatečná prasata se vyvážela na Slovensko, do Maďarska a Německa.

U vepřového masa se záporná bilance meziročně prohloubila především výrazně nižším vývozem a mírně vyšším dovozem. Dovezeno bylo 273 839 tun (o 3,7 % více), hlavně z Německa, Španělska a také z Polska, kdežto vyvezeno bylo pouze 27 533 tun (o 18,5 % méně), převážná většina na Slovensko.

Čistý vývoz masa v živých zvířatech určených k porážce odpovídal přibližně jedné desetině čistého dovozu vepřového masa.

Drůbež a drůbeží maso

Průměrná cena jatečných kuřat byla loni jen slabě nižší než v předcházejícím roce (o 0,9 %). Během roku se s malými odchylkami pohybovala kolem 23,03 Kč/kg v živé hmotnosti

Přebytek zahraničního obchodu s jednodenními kuřaty meziročně výrazně vzrostl jejich sníženým dovozem (o 6 mil. ks) a zvýšeným vývozem (o 13 mil. ks). Jednodenních brojlerů se vyvezlo 93,1 mil. ks, především na Slovensko, do Rumunska a Polska, slepiček nosného typu 9 mil. ks hlavně do Polska, Rumunska a Bulharska. Obchod s živými kuřaty a vyřazenými slepicemi určenými k porážce značně klesl na straně dovozu (-30 %) i vývozu (-20,2 %), takže přebytek se snížil na 21 209 tun. Tato drůbež se vyvážela na Slovensko, do Polska a Německa; dovážela se ze Slovenska.

Meziročně vyšší schodek zahraničního obchodu s drůbežím masem byl způsoben navýšením dovozu a snížením vývozu. Ve sledovaném období se dovezlo 117 146 tun (+8,1 %), nejvíce z Polska, zvýšil se dovoz z Maďarska. Drůbežího masa se vyvezlo 22 523 tun (-7,4 %), hlavně na Slovensko, do Německa a Rakouska.

Přebytek obchodu s živou drůbeží, převážně kuřaty, slepicemi a krůtami určenými pro produkci masa tvořil přibližně čtvrtinu schodku obchodu s drůbežím masem.

Mléko a mléčné výrobky

Průměrná cena výrobců mléka byla o 2,1 % vyšší než v roce 2017 a dosáhla 8,62 Kč za litr mléka třídy jakosti Q.

Ve sledovaném období se dovezlo 254,5 tis. tun (-15,6 %) mléka a mléčných výrobků, vyvezlo se jich 1,1 mil. tun (+5,5 %). Výrazný přebytek zahraničního obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se meziročně zvýšil. Největší podíl na tomto výsledku mělo mléko a smetana společně se sýry a tvarohem. U obou těchto komodit došlo ke snížení dovozu a zvýšení vývozu, přičemž bilance obchodu s mlékem byla výrazně kladná (+852,4 tis. tun) a u sýrů a tvarohu záporná (-39,3 tis. tun). Schodek obchodu s máslem (-20,4 tis. tun) se mírně prohloubil zvýšeným dovozem. Dovezlo se také více zakysaných mléčných výrobků, a tím se snížil jejich obchodní přebytek na 19,9 tis. tun. Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a vývozu Itálie.

Čtvrtý kvartál

V samotném čtvrtém čtvrtletí minulého roku se výroba masa meziročně mírně zvýšila o 2,8 % na 117 323 tun. Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu klesly o 3,9 %, ceny jatečných prasat se držely průměrně o 12,3 % pod úrovní posledního čtvrtletí roku 2017 a ceny jatečné drůbeže se zvýšily o 1,2 %. Nákup mléka meziročně stagnoval na 709,8 mil. litrů.

(ici)

ILUSTRAČNÍ FOTO – Josef ŠENFELD


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 5 hlasů.

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.