Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Brno – rozpočtové škrty dále pokračují

Lze říci, že každé zasedání Zastupitelstva města Brna (ZMB) má svůj specifický charakter, který určují právě hlavní body jeho programu. Z tohoto pohledu je možné listopadové zasedání ZMB a jeho program zhodnotit tak, že očividně byl připraven právě v duchu výše uvedeného názvu.

V několika samostatných bodech jsou tak předkládány jednak úsporné nebo sanační přesuny prostředků pro městské příspěvkové organizace, jednak návrhy na snížení předpokládaných výdajů v rozpočtech odboru sportu (spolufinancování investic sportovních organizací), odboru městské informatiky (nezrealizování nákupů technologií), odboru dopravy (s přesunem prostředků na běžné opravy a stavební údržbu komunikací), odboru školství (omezení projektových prací), investičním odboru (nezrealizování silničních staveb), ale i odboru sociální péče.

Samostatnou kapitolou jsou výsledky hospodaření města za 1. až 3. čtvrtletí. Vzhledem k obecnému stavu ekonomiky je jistě pro všechny potěšující, že se zlepšil očekávaný příjem do rozpočtu města. Opačný trend však vykazuje výdajová stránka jeho rozpočtu. Mimo jiné se například v letošním roce nezrealizuje odprodej Technologického parku Brno, a. s., což vzbuzuje dojem, že Brnu zase zůstane horký brambor a ztráta z nákupu akcií.

Co nás dále netěší, je neustále se snižující objem kapitálových výdajů. Bohužel se ukazuje, že ani toto vedení města není s to zajistit předpokládaný harmonogram výstavby velkých investičních akcí, které město nezbytně potřebuje a tolik let už na ně čeká. Důvodová zpráva k návrhu příjmů, které město v příštím roce postoupí do rozpočtů městských částí, což je dalším bodem programu ZMB, zase poskytuje reálnou informaci o snížení celkové částky dotací pro městské části v letošním roce s předpokladem očekávaného navýšení v roce příštím.

Pilní jako včelky

Do prvních bodů programu ZMB ovšem rada města připravila Návrh změn a doplňků jedné z obecně závazných vyhlášek, vydávaných v rámci Statutu města Brna. Tak trochu se v něm skrývá popření občanskodemokratického přístupu k informacím. Zveřejňování obecně závazných vyhlášek města  se omezuje jen na místně omezené zveřejnění na magistrátní veřejné desce a nově na elektronické desce (vůbec se nepřipouští, že jsou občané, kteří nevládnou pracovat s internetem). Úplně se tak rezignovalo na využití třeba městem vydávaných tištěných médií k potřebnému rozšíření nového obsahu vyhlášek mezi širokou brněnskou veřejnost. Hned následující programový bod obsahuje návrhy termínů jednotlivých zasedání ZMB v příštím roce. Z počtu navržených termínů vyplývá, že zastupitelé budou pilní jako včelky, když budou jednat i na konci příštího září, tedy v nejzazším termínu končícího volebního období.

Návrh dotačních pravidel pro programové i individuální dotace, jako v 15. bod zasedání ZMB, jehož cílem je optimalizovat a zpřehlednit celý proces poskytování dotací a zajistit maximální možnou míru transparentnosti v této oblasti. Ano, po transparentnosti, pořádku a snad i spravedlnosti v této oblasti jsme my sami dlouho volali. Jen bychom přivítali možnost umožnit lepší přístup k městským dotacím těm spolkům, které dělají opravdu dobrou práci pro město. Například zabývajících se prevenci závislostí, tohoto tak rozšířeného a nebezpečného společenského jevu.

Z důvodové zprávy 34. bodu programu (Návrh rozpočtového opatření na zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů) je zřejmé, že celkové množství odpadu v brněnských Sběrných střediscích odpadu (SSO) rok co rok roste, a tím městu neúměrně rostou i finanční náklady na tuto službu. Do budoucna bude asi potřebné řádně zanalyzovat, proč je tomu tak, a v souvislosti se směrnicí EU k odpadům třeba věnovat pozornost až celkové změně chování obyvatel. S řešením bude nutné začít hned po komunálních volbách v roce 2022.

Něco ze zákulisí

Jedním ze zásadních slibů stávající radniční koalice bylo zlepšení koordinace při nutných opravách a rekonstrukcích brněnských komunikací. Bohužel tyto opravy se nadále dělají chaoticky (viz Mendlovo náměstí a ul. Hlinky), což výrazně prodlužuje nutná omezení dopravní obslužnosti města. Naopak k celkovému zlepšení dopravní situace v Brně pak má mimo jiné přispět vznik celkem sedmi nových parkovišť za více než 70 mil. Kč, pro jejichž vybudování mají zastupitelé schválit využití zdrojů Fondu mobility pro rok 2020.

V jednom z předkládaných bodů se pak občan dozví něco ze zákulisí příprav projektu a stavebního povolení k realizaci velkolepého záměru výstavby nové Multifunkční haly umístěné v západní části areálu brněnského výstaviště. Třeba to, že v důsledku koncernového pokynu na uvolnění a vyklizení tohoto prostoru město společnosti BVV doplatí náhrady za vzniklé újmy. Nezbývá než říci: »Vzhůru, Brno, Brno Kometa«, svatostánek hokeje chceme, ať to stojí, co to stojí. V současné době to má být 3,6 mld., jejichž zajištění bude v současné době pro město jistě oříškem.

No a v bodě 79 se občané dočkali »vytouženého« návrhu na prodej bytových domů Ibsenova 9, 10, 11, včetně pozemků. Sami jsme zvědaví, zda za současných ekonomických podmínek do toho občané – stávající nájemníci vůbec půjdou. Cena bytů je totiž opravdu vysoká.

A co závěrem?

Nezbývá než konstatovat, že občané, kterým přejeme brzké ukončení náročného období rostoucího koronaviru a cen, mají zhruba 3/4 roku na zhodnocení čtyřleté práce tohoto vedení města. Příští rok je totiž obrovská šance vystavit spravedlivé vysvědčení jemu i opozici v ZMB, která, ač také mnohé slibovala, vlastně vůbec nefunguje.

Brněnská Městská rada zastupitelů MČ za KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2, celkem 29 hlasů.

Brněnská Městská rada zastupitelů MČ za KSČM

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama