Rozhovor Haló novin s předsedkyní OV KSČM Ústí nad Orlicí Erikou Kohoutovou

V politické práci se »kolotoč« nikdy nezastaví

Vstoupili jsme do roku 2020. Když se ohlédnete za rokem uplynulým, co se v práci okresní organizace KSČM v Ústí nad Orlicí vydařilo?

Rok 2019 byl hodně náročný. Mimo každoročně se opakujících aktivit, které probíhají v různých obměnách prakticky ve všech okresech, pořádáme v okrese tři významné akce pro veřejnost, o kterých většina čtenářů Haló novin bývá pravidelně informována, a proto jen krátce pro ty, kteří Haló noviny čtou jenom občas.

První z těchto akcí je výstup na Králický Sněžník s odpolední besedou s pozvanými hosty na Dolní Moravě. Bývají to poslanci, někdo z vedení strany, zastupitelé či zajímavá osobnost. Druhou akcí, pořádanou pravidelně 8. května v lesním areálu na pomezí katastru města Choceň a obce Sruby, je pietní vzpomínková akce u pomníku rozvědčíka Saši Bogdanova. Třetí je celostátní setkání Čechů, Moravanů a Slováků na Lázku, které pořádáme společně s OV Svitavy.

Samozřejmostí na obou těchto akcích jsou hosté z vedení strany, poslanci, zastupitelé i zástupci spolupracujících organizací a spolků. Důležitou součástí těchto akcí je diskusní stan. Přesto, že stářím sil ubývá, snažíme se pořád něco vylepšovat, abychom občany oslovili a přitáhli. O besedy ve stanu bývá velký zájem, což je hlavním cílem akcí – komunikovat s občany, vysvětlovat kroky našich politiků, ale také vnímat pohled občanů na politickou situaci, shromažďovat jejich připomínky a reagovat na ně.

V roce 2019 jsme navíc zorganizovali autobusový zájezd na Terezínskou tryznu. Autobus byl plně obsazen převážně bezpartajními spoluobčany. Většina účastníků jela do Terezína poprvé.

Do toho všeho vstoupily volby do Evropského parlamentu, takže se práce na přípravě akcí prolínala s volební kampaní. Poprvé od našeho vstupu do EU jsme se volební kampani do této instituce věnovali mnohem intenzivněji a s vyššími náklady. Do volební kampaně se v okrese zapojilo celkem 123 členů, samozřejmě vzhledem k věku mnohých z nich každý dle vlastních možností a schopností. Rozdali jsme 38 tisíc volebních Haló novin, vylepili 300 plakátů…

S podzimem přišel čas výročních členských schůzí a okresní konference, takže kolotoč se nezastavil.

Přesto ne vše bylo zalito sluncem. Pár jedinců uměle vyvolávalo spory, které vedly k rozkolu v okresní organizaci. To byla černá můra, která mě osobně stála v tomto roce hodně sil, kterých bylo potřeba na důležitější práci. Dokázali jsme se však z této situace dostat a zdá se, že krize, kterou jsme prošli, nás víc semkla a upevnila vztahy. Právě to považuji za největší úspěch.

Jaké máte plány pro tento rok?

Očekávám, že rok 2020 bude nabitý opravdovou prací, kdy nebudeme muset řešit zbytečné problémy. Blíží se přece sjezd strany, na který je nutno se připravit. Budeme rozhodovat o dalším směrování strany, financování, ale také o osobnostech, které by měly stranu vést a reprezentovat.

Z aktivit v okrese nechceme slevit, nic vypustit. Naopak, rok 2020 je pro některé akce jubilejní. Setkání občanů na Lázku bude již 30 let, takže by to mělo být na akci vidět. Oslavíme 75. výročí osvobození, takže také na akci u pomníku Saši Bogdanova by to mělo být znát. A opět zde máme volby, tentokrát do krajů, práce na volebních programech jsou v plném proudu, stejně jako tvorba kandidátních listin. Nebude jednoduché na krajské úrovni sestavit kandidátku tak, aby zde byly zastoupeny jak potřebné odbornosti, tak věková struktura – mládí a zkušenost, ale také regionální zájmy jednotlivých okresů. Přesto velké třenice nepředpokládám, na krajské úrovni se až na výjimky dokážeme domluvit.

Nejvíc, po všech stránkách, dá zabrat volební kampaň. Proto pořád vymýšlíme, co nového ještě do kampaně zapojit. Nová doba žádá nové cesty, ale ani plakáty bych zcela nevylučovala, starší lidé je postrádají, jsou na ně zvyklí.

Do našich plánů nutno zahrnout i údržbu a další zvelebování obou budov, které máme ve správě, a každá je v jiném městě. Ono to není pouze o příjmech z nájmu, o budovy se musí pečovat, opravovat, udržovat, uklízet. Musí se do nich také investovat, aby přinášely zisk. Na to se mnohdy zapomíná, ne však u nás.

V Zastupitelstvu Ústí nad Orlicí mají komunisté dva zastupitele – Janu Severovou a Jaroslava Fišera. Jak ve své práci pro občany naplňují svůj mandát?

Jsou v opozici, ale jak sami říkají, od občanů dostali opět důvěru, a proto lidem ve městě naslouchají a jejich připomínky a podněty přenášejí formou interpelací na jednání zastupitelstva. Odpovědi jsou vyřizovány ve stanovené lhůtě, pak s nimi seznamují občany.

Jak se vašim městským zastupitelům, případně členům komisí a výborů, daří ovlivňovat rozhodování orgánů města?

Pokud mluvíme o Ústí nad Orlicí, Jana Severová je předsedkyní kontrolního výboru, Jaroslav Fišer je členem dozorčí rady Tepvos a členem finančního výboru, ale také krajským zastupitelem. Pracují dobře, mají přehled.

Ve městě Králíky či obci Klášterec nad Orlicí máme své místostarosty, kteří se přímo podílejí na řízení a chodu města a obce, jsou v těchto funkcích opakovaně a dlouhodobě dělají dobré jméno komunistům.

Jak se zastupiteli spolupracujete? Kde a jak se stýkají s občany?

Pravidelně jsou zváni na jednání členských schůzí ZO KSČM, kde informují o závěrech jednání zastupitelstev, o plánech, odpovídají na dotazy členů. Náš okresní výbor každoročně ve spolupráci s předsedou klubu zastupitelů Zdeňkem Burešem pořádá v jarních měsících seminář pro všechny naše zastupitele a členy výborů a komisí. Zajišťujeme tak informační servis zejména pro nové zastupitele a členy výborů a komisí. Současně si zastupitelé v následné besedě vyměňují zkušenosti.  Pravidelnými hosty bývají i krajští zastupitelé a předseda krajského výboru, současně předseda finančního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje Jan Foldyna.

Komunální a krajští politici jsou každým rokem zváni na besedu s občany na Dolní Moravě při akci Výstup na Králický Sněžník, pořádané komunisty z Králík. Letos budou na tuto besedu pozváni všichni kandidáti z krajské kandidátky. Se svými zastupiteli jsou v kontaktu prakticky všechny ZO, zvou je na schůze i na naše akce, někteří zastupitelé jsou současně předsedy ZO, takže tam jsou informace samozřejmostí. I na námi pořádaných akcích mají zastupitelé příležitosti k debatám s občany či vzájemné výměně zkušeností, a to nejenom v diskusním stanu.

Krajská zastupitelstva letos završí čtyřleté volební období, takže by už také měla bilancovat. Jsou znát z pohledu vašeho okresu nějaké pozitivní posuny ve výstupech krajské samosprávy?

Volební programy většiny stran a hnutí v kraji jsou pokaždé z velké části téměř totožné, takže i když jsme v opozici, v mnoha bodech jsou plněny i naše volební programy.

V předchozím volebním období měla KSČM v Zastupitelstvu Pardubického kraje 11 zastupitelů, takže i když jsme byli v opozici, muselo se s námi počítat. V důležitých bodech jsme požadovali odborné podklady, konzultace, než jsme byli ochotni tyto podpořit. Také jsme měli v Zastupitelstvu Pardubického kraje uvolněné předsedy finančního a kontrolního výboru.

V současném krajském zastupitelstvu je pouze pět komunistických zastupitelů, takže vliv na rozhodování již není takový, ale vzhledem k podobnosti programů stran zastoupených v krajském zastupitelstvu se z velké části plní i náš volební program. KSČM má uvolněného předsedu finančního výboru. V čem se dozajista rozcházejí, to jsou značné dotace do oprav církevního majetku. KSČM má své zastoupení ve všech výborech. Jinak se Pardubický kraj snaží rozdělovat investice rovnoměrně, a to jak dle oborů, tak i regionů.

Jen tak namátkou, v posledních dvou letech investice do školství přesáhly v kraji 800 milionů korun.

Kam byly tyto prostředky ve školství nasměrovány?

Vloni byla slavnostně otevřena nově zrekonstruována budova Střední průmyslové školy v Letohradě včetně přístavby pro odborné učebny a dílny. V oblasti středního školství se jedná o jednu z největších staveb v rámci Pardubického kraje. Investice na tuto stavbu činily téměř 60 milionů a podílely se na nich jak fondy EU, tak IROP a ministerstvo životního prostředí. Pardubický kraj je na tuto stavbu náležitě hrdý, střední odborné školství má v našem kraji podporu všech zastupitelských klubů.

Přímo v Ústí nad Orlicí proběhla revitalizace budovy střední zdravotní školy, investice ve výši 4,7 milionu, k tomu došlo k úpravě hřiště v areálu školy v nákladech 990 tisíc korun s příspěvkem kraje ve výši 600 tisíc korun. Na konci roku 2019 byly zahájeny stavební práce na výstavbě Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí s bezbariérovým přístupem. Nový objekt SŠUP je náhradou za nevyhovující současnou budovu školy. Investice ve výši cca 95 milionů jsou rozloženy mezi IROP, Pardubický kraj a stát. Takže vidíte, že školství se věnuje velká pozornost.

A co sociální oblast a zdravotnictví?

V oblasti sociálních věcí byl v prosinci 2019 vedle nemocnice v Ústí nad Orlicí otevřen nový stacionář, jehož zřizovatelem je naše město. Stacionář vznikl z bývalého internátu zdravotní školy, budovu kraj bezúplatně převedl na město. Celková investice do stavby činila 35 milionů, z toho dotace z IROP byla ve výši 31 milionů. Město tak za poměrně malou spoluúčast získalo nádherné zázemí pro pobytové sociální služby týdenního stacionáře. Nadále pokračuje transformace ústavní péče v jednotlivých příspěvkových organizacích.

V oblasti zdravotnictví byla v roce 2019 u ústeckoorlické krajské nemocnice zahájena výstavba budovy centrálního urgentního příjmu pro spádovou oblast Ústeckoorlicka, Litomyšle a Svitav v rámci specializované a superspecializované péče s investici 450 milionů korun. Další investicí do zdravotnictví v okrese Ústí nad Orlicí, která již byla zahájena, je výstavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu ve Vysokém Mýtě nákladem cca 30 milionů korun. Odborný léčebný ústav Albertinum Žamberk získal nákladem cca 25 milionů korun po 50 letech novou čističku odpadních vod. Městská část se konečně zbavila zápachu a zkrátka nepřijde ani ústav, který by měl touto novou ČOV ušetřit ročně cca 600 tisíc korun.

Doprava je zpravidla v řadě míst velkým problémem, hlavně silnice a jejich opravy, parkování. Jak je tomu u vás?

Ke konci roku byl zprovozněn 705 metrů dlouhý úsek silnice Ústí nad Orlicí – Hrádek ve směru do Chocně. Jednalo se o rekonstrukci a modernizaci jednoho z nejnáročnějších úseků, včetně odvodňovacího systému. Modernizace stála přes 47 milionů korun. Další plánovaná modernizace silnice Lanškroun – Skuhrou má za sebou první část. Zdá se, že se tady termíny dodržet nedaří. Ale z celkového objemu prostředků investovaných do infrastruktury, která slouží občanům, je zřejmé, že se v našem okrese nezahálí.

Ačkoli už rok 2020 obrátil mnoho svých stránek, stojíme stále na jeho prahu. Co si přejete do nového roku?

Jako členka KSČM si přeji, abychom si všichni uvědomili, že do vedení strany, předsedou počínaje a místopředsedy konče, nelze volit ty, co toho hodně namluví, ale ty, za které mluví jejich práce. Také si přeji, aby se neopakovala situace z posledního sjezdu, kdy mnozí doslova darovali protestní hlasy, než by zvolili tu, která opakovaně prokázala, že si s danou problematikou dokáže poradit. Taková cesta vede do záhuby.

Jako matka, babička, politička si přeji, aby se lidé konečně probudili a nenechávali si vymývat mozek zaprodanci v cizích službách, aby jim to zrádcovství ve volbách spočítali. Je to naše země, naše životy, nenechme sebou manipulovat! Přeji si, abychom rok 2020 prožili ve zdraví, bez otřesů a v míru ve své svobodné zemi.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.7, celkem 23 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.