Rozhovor Haló novin s Josefem Švarcbekem, bývalým důstojníkem Pohraniční stráže a poslancem Parlamentu ČR

Státní hranice a její ochrana je základním atributem existence státu

Napřed otázka: Byl jste důstojníkem PS a víte, jak se na pohraničních rotách žilo. Tak tedy jak?

Na tuto jednoduchou otázku je velice složitá odpověď. Ochrana státních hranic (OSH) se za 40 let, co trvala, po celou dobu vyvíjela. Stejně tak se měnil život na pohraniční rotě. V prvopočátcích existence PS byl život na rotách, často mnoho vzdálených od civilizace, nepředstavitelně těžký. Pohraničníci kromě náročné služby stavěli montované ubikace, často za neuvěřitelných klimatických, ale i materiálních podmínek. Byla to doba největších střetů na státní hranici, kdy ji oboustranně narušoval velký počet lidí. Často docházelo k ozbrojeným střetům. Pohraničníci byli přetěžováni nejenom ve službách, ale i těžkou fyzickou prací při budování zátarasů. Doba služby byla u těchto ročníků prodlužována většinou na 27 měsíců.

Jiná situace byla v období 60. až 70. let, kdy na rotách často žily i rodiny pohraničníků z povolání. Na svoz dětí a manželek byla využívána motorová vozidla, v zimě koňské povozy. Ke zlepšování docházelo od počátku 70. let, kdy celá řada jednotek dislokovaných za SiS (signální stěnou – pozn. red.) byla přemisťována do modernějších budov před SiS.

Osmdesátá léta byla ve znamení života většinou v moderních objektech hotelového typu s kompletním zabezpečením. Po celou dobu služby probíhal na rotách velmi bohatý kulturní a sportovní život. Pohraničníci byli velmi spjati s civilním prostředím, po celou dobu existovala příkladná spolupráce s civilním obyvatelstvem. Naprosto jedinečné byly vztahy, které jsou nadále udržovány, často i po padesáti a více let.

Jaké úkoly měla vlastně plnit Pohraniční stráž?

Kromě bezpečnostních úkolů plnila úkoly branné. Tyto úkoly byly dokonce považovány za prioritní. Řada kritiků (dnes jsou to téměř všichni, kdož neprošli vojenským výcvikem) tato fakta a souvislosti nemá šanci vůbec pochopit.

Hlavním úkolem PS z branného hlediska bylo jako první vstupovat do boje při napadení území státu. K tomu byla Pohraniční stráž vybavena prostředky k ničení obrněných cílů, tanků, nízkoletících letadel. Výzbroj, vybavení a vševojskový výcvik se měnil a specializoval s ohledem na průběh čtyřicetileté existence Pohraniční stráže.

Největší »vojensko-branné« změny byly zaznamenány v letech 1964-1975, kdy PS patřila pod ČSLA a ministerstvo národní obrany. Roty byly vybavovány tarasnicemi, obrněnými transportéry OT 810 a OT 64, BVP (bojovými vozy pěchoty – pozn. red.). K rozvoji ale docházelo i pod opětovnou působností MV. Dokladem je od roku 1985 zaváděné protiletadlové řízené střely Fagot. Tímto kompletem byly vybavovány roty ležících v úsecích na hlavních vyhodnocených směrech útoků na ČSSR.

Po celé naší západní hranici byla vybudována obranná pásma s množstvím podzemních betonových krytů. Za údržbu opevnění odpovídal velitel roty. O objektech věděl pouze on a voják, který byl pečlivě prověřen a vybrán. Stanovení tolik kritizovaného hraničního pásma bylo základní podmínkou, jak co nejvíce utajit budovanou obranu na státní hranici.

Každému příslušníku PS odcházejícímu do služby byl vydáván bojový rozkaz k obrané a ochraně území ČSR/ČSSR. Tímto rituálem se dostával každý příslušník do »specifického« právního dohledu, který neměl v ČSLA žádný ekvivalent či obdoby. Pohraniční stráž plnila bojové úkoly v období míru.

Jako součást teritoriálního vojska měla na rozdíl od toho frontového další specifické úkoly, mezi které patřilo: Vševojskový průzkum v úseku dislokace pohraničních rot, likvidace nepřátelských vzdušných výsadků, ochrana a obrana objektů zvláštní důležitosti, střežení a eskorty zajatců… Veškeré tyto činnosti se pravidelně a intenzivně cvičily, Pohraniční stráž se pravidelně zúčastňovala i velkých spojeneckých cvičení, zejména epizod, kdy byla nacvičována součinnost PS při napadení státu s frontovými součástmi ČSLA a ostatními armádami zemí Varšavské smlouvy.

Zdůrazňuji, že ani v roce 1968 se Pohraniční stráž nestáhla z úseků střežení.

Ústa pro studium totalitních režimů znovu otevřel problém hranic a střelby proti těm, kteří se pokoušeli je v minulosti narušit. Obvinil tři bývalé státní představitele, že tomu nezabránili. Tedy představitele, kteří byli ve svých funkcích po roce 1968. Myslíte, že to vůbec má nějakou logiku?

Logiku to rozhodně má. Třicet let po sametovém podvodu jsou zbytky kdysi hrdého státu rozkradeny. Je potřeba dehonestovat všechny, kdož se významným způsobem podíleli na ochraně výdobytků socialismu. Je potřeba hledat zástupné problémy, odpoutávat pozornost od skutečných problémů. Trestní oznámení je plácnutím do vody.

Za jakých podmínek bylo možné na hranicích použít zbraň?

Zbraň bylo možné použít v souladu s nařízením ministerstva národní obrany 70/1951. V případě použití byl pohraničník povinen zachovávat potřebnou opatrnost. A mohl použít zbraň za těchto podmínek:

a) proti osobám, které na území republiky neoprávněně přešly, nebo se po území republiky neoprávněně pokoušejí přejít státní hranici a na výstrahu se nezastaví,

b) bez výstrahy, je-li zjevně podniknut útok proti příslušníku Pohraniční stráže (PS), proti jiné osobě, proti stanovišti, které střeží, nebo proti sousednímu stanovišti,

c) bez výstrahy k zamezení útěku osob zatčených, zadržených nebo nebezpečných pachatelů trestného činu, nelze-li jinak útěku zabránit,

d) proti osobám, které se zprotiví služebnímu zákroku příslušníka PS, nelze-li jinak a přes výstrahu překonat odpor, směřující ke zmaření služebního zákroku.

Velmi doporučuji srovnat znění zákona o použití zbraně např. s § 5/2 vládního nařízení 270/1936 Sb., popř. s § 39 zákona 283/1991 Sb. Oba zmiňované paragrafy umožňující použití zbraně v prvním případě jednotkami Stráže obrany státu (SOS), ve druhém Policie České republiky, jsou ve srovnání s nařízením 70/51 Sb. velice benevolentní umožňující střelbu vždy a všude!

Když příslušník Pohraniční stráže použil přece jen zbraň, aniž to bylo v souladu s předpisy, co následovalo?

Naprosto každé použití zbraně (včetně náhodných výstřelů) podléhalo hlásné službě a vyšetřování orgány SNB. V případě zranění či úmrtí vyšetřování pod dohledem vojenského prokurátora!

Lze ochranu hranic hodnotit jako nezákonnou?

Tuto otázku může položit pouze ignorant či hlupák. Omlouvám se. Má reakce nemířila na vás. Ochrana státních hranic (OSH) vycházela ze zákona č. 69/1951 Sb., o ochraně státní hranice ČSR. Navazovala na předchozí právní ustanovení o OSH jako například VN č. 270/1936 Sb., o Stráži obrany státu, zákona č. 107/1947 Sb., o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic, zákona č. 275/1948 Sb., o přenesení působnosti finanční stráže v celním a pohraničním pásmu na SNB. OSH byla obsažena i v platném trestním zákoně.

Navazuji na jednu z předchozích otázek. Byli na hranicích také mrtví pohraničníci, tedy abych byl přesný, takoví, kteří přece jen zemřeli při střetu s někým, kdo přecházel hranice?

Se statistikou mrtvých pohraničníků, jakož i se statistikou osob, které zahynuly při přechodu státní hranice je neuvěřitelně »čarováno«. Vycházím z materiálů ÚSTR, sešity 13, autor Pulec. Ten uvádí, že počet mrtvých pohraničníků, kteří ztratili životy v přímých bojích s narušiteli je celkem 11! Jedná se o číslo od roku 1951. K největším střetům na státní hranici docházelo v letech 1945-1951, což byl i důvod pro zřízení Pohraniční stráže. Celkový počet mrtvých se odhaduje pouze na 600. V tom je i 200 sebevražd. Řada pohraničníků byla zavražděna svými druhy, vojenskými zběhy, jsou zde oběti výbuchů, špatná manipulace se zbraní, dopravní nehody. Tyto počty lze jednoduše zdůvodnit.

Měl vůbec československý stát právo hájit své hranice? Vždyť na druhé straně byl »demokratický svět«, z něhož mu nehrozilo žádné, alespoň dnes se to tvrdí, nebezpečí?

Státní hranice a její ochrana je základním atributem existence státu. Způsob OSH vychází z mnoha faktorů, mezi nejdůležitější patří mezinárodní a vnitropolitická situace. Krátce po rozpadu protihitlerovské koalice a vyhlášení studené války W. Churchillem v americkém Fultonu začíná soustředěná nepřátelská kampaň vůči našemu státu. Na té se podílely zpravodajské služby Vatikánu, USA, Británie a omezeně Francie. Na naše území jsou vysílány tisíce agentů s rozvratnými úkoly, na našich hranicích jsou na denním pořádku válečné provokace americké armády. Je zadokumentováno mnoho případů, kdy příslušníci US Army provádějí vojenské průzkumy našeho území. Mám dokonce zaznamenaný případ, kdy z našeho okresu Američané odvlekli na území NSR několik lidí, včetně pětiletého chlapce. Na území Bavorska je až do roku 1955 vytvářena a cvičena tzv. Východoevropská armáda z bývalých občanů Maďarska, Polska, Československa s úkolem návratu do svých zemí, kde by plnili podvratné úkoly.

A provokace a přelety amerických letadel na naše území pokračovaly až do roku 1989!

Jak jsme hájili své hranice v minulosti? Mám na mysli především období předmnichovské republiky. To jsme je nechali otevřené?

Zákon na obranu republiky z roku 1923 plus jeho novela z roku 1933, dále nařízení 270/1936 Sb., o Stráži obrany státu, to jasně definovaly. Nejednalo se o tzv. vojskovou ochranu, ale ochranu četnickou. Její neúčinnost se projevila v roce 1938, viz následné odtržení tzv. Sudet.

Jak z tohoto hlediska, tedy pokud jde o obranu hranic, se díváte na zeď mezi palestinskými územími a Izraelem či mezi USA a Mexikem?

Způsob ochrany na zmiňovaných hranicích je absolutně nesrovnatelný se způsobem OSH na našich státních hranicích. Jedná se o naprosto jiné technické zabezpečení, jiné nasazení technických prostředků a o naprostou nekompromisnost při ochraně státní hranice.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 155 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2020-02-26 09:49
Prchale, jako člen KSČ byste to přece měl vědět z první ruky.
1958Jirka
2020-02-25 18:37
Bláboly! Za plotem bylo Ceskoslovensko, plot nás,,chránil" před
svobodou a demokracií.
jarprchal43
2020-02-25 12:37
Jakým předpisem se řídil lov lidí smečkou vlčáků?
jmarek3
2020-02-25 00:31
Byl natočen hezký povídkový film "Boty plné vody", nebo
klasika Král Šumavy.Kdo utíkal za socialismu přes ztřežené hranice
byl bambula.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.