Kdo hájí Beneše, hájí republiku!

Klub českého pohraničí zorganizoval v sobotu 26. října u příležitosti 101. výročí vzniku Československa celorepublikové veřejné shromáždění k uctění odkazu prezidenta Edvarda Beneše. Manifestace u pomníku mistra Jana Husa na Husově náměstí v Táboře, zahájené husitským chorálem, se zúčastnilo na 500 vlastenců.

K řečníkům patřil předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Ocenil, že se v Táboře sešli lidé z celé republiky. Zmínil zákon o zásluhách Edvarda Beneše o Československou republiku. Zdůraznil důležitost českého jazyka pro Českou republiku a odsoudil snahy, které zabránily přijetí zákona na jeho ochranu. Ocenil i odkaz Beneše pro následující generace: »Kéž by takových politiků a státníků bylo v republice víc. Mnoho následovatelů nemá, ale určitě existuje zdravá část těch, kteří takovou politiku mohou znovu nejen založit, ale také v ní pokračovat a získat pro takovou politiku podporu širokých vrstev českého národa, našich obyvatel a všech těch, kterým záleží na tom, jak budou žít oni, jejich děti, jejich vnuci. Ať žije odkaz Edvarda Beneše, ať žijí ti, kteří ho umí udržet ve svém srdci a ve své mysli,« řekl Filip.

Nad manifestací převzal záštitu prezident republiky Miloš Zeman. Protože se nemohl osobně zúčastnit, byl účastníkům přečten dopis, kterým se k podpoře akce hlava státu přihlásila.

Dochází k revizi dějin

S projevem na manifestaci vystoupil Jaroslav Bašta, bývalý ministr a někdejší velvyslanec ČR v Ruské federaci a na Ukrajině, který rovněž pracoval jako šéf komise pro kontrolu BIS. Zdůraznil, že bezmála 75 let po skončení druhé světové války dochází k revizi dějin. »S nástupem druhé vlny studené války po roce 2008, kdy se Ruská federace stala znovu nepřítelem Západu číslo jedna, revize historie nabrala na obrátkách i u nás v České republice,« upozornil Bašta. Důvod, proč se právě dekrety prezidenta republiky staly na počátku 90. let prvořadým cílem útoků ze strany organizací sudetských Němců a jejich českých spojenců, je podle Bašty jasný. »Velmi dobře to vyjádřil náš bývalý prezident Václav Klaus svým výrokem o tom, že o peníze jde vždy až na prvním místě. Je docela poučné sledovat dlouholetou snahu o zpochybnění dekretů, aby se nakonec po třech čtvrtinách století dosáhlo jejich kýženého zrušení,« varoval Bašta. Své vystoupení uzavřel slovy: »Za této situace se i z připomínek dějinných událostí stává politikum a boj za pravdu. Proto jsme se tady dnes sešli, abychom vzpomněli výročí vzniku Československé republiky osmadvacátého října 1918 a jasně řekli, že stále platí historie napsaná vítězi druhé světové války, protože Československo mezi ně také patří. A jiný výklad si vnutit nedáme!«

Také předseda Národní rady Klubu českého pohraničí Gustav Janáček odsoudil překrucování dějin, jehož jsme ve veřejném prostoru stále častěji svědky. »Smutné na tom všem je, že mnohého toho všeho se účastní lidé, kteří mají ve svých dokladech českou národnost,« postesknul si Janáček.

Účastníky manifestace pozdravil i zástupce spolku Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, brigádní generál Josef Prokeš. Uvedl, že si váží možnosti promluvit na shromáždění, které je věnováno nejdůležitější události v dějinách naší společnosti, a to vzniku Československé republiky. »Nejsou již mezi námi ti, kteří se zasloužili o vznik republiky, ale jsou mezi námi ti, kteří museli před více než 80 lety opustit své domovy, často i rodiny, v pohraničí postoupeném Německu a dalším sousedním státům. Jsou mezi námi ti, kteří se zbraní v ruce bojovali za obnovu svobody a samostatnosti naší vlasti, jsou mezi námi ti, kteří před 75 lety osidlovali pohraničí po odsunu bývalých občanů Československé republiky německé národnosti, ať jako osídlenci nebo velitelé státní moci,« připomněl Prokeš.

Republika se nesmí změnit v kolonii cizích mocností

Benešovy postoje a roli vyzdvihl moravský historik Jiří Jaroš Nickelli. »Kdo hájí Beneše a dekrety, hájí republiku. Kdo haní Beneše a omlouvá Sudety, je nepřítel republiky,« prohlásil. Podrobně probral jednotlivé kroky Beneše před druhou světovou válkou a v jejím průběhu a rozebíral podmínky, za nichž k nim docházelo. Vyvrátil řadu obvinění, která jsou vůči Benešovi neprávem vznášena. Připomněl naopak skutečné zrady a nepřátelské akty dalších evropských politiků. »Nelze připustit, aby odkaz Beneše byl neustále pošlapáván, aby se republika změnila v kolonii cizích mocností, aby se stala jakýmsi druhým protektorátem nebo spolkovou zemí cizích zemí. Síly, jež o to usilují, zejména domácí kolaboranty tohoto typu, musí občané, včetně oné zatím mlčící většiny, zastavit,« uzavřel Nickelli.

Zazněl rovněž autentický záznam projevu prezidenta Beneše z 20. prosince 1945, věnovaný poválečným vztahům mezi naší republikou a Němci, v němž varoval, že se nebudou vyvíjet jednoduše, že se budou viníci snažit zbavit odpovědnosti a že vzniknou nové požadavky vůči našemu státu.

Važme si obětí druhé světové války

Dále vystoupil například náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Jaromír Novák, který promluvil o nutnosti vážit si obětí druhé světové války. Předsedkyně Aliance národních sil Vladimíra Vítovámluvila o suverenitě České republiky v současné Evropě. Předseda strany Rozumní Petr Hannig vyzdvihl důležitost kultury a českého jazyka pro náš národ. A také předsedkyně Republikové rady Levicových klubů žen Květa Šlahúnková vystoupila se zdravicí.

V závěru shromáždění přijalo tzv. Táborský manifest, v němž je požadována omluva sudetských Němců za škody způsobené českému národu a také za hrubé urážky prezidenta Edvarda Beneše. Vládu manifest vyzývá, aby neumožnila konání sudetoněmeckých srazů na území ČR (celé znění níže za textem).

Členové delegací i jednotlivci se již v dopoledních hodinách zastavovali v Sezimově Ústí, kde pokládali samostatně věnce a kytice u hrobky Hany a Edvarda Benešových. Mnozí rovněž navštívili Památník Dr. Edvarda Beneše, prezidenta republiky, kde zhlédli audiovizuální program. Část z nich navštívila vilu Hany a Edvarda Benešových s odborným průvodcem. K nim patřila i předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá.

Miroslav MARŠÁLEK

FOTO – autor


Táborský manifest

V sobotu 26. října se z podnětu Klubu českého pohraničí, Veteránů ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a dalších spolků sdružených ve Vlasteneckém fóru ČR uskutečnila v husitském městě Tábor manifestace občanů ČR, aby připomněla význam 101. výročí vzniku Československé republiky a podíl prezidenta Budovatele ČSR Dr. Edvarda Beneše na jeho vzniku, obraně a zakotvení ve společenství demokratických států.

Aktuální význam této manifestace pro občany ČR byl zvýrazněn osobní záštitou, kterou jí věnoval prezident ČR Miloš Zeman.

450 účastníků této manifestace přijalo jednomyslně veřejnou aklamací dokument nazvaný »Táborský manifest« v tomto znění:

Dvacátý osmý říjen 1918 je nejvýznamnějším svátkem všech občanů ČR, kteří uznávají dílo T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika jako základ pro zachování odkazu husitů, národních obroditelů, československých legionářů, hrdinů 1. a 2. odboje pro budoucnost českého národa.

Jméno Edvard Beneš je jedním ze symbolů české státnosti získané po 300letém útlaku Čechů v Rakousko–uherské monarchii, při budování a obraně ČSR v letech 1918-1948. Edvard Beneš byl také mezinárodně uznávaným státníkem a představitelem ČSR. Tuto skutečnost vyjádřil prezident Zakladatel ČSR T. G. Masaryk rčením: »Bez Beneše bychom republiku neměli.« Za mimořádné zásluhy byl Edvardu Benešovi udělen titul Prezident Budovatel a v roce 2004 schválil Parlament ČR zákon »Edvard Beneš se zasloužil o stát«.

Jako pokračování imperiální politiky nacistického Německa a za projev revanšismu považujeme sílící útoky bývalých občanů ČSR a jejich potomků, tzv. sudetských Němců, na významného představitele ČSR prezidenta Dr. E. Beneše a též hrubé urážky, kterými jej častují představitelé sudetoněmeckého landsmanšaftu.

Za závažné a nebezpečné pro český národ a naši vlast považujeme výroky kancléřky SRN A. Merkelové, které pronesla v Berlíně 20. června 2018, když mimo jiné řekla: »Pro vyhnání Němců ze zemí střední a východní Evropy po druhé světové válce neexistovalo morální ani politické ospravedlnění.«

Za skandální považujeme také názory a stanoviska mnohých českých politiků, urážející odkaz a osobnost prezidenta Edvarda Beneše a podporující požadavky sudetoněmeckého landsmanšaftu. Negativním příkladem a dokladem této skutečnosti jsou známé výroky představitelů KDU-ČSL Pavla Bělobrádka a Daniela Hermana, zakladatele TOP 09 Karla Schwarzenberga, bývalého europoslance za ČSSD Libora Roučka, bývalého primátora Brna Petra Vokřála a mnohých dalších českých politiků.

Za akt ponižující suverenitu ČR považujeme vyslání velvyslance ČR ve SRN na letošní sjezd landsmanšaftu v Řezně ministrem zahraničí vlády ČR Tomášem Petříčkem z ČSSD. Jeho dosavadní působení ve významné státní funkci neodpovídá národním a státním zájmům České republiky.

Pro naši vlast a její perspektivu jsou nepřijatelná rozhodnutí soudních orgánů ČR, která jsou, de facto, prolamováním platnosti prezidentských dekretů zejména v oblasti konfiskace majetku etnických Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a ztráty státního občanství Němců a Maďarů.

Prohlašujeme, že poválečné prezidentské dekrety byly konkrétní aplikací jurisdikce podložené rozhodnutím vítězných mocností SSSR, USA a Velké Británie na Postupimské konferenci 2. srpna 1945 a byly v zájmu demokratického a bezkonfliktního vývoje ČSR v období po druhé světové válce.

Odmítáme obvinění, že odsun bývalých občanů ČSR německé národnosti byl vyhnáním a porušením principu kolektivní viny. V ČSR mohli nadále zůstat němečtí antifašisté a lidé, kteří se neprovinili proti demokratické Československé republice a českému národu.

Do odsunu byli zařazeni Němci, kteří se aktivně podíleli na rozbití ČSR a dopustili se zločinů proti zemi, ve které požívali nadstandardní výsady národnostní menšiny. Ti, kteří pod prapory a hesly »Heim ins Reich«, »Ein Führer, ein Reich, ein Volk« vítali v ČSR svého zločinného vůdce, vyháněli z domovů české občany, terorizovali, vraždili a unášeli je na území Velkoněmecké říše, podíleli se na 360 tisících zmařených životů občanů ČSR a na nejkrvavější genocidní válce lidské historie vyvolané nacistickým Německem.

Byli to také ti, kteří se nepoučili ani po prohrané válce a zejména v pohraničních oblastech se dopouštěli ve formacích organizací Wehrwolf, Guttenberg a Zeppelin teroru na českých občanech a sabotovali úsilí československých úřadů k obnově hospodářského a společenského života v českém pohraničí.

Připomínáme fakt, že 1 162 617 sudetských Němců bylo vyznamenáno Adolfem Hitlerem za aktivní podíl na rozbití předválečné ČSR.

Požadujeme omluvu sudetských Němců za lidské oběti a materiální škody, na kterých se za nacistické okupace podíleli, ale také za hrubé urážky demokraticky zvoleného prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše, které považujeme za urážky a opovržení českým národem.

Požadujeme – aby vláda ČR zabezpečila výchovu mladé generace a činnost veřejnoprávních médií v souladu s historickou pravdou.

Požadujeme – aby vláda ČR neumožnila konání sudetoněmeckých sněmů na území ČR a takovou činnost sudetoněmecké kanceláře v Praze a prosudetských spolků v ČR, která nebude v souladu s Česko-německou deklarací z 1. 1. 1997.

Požadujeme – aby vláda ČR připravila návrh na zakotvení českého národa a českého jazyka do Ústavy ČR a aby jej parlament přijal ještě v tomto volebním období.

Požadujeme – aby římskokatolická církev ctila zájmy českého národa a výroky svých představitelů nenahrávala revanšistickým zájmům landsmanšaftu.

Nejdůležitějším požadavkem současnosti a budoucnosti je zachování světového míru a přátelských vztahů mezi státy a národy. Vážíme si proto také činnosti mírových organizací ve SRN a jinde ve světě a jsme připraveni k takovým vztahům přispět za předpokladu, že nebude nastolován požadavek likvidace dekretů prezidenta Budovatele ČSR Dr. Edvarda Beneše.

Konstatujeme, že narůstající požadavky landsmanšaftu neprospívají přátelství mezi českým a německým národem, ani míru ve světě.

Cesta ke smíření nemůže vést nastolováním revanšistických požadavků, ale jen vzájemným pochopením a praktickým uplatněním historické pravdy.

V Táboře 26. října 2019

Účastníci manifestace ke 101. výročí vzniku ČSR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 43 hlasů.

Miroslav MARŠÁLEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


donald.kaczerowski
2019-10-31 15:05
Roman Janouch - Představte si, vy komiku, že jsem to "vyzobal"
v Halo novinách v komentáři ke 120. výročí narození Klementa
Gottwalda. Kdybyste náhodou nevěděl, bylo to před pouhými třemi roky.
Jinak ovšem váš předseda Gottwalda velebí opakovaně kde může.
Nechce se mi prohrabávat svůj archiv, abych vám to dokázal, za to mi on
ani vy nestojíte. jinak Simon Sebag Montefiore je přední britský
historik židovského původu, jehož knihy vycházejí po celém světě.
Kdyby se vám líbil, bylo by něco špatně. Stejně jak s Černou knihou
komunismu. Nemůžete tvrdit, že by v ní bylo napsané něco, co není
pravda.
tomasklima162
2019-10-31 13:52
To, že se v nacionálním socialismu plánuje jen na čtyřletky a v tom
vašem na pětiletky je samozřejmě rozdíl, ale brutální tajná
policie, koncentráky a popravy máte shodné.
halonoviny
2019-10-31 12:45
Hmmm. Autor oceňovaného Stalinova životopisu - to už svědčí samo za
sebe. Vy byste, Prchale, jistě oceňoval i autory Černé knihy komunismu,
že? Pak je ovšem logické, že se nemůžeme shodnout, protože to nejsou
nic jiného, než žvásty na politickou objednávku neoliberální
pravice. R. Janouch
halonoviny
2019-10-31 12:44
Donalde, a zdroj? Ze kterého textu jste to takto účelově vyzobal? Resp.
vytrhal ze souvislostí? Jestli to řekl takto nějak - na vnitrostranické
půdě - aby udělal radost babičkám a dědečkům - ještě to není
důkaz, že si to skutečně myslí, natož že ho uctívá... R. Janouch
velkymaxmilian
2019-10-31 09:49
Z mého příspěvku vypadla část první věty "Nalezl jsem na
různých webech poměrně slušnou fotodokumentaci z akce, která..."
velkymaxmilian
2019-10-31 09:46
se uskutečnila v parku před táborským vlakovým a nádražím.
Senioři, kteří tvořili drtivou většinu z cca tří stovek
účastníků (včetně hlavních aktérů), měli prodlouženého víkendu
využít k něčemu užitečnějšímu než k napřimování kos a
okovávání cepů pro boj s Němci, který se konat nebude. Normálně
myslící lidi v těchto dnech se věnují zazimování chat, chalup a
úpravě hrobů před Památkou zesnulých. Představitelé obskurních
spolků tuto akci pořádající, bezostyšně zneužívají tuto skupinu
lidí pro své zviditelnění. Na jejich narodovecké demagogické žvásty
již dnes není nikdo jiný zvědavý, patronát Zemana nad akcí raději
nekomentuji...
jarprchal43
2019-10-30 21:29
ad Marx, anketa BBC - Simon Sebag Montefiore, autor oceňovaného Stalinova
životopisu: "Připadá mi zarážející, že lidé tak
inteligentní, jakými posluchači rádia 4 zajisté jsou, mohou natolik
zveličovat muže, jehož dílo zapříčinilo víc bídy v našem světě
než dílo kteréhokoli jiného jednotlivce". Mluví mi z duše.
donald.kaczerowski
2019-10-30 20:46
ad Roman Janouch: Klement Gottwald, což nemůže ani současná propaganda
popřít, patří skutečně mezi nejvýznamnější postavy 20. století.
(Vojtěch Filip 19. 11. 2018) – mimo jiné...
halonoviny
2019-10-30 16:00
Klímo, jste trapný. Srovnávat komunistickou a nacistickou ideologii -
tedy dvě zcela odlišné a protichůdné ideje - je naprosto mimo mísu.
Tvůrce té první, Karel Marx, byl uživateli BBC vyhlášen myslitelem
tisíciletí. Myslíte si, že všichni uživatelé BBC jsou úplně blbí?
Rozhodně ne. Jen chápou, že ta ušlechtilá idea nemůže za zneužití,
které se jí dostalo v praxi prospěcháři a kariéristy. A to je ten
zásadní rozdíl oproti náckům a jejich od základů zvrhlé ideji! R.
Janouch
halonoviny
2019-10-30 15:58
A kam furt, Donalde, chodíte na to, že Filip uctívá vraha? Neuctívá.
To mu podsouváte, protože je to tak pro vás pohodlnější, že?! R.
Janouch
halonoviny
2019-10-30 15:57
To je zase antikomo atak...: Takže Motlovi. Naběhl jste si - taková
Monika Hoření (ale i její tatínek Zdeněk) skuteční komunisté
rozhodně jsou! A ve straně jsem jich za 20 let členství poznal stovky,
takže Jiří Dolejš fakt není žádnou bílou vránou! R. Janouch
tomasklima162
2019-10-29 23:04
Úplně stejně "diskriminovaní" jako Vy pane Janouch jsou i
náckové. I ti se většinou narodily, až po válce a také
pravděpodobně osobně nikoho nezavraždily a přesto jimi většina lidí
právem hluboce pohrdá. Vy vyznavači ideologií založených na
vraždění lidí to máte holt těžký.
donald.kaczerowski
2019-10-29 20:45
Nevím, co to pane Janouchu předvádíte. Uctívat současně vraha a jeho
oběť? To je komunistická dialektika? V normální společnosti je to
nechutná špinavost.
o.motl
2019-10-29 19:55
Jestli jsou vaši soudruzi Kojzar, Skála, Semelová, Grospič, Hoření,
Kavij etc. skuteční komunisté, tak sorry jako, Janouchu. Jediná bílá
vrána v té vaší partaji je Jiří Dolejš.
halonoviny
2019-10-29 19:37
je absurdní...
halonoviny
2019-10-29 19:37
Sakra, to vás (a Kavalírovou jakbysmet) žere, že předseda právě
dokazuje, že svět není černobílý, co? A že snaha každého komunistu
označit za zločince ja absurdní, cynická a lživá! R. Janouch
donald.kaczerowski
2019-10-29 17:27
Velmi dobře si to pamatuju. Předsedkyně Konfederace politických
vězňů Naděžda Kavalírová to označila za drzost a urážku
Horákové. Měla pravdu. Pokud pan předseda uctívá Gottwalda a pak
dává peníze na pomník jeho oběti, je... Ne, nenapíšu to, abyste
nemusel mazat.
halonoviny
2019-10-29 16:13
Vy sám dobře víte, že to tak ČB není. K hrobu chodí jen zlomek
členů strany, dokonce i jen zlomek konzervativního křídla KSČM, a
předseda jako pragmatik je v tomto spíš nevyhraněný. Na jednu stranu
respektuje předlistopadové členy (možná víc, než by musel), na
druhou stranu přispěl na pomník JUDr. Milady Horákové a její popravu
jasně chápe jako justiční vraždu, takže... R. Janouch
donald.kaczerowski
2019-10-29 16:02
R. Janouch - Kontrolní otázka: proč ti vaši skorosocialisté" z
KSČM chodí každoročně k hrobu Klementa Gottwalda? Proč ho velebí i
předseda strany Vojtěch Filip?
halonoviny
2019-10-29 12:55
Donalde, mýlíte se. Opak je pravdou. Beneš byl socialista a vlastenec.
Dnešní KSČM je také spíš socialistická (a vlastenecká) než
komunistická - je tudíž nabíledni, že k sobě oba tábory mají
blízko. R. Janouch
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.