Rozhovor Haló novin a Jiřím Grünbauerem, ředitelem Dětské odborné léčebny Ch. G. Masarykové Bukovany

Český červený kříž je mezi námi již 100 let

Pane řediteli, můžete nám přiblížit Mezinárodní hnutí Červeného kříže a důvody jeho vzniku?

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce je největší humanitární organizací na světě, jehož úkolem je - v souladu s principem humanity – všemi prostředky na národní i mezinárodní úrovni, bez jakékoli diskriminace předcházet a zmírňovat lidské utrpení, chránit život, zdraví a důstojnost lidské bytosti, podporovat porozumění, spolupráci a mírové soužití mezi všemi lidmi.

Zakládající složkou hnutí je Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK), jakožto apolitická, neutrální a nezávislá instituce založená v Ženevě v roce 1863 s původním názvem Mezinárodní výbor pro pomoc raněným. Vzniku MVČK předcházela osobní zkušenost Švýcara Henri Dunanta, zakladatele Červeného kříže, na bojišti slavné bitvy u Solferina v roce 1859.

Další složkou hnutí jsou Národní společnosti Červeného kříže nebo Červeného půlměsíce, vznikající od roku 1863 v jednotlivých zemích světa jakožto pomocné, ale nezávislé organizace vlád. V současné době existuje 191 uznaných národních společností, z nichž 156 užívá znaku a názvu Červeného kříže, 34 Červeného půlměsíce. Od roku 2006 je národní společností hnutí ČK-ČP také Izraelská společnost Davidovy hvězdy. Celkem mají všechny složky hnutí 96 milionů členů. Každá mezinárodní i národní společnost ČK a ČP se řídí následujícími sedmi principy: humanita, neutralita, nestrannost, nezávislost, dobrovolnost, jednota, světovost.

Jaká je historie Českého červeného kříže?

Červený kříž působí na našem území již od roku 1868 jako součást Rakouského a Uherského červeného kříže. Teprve vznikem Československé republiky jako suverénního státu bylo umožněno zřízení Československého červeného kříže (ČSČK) jako samostatné národní společnosti. ČSČK tak byl chápán jako jeden z atributů československé státnosti, těšil se široké podpoře československé veřejnosti, pro kterou realizoval široký sociální a zdravotní program. Spolu s Československem zažíval ČSČK nejen vzestupy, ale také pády. ČSČK, jako předchůdce dnešního Českého červeného kříže (ČČK), vznikl 6. února 1919, kdy prezident republiky T. G. Masaryk vyslovil souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže v nové republice a současně do funkce první předsedkyně ČSČK jmenoval svoji dceru, Alici Masarykovou.

ČČK si letos po celý rok připomíná 100. výročí. První akcí byl 1. reprezentační ples ČČK v Praze na Žofíně 8. 2. 2019, hlavní akcí oslav bylo Slavnostní shromáždění ke 100. výročí založení ČSČK, které se konalo 7. 5. 2019 opět na Žofíně v předvečer Světového dne Červeného kříže. K našemu výročí vydala ČNB pamětní stříbrné mince a připomeneme si je i na poštovní známce.

Český červený kříž vznikl v roce 1993 po rozdělení Československa, jako nástupnická organizace ČSČK. Mezinárodním výborem Červeného kříže byl ČČK uznán 26. 8. 1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25. 10. 1993.

Čím naplňuje Český červený kříž své poslání? Jaký je obsah a rozsah jeho činnosti?

Český červený kříž se sídlem v Praze je humanitární organizace působící na celém území České republiky, jejíž činnost upravuje zákon. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva. Z hlediska národního práva je spolkem. ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK a ČP. Znak a název je chráněn zákonem č. 126/1992 Sbírky zákonů ČR.

Český červený kříž působí především v oblastech – humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

ČČK plní ze zákona zejména následující úkoly:

- působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí

- poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby

- působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby

- šíří znalost Ženevských úmluv

- působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče

Kolik má v současné době Český červený kříž členů?

K 31. 12. 2018 měl ČČK celkem 15 971 členů a dobrovolníků, sdružených ve 489 Místních skupinách ČČK v 66 Oblastních spolcích ČČK. Členem ČČK se může stát každý občan České republiky po vyplnění přihlášky a projednání v příslušné místní skupině ČČK.

Jaký právní vztah má Dětská odborná léčebna Bukovany k ČČK?

Dětská odborná léčebna se sídlem v Bukovanech v okrese Příbram je samostatnou organizační jednotkou ČČK. Jedná se o jediné zdravotnické zařízení, jehož je ČČK zřizovatelem. Léčebna je samostatný právní subjekt s celostátní působností. Byla založena 17. 6. 1931 první předsedkyní ČSČK, paní Alicí Masarykovou. Sídlí v historických budovách Zámku Bukovany.

Kde vás lidé najdou?

Léčebna je umístěna v historických objektech Bukovanského zámku, v lesnaté oblasti Orlické přehradní nádrže, v nadmořské výšce cca 550 metrů, na hranici okresů Příbram a Písek. Příznivé účinky pro léčení dětí vytváří mikroklima Orlické přehrady a vzdušné proudy přicházející z jižní části Plzeňského kraje a pokračující na tzv. Českou Sibiř. Měření kvality ovzduší prokázalo mimořádnou čistotu ovzduší v průběhu celého roku. Tato oblast je řazena mezi ekologicky nejčistší v České republice. To je důležitým faktorem pro léčení našich diagnóz.

Co se u vás léčí?

Po celou historii léčebny, tj. 88 let, poskytujeme odborné zdravotní a léčebné služby chronicky nemocným dětem, zejména s onemocněním horních a dolních cest dýchacích, tzn. především astmatikům, alergikům, ale také dětem s kožním onemocněním a dětem s poruchami výživy. Je všeobecně známo, že léčení dětí do 15. let věku může velmi zmírnit následky jejich nemocí v dospělosti. Bohužel, ne všichni rodiče si toto uvědomují a nevyužívají možností léčeben tak, jak by to děti potřebovaly. Svůj podíl na tom má i osvětová činnost lékařů, kteří ne vždy dostatečně informují rodiče o významu léčby, rozhodnutí o léčbě nechávají na rodičích (většinou laicích). Důsledkem pak bývá nevyužití léčebných kapacit v období, kdy to pacienti nejvíce potřebují, tj. především v jarních měsících v pylové sezoně a koncem podzimu a v zimě v období inverzí.

Jak je zajištěna školní docházka?

Součástí léčebného pobytu je samozřejmě povinná školní a předškolní docházka. V areálu léčebny je vlastní mateřská i základní škola. Děti se učí zejména základní předměty podle pokynů ze svých kmenových škol. V případě potřeby je výuka doplňována ze strany léčebny v mimoškolních aktivitách v rámci mimoléčebného programu. Díky individuálnímu přístupu učitelů vykazuje většina dětí po dobu pobytu zlepšení studijních výsledků. Zabezpečeno je i studium cizích jazyků.

Platí rodiče nějakou částku za pobyt dětí?

Neplatí. Provoz léčebny je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Léčebna má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. To znamená, že potřebná péče je poskytována jak pacientům, tak jejich doprovodům zdarma.

Jak se k vám děti mohou dostat?

Rozhodující pro pobyt dítěte v dětské léčebně je vyplnění lékařského návrhu. To může provést pouze ošetřující lékař dítěte, případně lékař z odborné ambulance. V případě překladu dítěte z nemocničního lůžka pak příslušný lékař dětského oddělení nemocnice. Každý návrh potom schvaluje příslušná zdravotní pojišťovna pacienta, která jej následně předá léčebně. Ta kontaktuje zákonného zástupce dítěte a určí termín a podmínky nástupu. Délka pobytu v léčebně je šest až osm týdnů, podle aktuálního stavu pacienta. O délce pobytu rozhoduje výhradně primář léčebny po konzultaci s rodiči, případně s vysílající zdravotní pojišťovnou. V léčebně léčíme děti od jednoho roku do 18 let.

Jaké má léčebna svoje hlavní krédo?

Naše krédo je: »JSME ZDE PRO ZDRAVÍ VAŠICH DĚTÍ!«

Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.5, celkem 12 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.