Reklama
Rozhovor Haló novin s Ivanem Ivanovičem Abažerem, členem Komunitní komory Republiky Krym a ředitelem bulharského kulturního centra »Izvor«.

Krym je jedinečné místo s bohatou historií

Řekněte mi prosím, jakou strategickou vizi budoucího rozvoje Republiky Krym máte?

Hlavním dokumentem sociálně ekonomického rozvoje Republiky Krym na delší období, jehož realizace je zaměřena na trvale udržitelný rozvoj regionu, je především Strategie sociálně ekonomického rozvoje Republiky Krym do roku 2030. Hlavním strategickým cílem je dosažení vysokých standardů kvality lidského života. To bude dosaženo po splnění komplexu činností v rámci tří cílů, zaprvé boj za lidský kapitál, zadruhé inovační motivace a zatřetí jsou to investice. V první fázi realizace strategie, která skončí letos, probíhá řešení úkolů na odstranění omezení infrastruktury a vytváření atraktivních podmínek pro investice. Dokončeny jsou integrační procesy spojené s rysy přechodného období a zavedenými sankcemi. Podniky přestavěly svoje výrobní programy a přizpůsobily se novým podmínkám, také našly nové perspektivní směry rozvoje.

Jak jsem již uvedl, Krym je zajištěn elektřinou a s rezervou umožňující rozvoj našeho průmyslu i infrastruktury. Problémy s vodou se ale opakují. Dále v regionu máme dopravní dostupnost. Nové letiště, most přes Kerčský průliv, který propojil Krym s pevninskou částí země RF, a to je značná stabilita pro provoz našich podniků a stoupající příliv rekreantů. Od připojení k Ruské federaci byly vytvořeny všechny potřebné podmínky pro rozvoj těchto odvětví a směrů, které se v předchozích letech bez podpory státu nemohly vyvíjet. Jsou to pracovní příležitosti a investice v rámci volné ekonomické zóny, poskytování státní podpory průmyslovým podnikům, zemědělským výrobcům a malým podnikům.

V důsledku toho lze bez nadsázky říci, že za pět let Krym udělal značné pokroky v ekonomickém rozvoji. Objem hrubého regionálního produktu (HDP) vzrostl 1,3krát (ve srovnatelných cenách), včetně pro rok 2019 o 5,3 %. V důsledku toho se za uplynulé období, kdy se Republika Krym stala součástí Ruské Federace, objem investic v ekonomice vzrostl 5,8krát. V porovnání se současnou Ukrajinou tento ukazatel v průměru nepřesáhl dvě miliardy dolarů ročně. V roce 2019 se do ekonomiky republiky investovalo dalších 200 miliard rublů. V důsledku toho za šest let vzrostl objem průmyslové výroby v republice na 2,2násobek. V průběhu těchto pěti let bylo vysazeno 3,4 tisíce hektarů ovocných a bobulových plantáží, téměř 3,2 tisíce hektarů vinic, rekultivováno bylo 10 tisíc hektarů pozemků. Objem mléka produkovaného zemědělskými podniky se zvýšil o 3,6násobek.

A jaký je rozvoj ve stavební sféře Republiky Krym?

Vyvíjí se i stavební průmysl. Aktivní tempo výstavby bytových domů za rok představil více než 202 tisíc metrů čtverečních, což je 1,4krát více než za ukrajinského období. Díky odvedené práci se Republice Krym podařilo vyšplhat až na 16. místo v národním žebříčku stavu investičního klimatu Ruské Federace (zvýší se jejich integrální index), a tím je dán předpoklad dostat se do první desítky regionů Ruské Federace v dynamice růstu ukazatelů zlepšení investičního klimatu a vytvoření komfortních podmínek pro podnikání.

Vypracovali jsme pohodlné investiční podmínky, aby se ještě zvýšila investiční aktivita, rozšířila geografie investorů. V současné době je na území Republiky Krym evidováno přibližně objednávek od 3400 podnikatelských subjektů a organizací, které jsou zahraniční. Fyzické osoby z 60 různých zemí, které překročí toto číslo předchozího období o 40 %. K dnešnímu dni je v republice realizováno 182 investičních dohod s přihlášeným celkovým objemem investic za 565,36 miliardy rublů a plánované vytvoření 13 208 pracovních míst.

K přilákání investorů přispívá také svobodná ekonomická zóna (SEZ), která na Krymu funguje od roku 2015. Krymská SEZ je stanovena na 25 let a zahrnuje zvláštní režim provádění podnikatelské a jiné činnosti, včetně zvýhodnění zdanění a použití celního režimu svobodného celního pásma. K dnešnímu dni je registrováno 1291 účastníků SEZ. Rada ministrů Republiky Krym uzavřela 1344 smluv o podmínkách činnosti v SEZ. Deklarovaný objem investic do projektů činí asi 127 miliard rublů, včetně kapitálu více než 73 miliard rublů. Plánuje vytvořit asi 43 tisíc nových pracovních míst.

Skončil třetí rok realizace strategie, před republikou na federální úrovni se rýsují nové výzvy. Jsou definovány v »květnovém« dekretu prezidenta Ruské federace a jsou podrobně popsány v národních projektech ve 12 prioritních oblastech. Zodpovědná exekutiva je v neustálém kontaktu s federálními orgány pro aktualizaci regionálních složek národních projektů. V roce 2020 se v Republice Krym realizuje 49 regionálních projektů v celkové hodnotě 13,5 miliardy rublů.

V evropských médiích, a dokonce i v Senátu Parlamentu České republiky se často argumentuje, že na Krymu dochází k porušování práv na národní, sexuální a náboženské znaky. Často nám říkají, že těmto skupinám je odmítnuto poskytování lékařské péče, školení v národním a tradičním jazyce, pohyb. Řekněte mi, prosím, je to tak?

Nejdůležitější a dlouho očekávanou událostí na Krymu se stal Dekret Prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, (přišel měsíc po sjednocení s Ruskem 21. dubna 2014) o rehabilitaci dříve deportovaných národnostních menšin Arménů, Bulharů, Řeků, Krymských Tatarů, Němců, a později jsme přidali do tohoto seznamu také Krymské Italy. Této rehabilitace se Krym za celých 23 let od Ukrajiny nedočkal. Myslím, že o tom a mnoha dalších skutečnostech v České republice málokdo ví.

Od znovusjednocení Krymu s Ruskem bylo možné zachovat a rozvíjet historicky vzniklou státní jednotu lidu poloostrova. Všechna práva Krymčanů jsou zajištěna bez jakékoli diskriminace, a to jak ve vztahu k pohlaví, rase, jazyku, náboženství, tak i politickému či jinému přesvědčení, národnímu či společenskému původu. Jedná se o jednu z priorit, která je garantována právem Ruské federace a je pod komplexním dohledem státní moci Krymské republiky.

Ústava RK zakotvila státní status tří jazyků - ruštiny, ukrajinštiny, krymsko-tatarského jazyka, stejně jako právo učit se v rodném jazyce. A takových zájemců je nyní více, než bylo v ukrajinském období. Kromě toho se ve školkách otevírají bilingvní (vícejazyčné) skupiny a děti od útlého věku se mohou systematicky učit svůj rodný jazyk. Tradiční muslimské a křesťanské svátky, jako jsou Velikonoce, Den Nejsvětější Trojice, Uraza Bayram, Kurban Bayram jsou oficiálními nepracovními dny. Kyjev před referendem vždy odmítl Krymským Tatarům takové právo. Rovněž se na vysoké úrovni každoročně v Republice Krym konají oslavy náboženských a státních svátků, jako jsou Chyderlez, Vánoce, Křest, arménská Vardavar, židovský Pesach, řecký Panair a další.

Od roku 2014 se zaměřuje na obnovu církevních objektů a jejich přenos do centrálního náboženského sdružení, a to v Simferopolu a Кrymské Diecézi, »Duchovní vedení muslimů Krymu a města Sevastopol«. Krymským Karaimům byla na jejich žádost předána Karaimská kenassa k bezplatnému užívání.

Jak jsem již také zmínil, od roku 2015 probíhá výstavba mešity v Simferopolu a děje se tak pod záštitou prezidenta Ruské federace V. V. Putina. A na Ukrajině muslimové na Krymu po mnoho let usilovali o přidělení pozemku pro tuto výstavbu, ale byli vždy odmítnuti. Také pod patronátem ruského prezidenta je stavba chrámu Alexandra Něvského v Simferopolu. Nyní se tam již dokončuje malování a služby se konají pravidelně. Všechno to jsou konkrétní akce, které nám jasně ukazují, že na Krymu jsou zajištěna stejná práva a svobody občanů bez ohledu na národní a náboženskou příslušnost.

Co se týče retence práv sexuálních menšin, pak lze říci, že v Republice Krym jsou na prvním místě tradiční rodinné hodnoty a děti, proto také na našem poloostrově stejně jako v celé zemi je vyzdvihováno tradiční manželství a rodinné hodnoty. Hlavním úkolem moci je vytvořit podmínky pro zdravý duchovní a tělesný vývoj dětí, stejně jako je výchova k vlastenectví, odpovědnosti vůči společnosti a respekt ke starší generaci.

Jak podle vás návrat Krymu k RF ovlivnil vztahy mezi lidmi? Například mezi Ukrajinci, kteří žijí na Krymu a na Ukrajině, a ostatními národy, včetně Evropy?

Krymčané jsou moudří lidé a hlavním naším úspěchem je zachování nadnárodního míru a souladu. Ve fázi sjednocení Krymu s Ruskem možná se vyskytly některé problémy, které vedly k určitým rizikům zásadního neporozumění mezi lidmi, kteří žijí na Krymu i v sousedním státě, dokonce i mezi členy rodiny. Nicméně nyní každý, kdo přijde na Krym z Ukrajiny, vidí, jaké zásadní pozitivní změny se u nás dějí. A když to srovnáme se situací na Ukrajině samotné, není pochyb, že Krymčané udělali skutečně správnou volbu. Pozornost k životu Krymčanů, kterou máme možnost pozorovat ze strany obyvatel evropských a jiných zemí, svědčí o tom, že informační blokáda bude postupně rozvolněna.

Mnoho Evropanů (včetně Čechů) v dobách SSSR jako mládež navštěvovalo mezinárodní tábor Artěk. Co se teď s táborem, který letos oslaví 95 let existence, děje? Navštěvují ho zahraniční účastníci stejně jako v předchozích letech?

Artěk je asi nejznámější dětský tábor. V dobách Sovětského svazu to byla vizitka SSSR. A to, co se s Artěkem dělo v 90. letech a na počátku r. 2000, je docela těžké si představit. Zde jen pro ilustraci. V roce 2009 generální ředitel Artěku Boris Novozhilov vyhlásil hladovku. Kvůli složité ekonomické situaci byly zrušeny zimní směny, zaměstnanci nedostávali plat. Vážně zvažoval plány na prodej artěkovské půdy. Nějakým zázrakem Artěk nezanikl.

Artěk za poslední roky provedl rozsáhlou rekonstrukci a přijal tisíce dětí, včetně více než šesti tisíc cizinců. Jen v roce 2019 ho navštívilo 2300 dětí ze zahraničí. V tomto bodě z důvodu pandemie koronaviru se připravujeme na příjezd dětí žijících na Krymu. Některé pamětní akce jsou naplánovány v aktuálním čase, jako je blahopřání od známých аrtěkovců, demonstrace na sociálních sítích, kvíz »95 otázek od Artěka«. Čekáme také účastníky i z České republiky. Rádi bychom je také viděli v Artěku, pokud to situace s koronavirem dovolí.

Co byste chtěl vzkázat těm lidem, kteří nevědí, jakým zdrojům informací o Krymu věřit?

Samozřejmě že nejlepší způsob, jak se ujistit, je vidět všechno, co se děje, na vlastní oči. Krym je jedinečné místo s bohatou historií, jedinečnou přírodou a různorodou krajinou. Přijeďte, odpočiňte si zde, projděte si vzácná místa, památky a promluvte si přímo s lidmi, jak se jim teď daří a pak si udělejte obrázek sami.

Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 31 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.