Reklama
Ilustrační FOTO - Haló noviny

Jak definovat socialismus

Tato otázka je v současnosti více než aktuální, jelikož komunisté ztrácejí svůj politický prostor ať již z objektivních, či subjektivních příčin. A svou undergroundovou roli nedržíme pevně v rukou zejména také proto, že je pro nás dnes problém definovat jasně a jednoznačně cíle tak, abychom na tomto mohli sjednotit komunistické hnutí a celou levici. Název komunistů se odvíjí od jejich zásadního cíle, a tím je beztřídní společnost, kde si budou všichni rovni, i když to neznamená, že budeme všichni stejní. Chceme svět žijící v trvalém míru, harmonii a lidské sounáležitosti a respektu jednoho k druhému. Dalším cílem komunistů je zlidštění jednotlivce jako organické součásti společnosti prostřednictvím výrobních vztahů. Práce by měla být základním faktorem pro všestranný rozvoj člověka a jeho život. Co však nám chybí k tomu, abychom mohli všechny tyto cíle komunistického hnutí jasně aktuálně definovat? Neodpovíme si zde na vše, ale třeba to budou podněty, které nás postupně dovedou k jednoznačnosti a jasnějším neměnným cílům.

Dějinná vědecká analýza ve všech souvislostech

K tomu, abychom se mohli posunout dál, se musíme opřít o celkovou hlubokou analýzu, musí být komplexní, a především vědecká. Bez této komplexní a hluboké analýzy nemůžeme dosáhnout vlastní sebereflexe a zároveň nebudeme schopni se dalších, nových chyb vyvarovat. KSČ si zároveň plně uvědomuje, že bez minulosti společnost nemá budoucnost. Přesto dokázal socialismus velmi jasně, rychle a za velmi kratičkou dobu uvést do života systém, který je založen na odstranění vykořisťování a pojetí v přístupech, kdy se prvotně zohledňuje člověk jako lidská bytost, jež má právo na skutečnou svobodu, celospolečenskou rovnost a sociální jistoty a spravedlnost. Socialismus nastolenou rovností odstranil třídní rozdělení i boj.

Co se týká současnosti, myslím, že se komunistické hnutí nachází v jedné z největších krizí ve svých dějinách. Kapitalismus se sice potácí také v krizi a vyčerpává se také ve vlastních rozporech tradičního liberalismu a neoliberalismu, ale pořád má jasnou převahu moci, dialektické znalosti řízení světa a je schopen použít různé formy agresí a válek bez sebemenšího ohledu na jedinečnost hodnoty lidského života. Lidský život pro něj znamená pouhou organickou hmotu, kterou si chce formovat ku prospěchu svému, bez ohledu na jedinečnost života. Jeho víra je především uchovat a bránit své vlastní zájmy jakýmkoli způsobem. Je potřeba si uvědomovat, že imperialismus světovou socialistickou soustavu důkladně a dokonale prozkoumal, a tím vědecky poznal její slabiny. Věděl, jak ji rozložit a následně doslova koncepčně socialismus demontovat. Domnívám se také, že komunistické hnutí trpí v současnosti krizí kontinuální generační výměny. Udržuje si sice pozice undergroundu, ale v tvůrčí činnosti ještě vůbec nepočalo. Tvůrčí proces na nově ucelené vědecké koncepci aktualizované verze nové socialistické cesty – Socialismus 2.0 prostě není ani na startu.

Alternativa jedině koncepční

Jaké jsou současné alternativy socialismu? Máme zde sice nějakou koncepci levicového eurokomunismu, koncepci udržitelného rozvoje (Čínská lidová republika), zde jsou ale otázky odstranění chudoby někde na 6. místě, zatímco otázka rovnosti žen a mužů je už na 5. místě. Dále je tu koncepce sociální bezpečnosti (Ruská federace). A pak je zde mnoho dalších koncepcí, dokonce socialistických, jako je socialismus křesťanský, tržní, reformní, národní, africký a podobně. Většina těchto koncepcí slouží k nesystémovým změnám, takže jejich vývoj je čistě v rámci budování kapitalistické společnosti. To pomáhá globálním imperiálním silám zároveň relativizovat prostor levice i komunistického hnutí tak, že komunisté sami nejsou schopni ani vést strategický třídní boj z pozice undergroundu. Je nucen přizpůsobit svůj politický boj kapitalistickým podmínkám. Navíc chybí ofenzivní třídní politika silného subjektu, jako byl Sovětský svaz a jeho internacionální aktivní politická podpora ostatním stranám, a to i přesto, že je zde Čínská lidová republika.

Charakter Socialismu

Při definování a charakteristických rysech Socialismu se soustředím na cestu socialismu z pohledu Komunistické strany Československa, respektive z pohledu marxistů–leninistů v návaznosti na celé komunistické hnutí.

Jelikož nemáme řádnou dějinnou a vědeckou analýzu období světové socialistické soustavy, je sama aktualizace definování socialismu problematická. Zároveň je ale aktuálně velmi žádoucí. Proto naše současné aktuální definování může být jen jakousi politickou kostrou a na základních politických principech a zkušenostech.

Jak už jsem předestřel, Světová socialistická soustava byla největším dílem v dějinách proletariátu a lidstva vůbec. Byl to krok, který reálně posunul lidstvo k humánnější a spravedlivější společnosti v míru prostřednictvím zespolečenštění výrobních vztahů, nastolila cestu a základ k beztřídní společnosti a odstranila vykořisťování člověka člověkem. Nikdy v historii lidstva v takové šíři nebyl podobný systém realizován. Ještě před vlastním definováním socialismu si položme dvě základní obecné otázky.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zaprvé: »Kam vlastně směřuje kapitalismus?« Na to si musíme odpovědět, že kapitalismus nemůže existovat bez válek, vykořisťování, třídního rozdělení a bez sociální nespravedlnosti - to vše postavené na totální absenci morálních hodnot. Kapitalismus udržuje hlavně společnost - odhlédneme-li od ekonomické sféry a zůstaneme-li v rovině čistě politické - politikou hladu a kriminalizace nejnižších vrstev.

Za druhé: »Kam naopak směřuje socialismus?« Socialismus je protikladem kapitalismu. Jedním ze základních rysů socialismu minulého, ale i toho aktualizovaného směrem do budoucna je vždy »MÍR«. Dále celkové zespolečenštění výrobních vztahů, a tím - opakuji - odstranění vykořisťování, nastolení sociální rovnosti a spravedlnosti, kde vládne lid, a nejen úzká skupina nějaké »elity«. Socialismus je samostatnou a přitom dlouhodobou vývojovou fází, která má svoje určitá stádia a sled různých etap, obsahující ekonomiku, politiku, sociálně třídní struktury, kultury, ale také ideologie. Socialismus, nepřeroste v komunismus dříve, dokud nebudou vyčerpány všechny možnosti jeho vývoje. Také je třeba zmínit že za socialistickém systému velmi brzy jsou odstraněny antagonistické vztahy mezi třídami. Zvláštní všestranné a velice významné místo zde hraje rodina, jako nejzákladnější struktura ve společnosti.

Socialismus - všestranný rozvoj

Dalším charakterovým rysem je »harmonizace společnosti,« která je zákonitá. Socialismus rozvíjí všechny stránky života společnosti na základě vyšší úrovně výrobních sil ve společnosti a s využitím nejnovějších výsledků vědeckotechnické revoluce a zdokonalování samotného člověka, ale i společenských vztahů.

Pojďme tedy k naší vlastní definici socialismu. Podstata, základní rysy a cíle socialismu: »Socialismus, jehož základní podmínkou je mír, je společnost svobodné, zespolečenštěné práce, založené na socialistickém vlastnictví výrobních prostředků a lidové politické moci většiny společnosti. Vlastní podstatou socialismu je vytváření hmotných a duchovních podmínek k všestrannému rozvoji osobnosti. Plánovitě se rozvíjející, na základě demokratického centralismu (mluvíme o funkčnosti, a ne o tom, aby tento princip byl, byť zakotven v ústavě, ale reálně se neuplatňoval) vědecky řízená společnost s kvalitativními novými formami, účastí na hospodářském, politickém a kulturním životě. Středem společenského rozvoje musí být primárně pracující člověk, jeho sociální chování je zásadně rozhodující pro vytváření nového života. Socialismus musí vyčerpat všechny možnosti vývoje, aby mohl vstoupit do fáze Komunismu. Společenské podmínky rozvoje nesmějí být statické, neměnné a dané jednou provždy.«

Uvědomělý subjekt

Jaká je vlastně undergroundová role komunistů? Komunisté mají svou politickou situaci, zejména v konání, velmi ztíženou. Jednak proto, že současný imperiální kapitalistický systém svou moc využívá k všestrannému, nejen aktuálnímu, střednědobému, ale hlavně dlouhodobému antikomunismu, který exponenciálně zesílí v okamžiku aktivizace nacionalismu a dalších šovinisticky se projevujících hnutí jako nástroje moci. Dále musí složitě taktizovat, aby aktuálně politicky mohl dosahovat dílčích politických úkolů, od kterých nesmí ustoupit a nezůstat jen neaktivním, či jen částečně aktivním subjektem a zároveň neztratil svou strategickou linii. Nesmí se chovat populisticky, členové musí ve svém okolí být lidsky a morálně příkladem, nebo se mu co nejblíže alespoň přiblížit. Komunisté se nikdy nesmějí vzdát undergroundové role. Musejí vytvářet podmínky pro nejmladší generace komunistů ve vzdělání, schopnosti řídit, učit ideovou uvědomělost, internacionalismus, a být schopni vést boj v kapitalistických podmínkách revoluční cestou. Musejí být také schopni dobře analyzovat, vyznat se v rozporech a nebojácně čelit útokům antikomunismu z vnějšku, ale i rozporům zevnitř strany. Také je pravdou, že socialismus a jeho přednosti, jsou pořád pro desítky až stovky miliónů lidí ve všech oblastech světa stále přitažlivé. V socialismu musíme také rovnoměrně řešit mnohem širší okruh úkolů. Také úroveň vědeckotechnické revoluce je určována podle aktuálního rozvoje člověka a jeho potřeb, jako výrobní síly a ne podle potřeb vládnoucí elity pro udržení moci a reprodukci kapitálu.

Otázek je ještě mnoho, ale tolik času a prostoru zde nemáme. Pro komunistické hnutí je důležité ubránit naše zkušenosti z již vykonané cesty budování socialismu a zachovat tuto »DNA Socialismu« pro budoucí generace. Zároveň však přímo hledět do blízké i daleké budoucnosti lidstva při stanovení a definování našich cílů a plánů.

Stanovení cílů strategických musíme činit tvůrčím způsobem, vědeckým pojetím a bez zasazení do jakékoli časové linie. Nesmíme také zapomenout, že »CESTA SVĚTÍ NÁŠ SPOLEČNÝ CÍL«

Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2.7, celkem 116 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


famm
2020-08-22 12:53
K socialismu samosprávnou společností, kdy zastupiteské demokracii je
nadřazeno všeobecné referendum-pojistka demokracie
hajek.jiri51
2020-08-09 00:25
Článek je OK. Myslím, že ani Skála by na něm nic podstatné
neměnil, pouze snad řekl razantněji. V diskusi je spousta realistických
hodnocení a dobrých myšlenek. Tedy až na nenávistný blekot jakéhosi
pravděpodobně bývaleho "marxistu" zalezlého za nickem
manitius. Nedalo mi a zkusil jsem Google a hned bylo jasnější odkud
fouká a jaký vítr. Koho to zajímá, zkuste
https://sk.pinterest.com/pin/319474167300382459/
rosemil71
2020-08-08 21:20
Definice socialismu?Přes všechny nedostatky,zatím to nejlepší,co mohl
svět nabídnout.
fronda
2020-08-08 12:56
tomasklima162: Ano, vždyť to povídám. Socialistické země byly, jsou a
budou ohrožovány imperialistickou agresí. Díky mocné Varšavské
smlouvě a relativně vyšším výdajům na obranu se podařilo každého
agresora odstrašit, ovšem mělo to svou cenu, prostředky chyběly jinde.
Taková Jugoslávie osamocena neměla dost zdrojů na obranu a doplatila na
to... --- Současný buržoazní režim, to je jiný případ, ten je
ohrožovám pouze vlastním obyvatelstvem. Naopak ohrožuje jiné země,
kam vysílá ozbrojence jako vazal pod velením Washingtonu. Proto se o
výdajích na obranu nedá mluvit, jsou to výdaje na útok. Stejně by
tahle operetní armáda nedokázala ubránit nic. No a navíc se při
státních zakázkách, jak je zvykem, mnozí jistě napakují.
tomasklima162
2020-08-08 00:18
fronda Ještě že jste zmínil akumulaci výdajů na obranu. Na rozdíl od
militaristického socialismu se nyní vydává na obranu jen 1% HDP. Oproti
roku 1989 to je méně než 1/10.
fronda
2020-08-07 22:45
Takže socialismus bychom měli definovaný. Jak to ale zajistit
ekonomicky, bezpečnostně a jak tomu dodávat legitimitu? Reformátoři a
modernizátoři za 30 let s ničím nepřišli. Takže zbývá jen
vyzkoušený a osvědčený sovětský model socialismu. Samozřejmě s
určitými úpravami. Ale pořád platí, že bude nutné akumulovat
obrovské prostředky na obranu a na investice. A to s žádným
"samosprávným socialismem" není možné.
fronda
2020-08-07 22:38
wladin: Ano, je dobré připomenout KLDR jako oběť imperialistických
hrozeb a totální ekonomické blokády. Protože každý teoretik
socialismu musí počítat s tím, že se takto budou vykořisťovatelé
chovat ke každému pokusu o socialismus. S tím souvisí i nutnost budovat
odstrašující jadernou sílu v případě SSSR. I za cenu problémů v
zásobování. Ale prázdné obchody byly důsledkem pochybných
Gorbačovových "reforem". Před rokem 1985 to tak hrozné
nebylo.
e173rb
2020-08-07 20:17
@manitius - Mýlíte se, dějiny naopak prokázaly, že je to velice
perspektivní vývojová cesta už proto, že přežila dvě generace i ve
značně nedospělé, zmrzačené podobě, prolezlá parazity a škůdci, v
prostředí, které by se dalo nazvat mateřským jen s velkou dávkou
cynismu. Ale ničeho se nebojte, pokud vy i já spojíme síly, podaří se
nám uskutečnit svět takový, aby i vám a vašim soudruhům ta vaše
zablešená klec zůstala, aby vám ji nikdo nerozbořil. věřím, že i
vy můžete být užiteční.
manitius
2020-08-07 19:37
Soudruhu wladine, soudruh Blaško a jemu podobní myslitelé, kteří
chtějí reformovat socialismus, se od Severní Koreje mohou učit dost
těžko. Důvodem je rozdílná ideologie čučche, která klade důraz na
soběstačnost a samostatnost. Naši soudruzi nikdy soběstační nebyli,
vždy lezli do zadku sovětským soudruhům, a dnes dělají v zásadě
totéž. A pro soudruha e173rb - váš primitivní sociální darwinismus
je poněkud zatuchlý, soudruhu. Socialismus není vyšší forma
společenského řádu, jak se domnívali klasikové marxismu-leninismu.
Dějiny prokázaly, že je to slepá vývojová větev a naopak
restaurovaný kapitalismus je jedinou cestou společenského pokroku.
Bohužel se s tím budete muset smířit, jinak jako nižší vývojová
forma, která se nepřizpůsobí změně prostředí, vyhynete.
e173rb
2020-08-07 19:30
Definováno by bylo, teď už jen jak toho dosáhnout. Přejícný a
dobrotivý světový kapitál tomu nebude přihlížet a držet palce,
takže bez podpory vojensky silné země vyloučeno. S lidským
materiálem, jehož nejcharakterističtějšími rysy jsou
maloměšťáctví, závistivost a zištnost, vyloučeno podruhé. Lidstvo
musí být opět přivedeno kapitalismem do katastrofy, musí si sáhnout
na dno a NĚKTEŘÍ pak prohlédnou, přehodnotí svůj život a shodnou se
na nezbytnosti nové cesty k udržitelnému životu. Možná to bude
socialismus, ale nelze jej aplikovat plošně. Funkční a dlouhodobě
perspektivní systém musí být tvořen lidmi podobného založení. Pokud
bude vnucen lidem jako třeba zdejší trollové, tito se v něm sice
operativně adaptují, ale budou škodit až jej rozloží. Ne proto, že
by všichni chtěli. Naopak, stanou se mnozí horlivými stoupenci
socialismu. Ale svým osobnostním, výše hrubě popsaným založením.
Nižší vývojové formy života nemohou žít v prostředí vyšším.
Některé se snad dají vlivem vyšších životních forem kultivovat, ale
jsou to spíše výjimky a riziko pro systém je vysoké. Potřebují své,
kořistnické prostředí, v němž je jim i přes jeho dekadenci a
inkasované šrámy nejlépe. Jejich prostředí jim musí být dopřáno a
zároveň musí být zabezpečeno, aby nemohli pronikat do prostředí
vyššího, třeba toho socialistického, nebo jak se bude nazývat.
wIadin
2020-08-07 17:56
a)Soudruh Blažko zapomněl na KLDR. Tam se mohou soudruzi co se týče
opravdového komunismu stále inspirovat. b)"Tento rok se bude
slavit výročí 31 let od listopadového puče 1989 a od rozkradení
Československé republiky. Za 30 let dokázal v SSSR socialismus a
Sověti od roku 1917 do roku 1947 vyhrát 2. sv. válku a přeměnit
ruským carem zubožené a zdevastované Rusko na jadernou velmoc s
vyspělým průmyslem." Jadernými zbraněmi se lid nakrmit nedá.
Však také kdo měl možnost navštívit SSSR před rokem 1989 tak mu bylo
jasné, že tamní situace je úplná katastrofa. Na krámech nebylo
doslova prakticky nic. c)Co se TUZEXu týče, tak vím jak si žili
vysocí funkcionáři a jejich rodiny za socíku. Konkrétně příbuzná
jistého papaláše co nedávno zemřel nakupovala prakticky výhradně v
TUZEXu. Protekci měla samozřejmě všude. To byla ta komunistická
rovnost. Jak se říkalo, "všichni si jsou rovni, ale někteří jsou
si rovnější".
znovacek
2020-08-07 11:33
Vyborny. Zeleznou ruku trhu nelze znicit, je to konstanta trhu, jeho
rozvoje pro zespolecensteni vyr. prostredku a vedeckeho zdokonaleni vyr.
sil a vzthu. Viz. Gothajsky program.
manitius
2020-08-07 11:20
Soudruhu marku, pokud jste zažil socialismus od začátku do konce, pak
už vám bohužel není pomoci, protože jste přesně ten docilní
jedinec, kterého z vás soudruzi chtěli mít. Postavit všechny do latě,
oponenty zlikvidovat nebo vyhnat, dát vám nažrat a tvrdit, že máte
socialismus. Socialismus je utopie ze sociálního i z ekonomického
hlediska. Je nereformovatelný, i kdyby soudruh Blaško tvrdil něco
jiného. Ostatně, jeho návrh není žádná reforma, je to blábol
pospojovaný frázemi z příruček. Ad soudruh Albrecht - jistěže mohla
redakce požádat soudruha Skálu. Ale soudruh Blaško kandiduje do Senátu
(marně), a proto mu byl dán prostor pro tento výpotek. Soudruh Skála by
možná obhájil socialismus citacemi z klasiků, ale výsledek by byl
stejný. Socialismus je prostě absolutní blbost. To je, jako když
věříte v Boha. Nikdy jste ho neviděl, ale věříte, že existuje.
Vladimir.novak1
2020-08-07 11:13
Také se ptám, proč má HaNo zakázán s.Skála? Jistě, rozbití ČFSR
padá na vrub kapitalismu (zajímavé, že tentýž kapitalismus díky
Masarykovi, atd. stvořil ČR). Ovšem nezapomeňme, že po osvobození
jsme darovali SSSR Podkarpatskou Rus. Pravda, rok 1968 byl takovým
"pokusným králíkem" o jiný socialismus. Mohli jsme se mít
lépe než za normalizace a současném tržním hospodářství.
jmarek3
2020-08-07 11:10
Socialismus jsem zažil od začátku až do dnešní doby. Socialismus
totiž stále funguje . Vládnoucí činitelé se budou do budoucna snažit
naplnit funkci socialismu, nic jiného jim totiž nezbývá. Občané
pomalu obrací , důkazem je hnutí ANO.Komunisté nemusí být na špici
dění (jen kdyby byla znovu nastolena otázka války), stačí když budou
pomáhat odstranit dnešní fašismus, pak se ukáže.
albrecht1
2020-08-07 10:20
Nechci článek hodnotit,věřím,že byl napsán v dobrém úmyslu.Jenom
se ptám proč vedení strany,nebo redakce Hal.Novin nepožádalo o názor
skutečného komunistu a především marxistu Josefa Skálu ?
svaty_vaclav
2020-08-07 00:58
Tento rok se bude slavit výročí 31 let od listopadového puče 1989 a od
rozkradení Československé republiky. Za 30 let dokázal v SSSR
socialismus a Sověti od roku 1917 do roku 1947 vyhrát 2. sv. válku a
přeměnit ruským carem zubožené a zdevastované Rusko na jadernou
velmoc s vyspělým průmyslem. Za 31 let dokázali listopadoví pučisté
od roku 1989 do roku 2020 rozbít Československo a přeměnit
prosperující socialistický stát v zuboženou kapitalistickou
hospodářskou kolonii Západu, zavedli drahotu, závadné potraviny,
rozbili průmysl, školství a armádu atd., nemá cenu všechny
„přednosti“ kapitalismu vyjmenovávat.
fronda
2020-08-07 00:24
manitius: Blaško je členem KSČ, ne KSČM. Komunistické učení není
dogma, takže argumentovat tím, že některý klasik napsal něco jinak,
je poněkud mimo. Státy, ve kterých se prosazoval sovětský model
socialismu, byly vesměs zaostalé na začátku. Právě díky socialismu
se dařilo vyspělý Západ dohánět. Ovšem po buržoazních
kontrarevolucích se zaostalost vrátila a prohloubila.
fronda
2020-08-07 00:16
tomasklima162: Nesmysl. Naše rodina např. v Tuzexu vůbec nenakupovala. A
v 80. letech bylo vámi uváděné zboží, kromě jedlých kaštanů,
běžně k dostání. Poměry se prostě zlepšovaly. I navzdory nutnosti
čelit imperialistické agresi.
fronda
2020-08-07 00:12
vladimir.novak1: Rok 68 byl raným pokusem o "barevnou revoluci",
samozřejmě pod líbivými hesly. Odmítat to i po více než 50 letech je
vrcholem naivity.
1 | 2
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.